Honderd miljoen liter afvalwater gezuiverd

In de afvalwaterzuiveringsinstallatie op de plantage Aruba is inmiddels al 100.000.000 liter afvalwater gezuiverd. Dat is twintig keer zoveel als de inhoud van de twee grote brandstoftanks bij de luchthaven. De zuiveringsinstallatie is sinds medio 2011 in bedrijf.

De afvalwaterzuiveringsinstallatie is de eerste van de twee publieke zuiveringsinstallaties. De tweede installatie, waarbij het afvalwater door het riool wordt aangevoerd, is bijna gereed. Bij de zuiveringsinstallatie die al draait, wordt afvalwater uit beerputten en septic tanks aangevoerd in tankwagens. Het zuiveren van afvalwater is nodig voor de volksgezondheid en voor het behoud van de koraalriffen. Maar het zuiveren van afvalwater is ook nodig om het toerisme, de economie en de toekomst van Bonaire veilig te stellen.
Uit een recente studie van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit blijkt dat de natuur jaarlijks 105 miljoen dollar waard is. De economie van Bonaire voor is voor het grootste deel afhankelijk van de natuur en van het onderwaterpark in het bijzonder.

In de afgelopen tientallen jaren loosden de tankwagens het afvalwater in greppels niet ver van de plek waar nu de zuiveringsinstallatie staat. Daar zakte het afvalwater in de bodem. Aan deze vervuilende en onhygiënische situatie is nu een eind gekomen. Bij volle belasting kan de installatie dagelijks 350 kg biologische vervuiling, 74 kg stikstof en 65 kg fosfaat verwijderen.

PHU pleit voor AOV op Nederlands niveau

“De voornaamste kracht die de mislukking van de BES-integratie in Nederland drijft, is Nederland zelf met steun van de UPB. Machthebbers zijn altijd blind voor het teken aan de wand. Zij volharden in hun verkeerde beleid, totdat er plotseling iets dramatisch gebeurt. Meest recentelijk zagen we dit in Tunesië, waar de zelfverbranding van één burger de vonk was die de zgn. ‘Arabische Lente’ in het hele Midden-Oosten in gang zette.” Dat stelt politieke partij PHU.
“Wij verwachten niet zoiets dramatisch als in Tunesië. Maar dat er iets gebeuren gaat, is vrijwel zeker. Men weet van tevoren nooit wat het zal zijn. Plotseling is het er. Alleen de machthebbers voelen het niet aankomen. In bepaalde opzichten doet Nederland zijn best. Dat is zeker. Maar de basis van de BES-integratie is verkeerd. En zolang Nederland daarin volhardt, gekoppeld aan mondiale negatieve effecten, lokt Nederland zelf de mislukking van de BES-integratie uit.”

Volgens PU kunnen de ‘AOV-gelijkheid’ rechtszaken dit tij keren. “Daarvoor is de hulp van de rechterlijke macht nodig. Dat is altijd onzeker. De rechterlijke macht ziet zichzelf helaas niet als de zwijgzame stuurman van de gemeenschap. De rechterlijke macht is bovendien haar roer – het Mensenrecht -, kwijt geraakt en dobbert mee op het eveneens stuurloze Schip van Staat. Toch is dat roer daar en men weet nooit welke rechterlijke instantie het zal vatten en richting zal bepalen.

De ‘AOV-gelijkheid’ zaken, 9 in getal, zullen zoveel mogelijk worden doorgezet tot internationale tribunalen, als mocht blijken dat de lokale rechtbanken verkiezen de handen te wassen. Het is voor onze rechters waarachtig niet gemakkelijk. Wij erkennen dat. Maar wij hebben geen andere keuze dan hen rechtstreeks de vraag voor te leggen: ‘Is gelijkheid een steunpilaar van de democratie, ja of nee?’ Dit is de kernvraag die het Gerecht zal hebben te beantwoorden. Het gaat om gelijkheid en om de democratie zelf. Dat is rechtvaardiging genoeg hen indringend aan te spreken.

