Ontmoeting mogelijk met Eerste Kamerleden

Een delegatie van zeven woordvoerders van de vaste commissie* voor Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer** bezoekt Bonaire op 4 en 5 januari 2013 en wil je spreken!

Dit is de gelegenheid voor een persoonlijke ontmoeting waarbij je jouw ervaringen van de afgelopen jaren kunt delen en vragen kunt stellen.

Je bent daarom van harte uitgenodigd om in een informele sfeer van gedachten te komen wisselen op zaterdag 5 januari 2013 op de volgende locaties:

09.00 – 09.45 uur Fruteria Shely’s
10.00 – 10.45 uur Caribe Supermarket
11.00 – 11.45 uur Warehouse Supermarket
12.00 – 12.45 uur Top Supermarket

*Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen betreffende de Caribische delen van het Koninkrijk en rijks wetgeving. Tevens voert zij overleg over het beleid van de bewindspersonen verantwoordelijk voor Koninkrijksrelaties en onderhoudt zij contacten met volksvertegenwoordigers van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, met name over de ervaringen sinds het ingaan van de nieuwe staatkundige structuur binnen het Koninkrijk. Doel van hun bezoek is om een groter aantal woordvoerders (fracties) in de Eerste Kamer in de gelegenheid te stellen zich ter plaatse te informeren over de politieke, sociaal-economische en maatschappelijke situatie.

**De belangrijkste taak van Eerste Kamerleden is het beoordelen van de kwaliteit van wetsvoorstellen, na de behandeling in de Tweede Kamer.

Delegatie van Eerste Kamer bezoekt Caribisch deel Koninkrijk

Op 2 januari 2013 reist een delegatie, bestaande uit zeven Eerste Kamerleden, af naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. De parlementaire delegatie, onder leiding van de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer, Marijke Linthorst, zal werkbezoeken afleggen aan achtereenvolgens Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten.

Door middel van werkbezoeken wil de delegatie zich op de hoogte stellen van de actuele situatie in Caribisch Nederland. Daarbij laat de delegatie zich graag informeren over de ervaringen met de uitvoering van wet- en regelgeving die van kracht is geworden met de nieuwe staatkundige structuur van het Koninkrijk. De delegatie zal daarbij niet alleen gesprekken voeren met bestuurders en volksvertegenwoordigers, maar ook werkbezoeken afleggen op onder meer het terrein van zorg en onderwijs. Daarnaast zal de delegatie met de bevolking in gesprek treden tijdens informele ontmoetingen.

De delegatie is op 4 en 5 januari op Bonaire, op 8 en 9 januari op Sint Eustatius en op 9 en 10 januari op Saba. De delegatie brengt voorts bezoeken aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten en voert daar onder meer gesprekken met de Staten en de regeringen van die landen.

De delegatie bestaat uit de volgende kamerleden: Drs. M.Y. Linthorst (delegatieleider, PvdA), Dr. S.C. van Bijsterveld (CDA),P. van Dijk (PVV),
Prof. dr. R.R. Ganzevoort (GroenLinks), Mr. Th.C. de Graaf (D66), Mr. A.C. Quik-Schuijt (SP), Mr. B.J. Swagerman (VVD).

Bonaire wil meer steun uit Nederland voor een duurzame eiland economie

Op zaterdag 15 december jl. vond op Bonaire de eerste duurzaamheidsbeurs plaats onder de titel “Boneiru Duradero” (Duurzaam Bonaire). Doel van deze beurs was om bewustwording te stimuleren onder de bevolking van Bonaire voor duurzame producten, diensten en op duurzame wijze om te gaan met natuur en milieu. Tegelijkertijd gaf Boneiru Duradero lokale ondernemers een platform om hun producten te presenteren om zo duurzaam ondernemerschap te ondersteunen.
Er werden diverse natuur en milieu gerelateerde workshops gegeven, maar de belangrijkste trekker vormde de duurzaamheidsmarkt met 27 kraampjes. Het productaanbod van de markt varieerde van LED lampen en solar panels tot en met (eetbare) planten, eigen gemaakte producten zoals jam en 2e hands kleding, boeken en speelgoed.

TNO Aruba was tevens vertegenwoordigd op de beurs. Zij leverden kennis en expertise o.a. op het gebied van vloeibaar en vast afval. Daarnaast was Timo Brouwer van Green Force Curaçao aanwezig om zijn kennis en expertise op het gebied van recycling te delen met lokale ondernemers en andere belangstellenden.
Tijdens de officiële opening, deden Evert Piar (Kamer van Koophandel Bonaire) en Burney El Hage gedeputeerde van Economie van het Openbaar Lichaam Bonaire een oproep aan Nederland, om hen te steunen bij de ontwikkeling van een duurzame eiland economie.

Evert Piar: “Duurzaamheid is grensoverschrijdend en moet gerealiseerd worden op alle niveau’s: duurzaam besturen, duurzaam ondernemen en duurzaam consumeren. Dat wil zeggen dat iedere burger en onderneming een schakel is in de keten naar duurzaamheid op welk terrein dan ook: de financiële sector, verantwoorde ondernemers, bewuste consumenten, de ecologie, de natuur, de gezondheidszorg, het onderwijs en het deugdelijk bestuur. Het mag voor Bonaire nu reeds duidelijk zijn dat haar toekomst ervan afhankelijk is en dat alle partijen verantwoordelijkheid moeten nemen voor het ‘grotere geheel’”.

Burney El Hage legt tevens de nadruk op het nemen van verantwoordelijkheid, maar dan in context tot de volgende generatie. Hij zegt: “Wij moeten ons beseffen dat wij deze aarde van onze kinderen te leen hebben”. Voorts benadrukt de heer El Hage dat wij naar ons consumptiepatroon moeten kijken, we moeten bewuster gaan leven en ons vooral bewust zijn van het feit dat onze consumptie een prijs heeft. Burney El Hage pleit aldus voor een duurzame lifestyle.

Boneiru Duradero is