Wij hebben uitgebreidere informatie beloofd over deze rechtszaken. De rechtszaken worden vanuit diverse invalshoeken aangespannen. Hieronder de essentie van de civiele zaak zoals namens de ex-politicus Will Johnson is ingediend. Alle politieke partijen in de BES-eilanden hebben deze rechtszaak middels een steunverklaring ondersteund, behalve de UPB en DP-Statius.
De centrale stelling is dat de Wet Algemene Ouderdomsverzekering BES (‘Wet AOV BES’) onrechtmatig is voor zover de AOV-uitkering in BES niet gelijkwaardig (of equivalent) is aan wat in Nederland wordt betaald. De AOV bedraagt ongeveer de helft van wat een AOW-trekker in Nederland ontvangt. De kosten van eerste levensbehoeften in BES zijn echter veel hoger dan in Nederland! Over dit laatste punt zal in 2013 een vergelijkend koopkracht onderzoek tussen Nederland en BES worden uitgevoerd. Dan zal meer details verschaffen.

Dit alles maakt de Wet AOV BES onrechtmatig (onrechtmatige wetgeving), omdat het grote verschil in hoogte van de AOV in Nederland en BES ontoelaatbaar discriminatoir is sinds BES op 10 oktober 2010 integraal deel van Nederland is geworden. In één land hebben alle burgers aanspraak op gelijkheid (althans equivalentie) voor de wet, zoals art. 1 Grondwet, alsmede de artt. 2 lid 2 jo.26 van het Int. Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten (‘IVBPR’) en artt. 2 lid 2 jo. 9 en 11 van het Int. Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (‘ECOSOC’) voorschrijven. Daarom is het Gerecht namens Will Johnson gevraagd de Nederlandse overheid op te dragen om de discriminatie tegen hem te staken en zijn AOV-uitkering te verhogen naar Nederlands niveau (+/- $ 1,000.- per maand). Als de zaak voor Will Johnson goed gaat, krijgen alle AOV-trekkers hetzelfde recht. BES zijn integraal deel van Nederland!

Groot aantal docenten keurt ontslag collega af

Advocaat Michiel Bijkerk heeft verscheidene verklaringen van bezorgde SGB-docenten ontvangen. Hij weet inmiddels dat een groot aantal docenten het ontslag van dhr. Finies afkeurt. Docenten begrijpen dat als er niets verandert, zij nog jaren op de ordeloze school (Scholengemeenschap Bonaire) zullen moeten werken, met alle stress van dien.

Het volgende is aan het licht gekomen:
1) In bepaalde afdelingen van de SGB heerst inderdaad een gigantisch ordeprobleem.
2) Als er problemen zijn met leerlingen, worden de docenten door de leiding niet gesteund en niet geholpen. Integendeel, hen wordt duidelijk gemaakt dat het probleem bij hen (de leerkrachten) ligt. Ze moeten het verder zelf oplossen.
3) Maatregelen tegen ordeverstorende leerlingen worden niet genomen of niet consequent uitgevoerd. En de maatregelen zijn niet effectief.
4) Er is geen protocol of duidelijke procedure voor docenten hoe zij moeten optreden in conflictsituaties.
5) Er waren recentelijk nog meer vergelijkbare incidenten, behalve die van de heren Finies en de Breet.

“Wij geloven dat een keerpunt bereikt is. Het onterechte ontslag van Finies en van Breet heeft wat los gemaakt. De vakbond SIMABO ziet de ernst van de situatie in en is zich bewust van de noodzaak te helpen oplossingen te vinden. Maar er verandert nooit iets als men de feiten niet op tafel krijgt. Docenten hebben nu de kans. Spreek je uit. Respectvol, maar duidelijk. Iedereen heeft het recht van vrije meningsuiting. De vakbond voorop. Maak daar gebruik van en laat je niet leiden door angst voor ontslag. In een angstcultuur verwart men angst met respect.
Wij vragen ook leerlingen om te spreken. Vele leerlingen willen wel iets leren, maar zij zitten in de klas waar een paar ‘bullies’ de dienst uitmaken en de andere leerlingen de mond snoeren. Ook tegen leerlingen en ondersteunend personeel zeggen wij: ‘Spreek je uit!’ Als advocaat heb ik de plicht te zwijgen over alles wat men mij toevertrouwt, tenzij men zelf OK geeft voor publicatie,” zegt Bijkerk. Zijn telefoonnummer is 796 2650.
“Er is sprake van onbehoorlijk bestuur, als dit soort situaties bestaan en niet worden opgelost. De strekking van deze artikelen is NIET om docenten tegen elkaar of tegen de leiding op te zetten. De intentie is een verbeteringsproces in gang te zetten. Maar daarvoor is wel nodig dat gezegd wordt wat gezegd moet worden. In het licht van de werkelijke situatie bij de SGB ligt het meer voor de hand dat de leiding ontslag neemt dan dat goede docenten ontslag krijgen.
Maar daar gaat niet om. Wat ons betreft krijgt niemand ontslag. Vaststaat dat het ontslag van de heren Finies en de Breet het laatste is dat de ordeloze situatie kan oplossen of verbeteren.”

Bonaire wil welzijn verbeteren door welvaart te verhogen

Het Bestuurscollege van Bonaire streeft naar een grotere mate van zelfredzaamheid maar om dit waar te kunnen maken moet het Rijk meewerken en concreet bijdragen aan het inhalen van de jarenlang bestaande ontwikkelingsachterstand. Dit is de boodschap van Bonaire’s gedeputeerde van Economie en Financiën, de heer Burney El Hage, aan Minister Plasterk tijdens diens bezoek aan Bonaire op 25 en 26 januari 2012.

Vijftig jaar lang kampt Bonaire al met een onaanvaardbare ontwikkelingsachterstand, veroorzaakt door een chronisch tekort aan middelen tijdens de periode dat zij deel uitmaakte van het Antilliaanse staatbestel. Van alle aan de eilanden destijds toegekende ontwikkelingsfondsen bleef er nauwelijks wat over voor Bonaire. Doordat Bonaire steeds tekort gedaan werd zijn er schulden gecreëerd om het hoofd boven water te houden en hoognodige investeringen te plegen.

Toen Bonaire als openbaar lichaam onderdeel werd van Nederland, heeft Nederland de opgebouwde schulden gesaneerd maar zijn de achterstanden gebleven. Van de bij verschillende gelegenheden toegezegde steun om een deel van de achterstanden in te halen is heel weinig gerealiseerd. Bonaire heeft de ambitie om in een zo groot mogelijke mate uit eigen middelen de nodige uitgaven en investeringen in de maatschappij te kunnen dekken, echter door de achterstand die zij steeds ondervindt staat de eilandelijke overheid voor een dubbele uitdaging.

Bonaire is er zeer trots op dat het gelukt is de eilandsfinanciën op orde te brengen, zoals reeds door het CFT gepubliceerd, en dat het CFT Bonaire een mooi rapport heeft uitgereikt. Dit succes heeft echter veel offers gekost. Sinds 10-10-10 is enorme vooruitgang geboekt maar tegelijkertijd heeft het volk het financieel ontzettend moeilijk. Bonaire heeft nog een lange weg te gaan alvorens een niveau te bereiken waarbij alle inwoners van een fatsoenlijke levenstandaard kunnen genieten. Het is nu tijd voor Bonaire om een fundamentele keuze te maken: Blijven leunen op het Rijk of groeien naar een hogere mate van zelfredzaamheid.

Bonaire kiest voor grotere zelfredzaamheid. Om dit te bereiken heeft Bonaire hulp nodig. Bonaire verwacht echter geen ontwikkelingshulp maar hulp bij het ontwikkelen van Bonaire. Het gaat om investeringen waar alle partijen baat bij hebben en die zich uiteindelijk terugbetalen, want ontwikkeling leidt tot verhoogde inkomsten in eerste plaats voor de burgers maar ook voor de overheid, zowel lokaal als het Rijk. De regering van Bonaire heeft een visie, gebaseerd op uitgangspunten van sociale, maatschappelijke, en economische aard, wat vertaald is in een investeringsplan.

Nu is het zeer cruciaal en dringend om te investeren in het programma van de integrale wijkaanpak (armoedebestrijding), de aanleg van een nieuwe (container)haven, programma’s voor onderwijs, en herstel van het wegennetwerk. Daarnaast is er de bezorgdheid over de dalende koopkracht, zorgverzekering, en andere aspecten die urgent en in goede coördinatie de aandacht behoeven. Bonaire wil voor haar burgers een veel beter bestaan en rekent op de steun van de Rijksoverheid om dit te bereiken.

Vrijheid van toelating en vestiging voor personen van Nederlandse nationaliteit

Volgens politieke partij Pro Hustisia i Union (PHU) zijn grenzen binnen het Koninkrijk der Nederlanden een uiting van apartheid. Kennelijk is het discriminatieverbod voor Nederlanders een moeilijk begrip. Met de mond belijden we steevast dat discriminatie ‘uit den bozen’ is, maar in vele opzichten zijn onze wetten ronduit discriminatoir. Hoe is het mogelijk dat Bonaire als integraal deel van Nederland niet geniet van gelijke sociale en economische rechten als burgers die in Nederland wonen? Hoe is het mogelijk dat Europese Nederlanders nog steeds geen vrij toelatingsrecht hebben in Bonaire, terwijl Bonairianen wel vrij toelatingsrecht hebben in Nederland?

De PHU is van mening dat alle mensen van Nederlandse nationaliteit vrijheid van toelating en vestiging moeten hebben in alle delen van het Koninkrijk. Grenzen binnen het Koninkrijk is een structurele mensenrechtenschending die wij in de Antillen plegen alsof het normaal is. Curaçao heeft Toelatingswetgeving tegen Bonaireanen, Europese Nederlanders en Arubanen. Aruba en St. Maarten hebben Toelatingswetgeving tegen alle andere Nederlanders. En de BES-eilanden hebben Toelatingswetgeving tegen Arubanen, Curaçaoenaars, Europese Nederlanders en St. Maartenaren. Nederland bereidt momenteel Toelatingswetgeving voor tegen alle Antillianen, inclusief BES-burgers.

Dit alles is belachelijk. Niet alleen is het discriminatoir, het is bovendien in strijd met een specifiek mensenrecht, t.w. art. 3, lid 2 van het Europese Mensenrechtenverdrag. Dit artikel schrijft voor dat iedereen vrij kan terugkeren naar zijn nationale staat. Het Koninkrijk is onze nationale staat. Alle delen van het Koninkrijk zijn onze nationale staat. Onze wet kent geen Curaçaose, Bonaireaanse of Arubaanse nationaliteit. Allen zijn Nederlanders! Waarom wordt ons dus het vrij terugkeerrecht naar alle delen van het Koninkrijk onthouden? Waarom is er geen vrij toelatingsrecht in alle delen van het Koninkrijk voor alle Nederlanders? Binnenlandse grenzen zijn belachelijk en discriminatoir.

Voor de PHU zijn alle mensen van Nederlandse nationaliteit welkom in Bonaire, of het nu Curaçaoenaars, Arubanen, St. Maartenaren of Europese Nederlanders zijn. Wij Bonaireanen moeten ook het vrij toelatingsrecht hebben om te gaan wonen in Nederland of in welk ander deel van het Koninkrijk ook, zoals Curaçao of Aruba. De PHU is tegen elke vorm van discriminatie. Daarom zal de PHU de grens openen voor alle andere Nederlanders, zelfs als zij blijven discrimineren tegen ons. Als de grens van Curaçao dicht blijft voor Bonaireanen, zullen wij toch onze grens openen voor Curaçaoenaars. Alsook voor Arubanen en Europese Nederlanders.
Wanneer houden we op te discrimineren tegen onszelf binnen het Koninkrijk?

Start nieuw starterstraject

Op 19 februari aanstaande start het eerste starterstraject van 2013. Het starterstraject is een onderdeel van het project microfinanciering dat ondernemers (in spé) klaarstoomt voor het ondernemerschap. Naast de training tijdens het starterstraject, kan een starter ook gebruik maken van begeleiding door de Kameradviseurs ter verkrijging van de financiering voor de onderneming en coaching op maat door professionals uit het bedrijfsleven na de start van de onderneming.

Het project microfinanciering van de Kamer van Koophandel, in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en enkele lokale banken, heeft reeds 3 succesvolle starterstrajecten achter de rug. In 2012 hebben maar liefst 46 personen met als uiteindelijke doel het beginnen van een eigen bedrijf hieraan deelgenomen.

In het starterstraject passeren door middel van 7 intensieve workshops binnen een tijdvak van 5 weken de beginselen van het ondernemerschap de revue. De 7 workshops in de Papiamento taal betreffen: Ondernemen en Wetgeving, Ondernemersvaardigheden, Ondernemingsplan, Ondernemingsplan en Marketing, Ondernemingsplan en Financiën, Ondernemen en Belasting en Ondernemen en Administratie. Om deelname aan deze starterstraining wordt een eigen bijdrage van USD 180 per deelnemer gevraagd.

Naast het starterstraject heeft de Kamer van Koophandel voor 2013 ook een uitgebreid activiteitenprogramma opgesteld. Het activiteitenprogramma bestaat uit informatie-avonden en workshops met specifieke thema’s die relevant zijn voor alle ondernemers en starters. De thema’s waarop wordt ingegaan zijn: Fiscaliteit, Financiën, Hygiëne en Veiligheid, Arbeidsrecht, Administratie, Management etc. De eerste informatie-avond zal plaatsvinden op 30 januari jl. en heeft als titel: Ondernemen en de Kamer van Koophandel.

Geïnteresseerden die deel willen nemen of die meer informatie willen ontvangen omtrent het project microfinanciering en/of het activiteitenprogramma kunnen met de Kamer van Kooophandel en Nijverheid Bonaire contact opnemen op tel. 717-5595 of via email adres office@kvkbonaire.com.

Het aantal toeristische bezoeken aan Bonaire is in 2012 gestegen met 1,4%

In totaal 71.823 toeristen hebben Bonaire bezocht gedurende het jaar 2012. Dit laat een stijging zien van 1.4% ten opzichte van het voorgaande jaar 2011. Deze stijging is in lijn met de verwachte groei door TCB. Na de totale stijging van 3.86% in het jaar 2011, hadden we verwacht dat de toeristische aankomsten in een langzamer tempo zouden toenemen. De wereldwijde economische crisis is nog steeds van invloed op de groei van onze toeristische industrie.

De aankomsten vanuit de USA zijn gestegen met 2.1% naar een totaal van 24.741 toeristen. Nederland is stabiel met een totaal van 25.000 toeristen. De andere Noord-Amerikaanse markt, Canada, laat een stijging zien van 10.2%. De groeiende Canadese markt wordt nu wel erg interessant voor Bonaire.

Binnen de Europese markt onderscheidt Duitsland zich met een flinke stijging van 17.1% in 2012. De Euro crisis heeft blijkbaar minder effect op Duitsland in vergelijking met de andere Europese landen, zoals de UK dat een daling van 24.7% laat zien. De uiterst competitieve “low budget airline” markt zorgt ervoor dat veel passagiers kiezen voor een goedkoper ticket of voor minder dure bestemmingen. Toerisme vanuit Scandinavische landen neemt nog steeds af. Hoofdzakelijk door de geannuleerde luchtbrug tussen Scandinavië, Bonaire en Zuid-Amerika. Deze vluchten waren gepland via Flamingo Airport naar Lima, Peru en Quito, Ecuador.

Toeristen uit Venezuela daarentegen reizen vaker naar Bonaire na gunstige beleidswijzigingen vastgesteld door de Venezolaanse regering. De Venezolanen hebben nu meer vrijheid en geld om te reizen. Het aantal toeristische aankomsten uit Venezuela is hierdoor gestegen met 28.9%. Brazilië en Colombia concurreren met elkaar om de tweede positie binnen de Zuid-Amerikaanse markt.

In overeenstemming met haar nieuwe beleid wil TCB meer openheid en toegankelijkheid van informatie naar de bevolking van Bonaire en overige belanghebbenden. Dit persbericht is slechts een voorlopig commentaar op de statistieken van de toeristische aankomsten.

In de maand februari volgt een persbericht met een meer gedetailleerde analyse, inclusief de standpunten van onze buitenlandse vestigingen. Het bijgevoegde overzicht laat de totale toeristische aankomsten zien naar ons eiland vanaf januari 2001 tot en met december 2012.

Bonhata lanceert campagne: Tourism is Key

Op woensdag 23 januari hebben de leden, bestuursleden, medewerkers en genodigden van BONHATA zich verzameld bij Hotel Roomer voor de Member Social van de 4e kwartaal van 2012. Dit driemaandelijkse evenement biedt een kans aan BONHATA leden om samen te komen en te netwerken. Daarnaast is het een moment om de werknemer en supervisor van het kwartaal in de schijnwerpers te laten staan. Tijdens deze avond onthulde BONHATA ook de “Tourism is Key” campagne.

Toerisme is de sleutel
Het “Tourism is Key” campagne is gericht op de bewustwording te stimuleren van het belang van het toerisme op ons eiland. Het Caribisch gebied is de regio met de grootse afhankelijkheid van het toerisme in de wereld. Reizen en toerisme staan voor 14% van de GDP in de regio en 13% van de bevolking is werkzaam in de sector. Op Bonaire is dat aanzienlijk hoger, met ongeveer 80% van de werkende bevolking betrokken bij deze activiteit. Dit vertaalt zich in 4 op de 5 banen die gekoppeld zijn aan het toerisme op Bonaire. Op ons eiland is de economische impact ook veel hoger, reizen en toerisme dragen 79% bij het GDP van Bonaire.
Toerisme heeft een enorme impact op het Caribisch gebied gehad en heeft voor ons eiland ook een transformerend potentieel. De Bonaire Hotel and Tourism Association sluit zich aan bij de inspanningen van de Caribbean Hotel and Tourism Association (CHTA) om het bewustzijn te vergoten, en het belang van het toerisme te benadrukken. In 2010, toen BONHATA haar 30-jarige bestaan vierde heeft de vereniging in samenwerking met de lokale media voor het eerst deze campagne aan het publiek gepresenteerd. In 2013 zal de vereniging deze campagne verder uitbreiden. De vereniging heeft posters in het Engels en Papiamentu ontwikkeld die verspreid zullen worden onder haar leden en stakeholders en ook op strategische locaties geplaatst zullen worden. Een groot spandoek zal op verschillende locaties getoond worden. De vereniging zal de scholen op Bonaire bezoeken om de jongeren te motiveren om een carrière in het toerisme te ambiëren en daarnaast zullen er andere activiteiten gepland worden door het jaar heen.

Werknemer van het 4e kwartaal 2012
Gideon Williams van Tiara Air werd uitgekozen tot werknemer van de 4e kwartaal 2012. De motivatie: “We reisden met een groep van Bonaire naar Aruba met Tiara Air en een koffer van een groepslid werd vermist. Na tevergeefs pogingen om de koffer op Aruba terug te krijgen, hebben we contact opgenomen met Bonaire en kregen uitstekende hulp van de heer Williams. Ik was erg onder de indruk van de manier waarop hij de verantwoordelijkheid en eigenaarschap van het probleem overnam, hij liet het niet los en belde ons zelfs terug. Iedereen in de groep was onder de indruk van zijn behulpzaamheid en verantwoordelijke houding. Wij juichen zijn uitstekende houding en “klant is koning”- instelling toe en we wensen dat iedereen een dergelijke houding had “.
Maria Falconery David Toro (Nelly) van KonTiki Beach Bonaire was ook genomineerd.

Supervisor van het 4e kwartaal 2012
Selsio de Palm van Divi Flamingo Beach Resort & Casino werd uitgekozen tot supervisor (leidinggevende) van het 4e kwartaal 2012. De motivatie: “Chef” werkt sinds 1988 voor Divi, hij begon bij Divi als Sous Chef. “Chef” houdt van zijn keuken en van wat hij doet. Hij is een zeer toegewijde en gemotiveerde persoon en ook een hardwerker. Als hij iets doet, wil hij dat het perfect gedaan wordt. Hij is altijd aan het werken en dient als voorbeeld voor zijn jonge team. Hij heeft veel koks opgeleid in zijn jaren bij de Divi. “Chef” is een “self-made” man! Kerstfeesten, groepsmaaltijden, allemaal lopen probleemloos. Divi houdt van zijn Chef!
Vanessa Fortin van Budget Rent a Car Bonaire werd ook genomineerd in deze categorie.
De winnaars gaan verder in BONHATA’s verkiezing tot medewerker en supervisor van het jaar 2012, en maken kans om genomineerd te worden voor de Caribbean Hotel and Tourism Association’s Employee en Supervisor van het jaar.

BONHATA feliciteert alle genomineerden en de winnaars en hun werkgevers en bedankt iedereen die aanwezig was voor de gezellige avond. De vereniging wil ook de publieke sector, beleidsmakers, ondernemers maar ook de eilandgemeenschap herinneren dat het toerisme de sleutel is tot onze economie, en de sleutel is tot onze toekomst, laten we het behandelen met het respect dat het verdient!

De cyclus van kindermishandeling doorbreken: Preventie is de sleutel!

Op dinsdag 22 en woensdag 23 januari heeft de studiegroep: ‘Kindermishandeling, niets doen is geen optie’ voor de tweede keer een conferentie over dit delicate onderwerp georganiseerd. Dit werd gecombineerd met een training voor professionals over hoe je de signalen van (potentiële) mishandeling kunt herkennen en hoe je hierover met elkaar kunt praten, met ouders en binnen de gemeenschap. De conferentie werd gehouden op Statia. Het thema van deze conferentie was: “de veiligheid van het kind komt op de eerste plaats!

In vervolg op de conferentie over kindermishandeling die op 14 juni 2012 is gehouden, is en studiegroep gevormd die de taak verder op zich zou nemen om uit te zoeken hoe we als een eiland en met professionals kindermishandeling kunnen aanpakken. De studiegroep heeft het feit opgepakt dat de gemeenschap een belangrijke rol speelt in de aanpak van kindermishandeling. Een van de belangrijkste doelen moet zijn om de gemeenschap, ouders, kinderen en ook professionals en de overheid te informeren.

Met het bewust maken van de gemeenschap wil de werkgroep aangeven dat veel mensen niet echt weten wat wordt beschouwd als misbruik. Als mensen horen over misbruik denken ze aan fysiek geweld, zoals slaan of seksueel ongepast gedrag. Maar misbruik gaat veel verder en is meer algemeen dan velen denken. Verbaal geweld wordt als net zo’n groot probleem als lichamelijke mishandeling gezien. Zeggen dat kinderen dom zijn, ze vertellen dat ze nooit iets zullen bereiken, het negeren van een kind, de kinderen voortdurend op jongere broertjes en zusjes laten passen of het voeren van volwassen gesprekken in het bijzijn van kinderen, belemmert al de veilige ontwikkeling van het kind wat, indien niet opgemerkt, kan uitmonden in kindermishandeling.

‘Alles wat een kind pijn doet of belemmert in de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling ‘, wordt beschouwd als kindermishandeling, aldus de werkgroep. In de aanpak, staat het Positive Parenting Program (Triple P) centraal. Dit geeft vooral antwoord op de vraag hoe u, als ouder, uw kind een omgeving kunt bieden, waarin het zich op een positieve manier kan ontwikkelen tot een zelfbewust en verantwoordelijk mens. Dit vanuit de overtuiging dat preventie de sleutel is. Als we ons als gemeenschap richten op veiligheid van het kind in plaats van in actie te komen als er al sprake is van misbruik, dan kunnen we de cyclus doorbreken!

De conferentie en de opleiding worden als een groot succes beschouwd. Alle organisaties die betrokken zijn bij de jeugd waren aanwezig bij de werkconferentie. De opleiding werd gevolgd door 27 personen van verschillende organisaties zoals: de scholen, het kinderdagverblijf, de afdeling welzijn, Mega D Youth Foundation, Expertise Centre St.Eustatius, Victims Aid, de politie, de voogdijraad, het ziekenhuis, kerken, de GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Tijdens de conferentie werden diploma’s uitgereikt aan een aantal deelnemers die onlangs de Triple P training niveau 3 succesvol hebben afgerond. Zij ontvingen ook een kleine blijk van waardering, de CD “Voice of the Youth”. Deze CD bevat indrukwekkende en inspirerende teksten geschreven door de jeugd van Statia en geproduceerd door de lokale artiest Mega D.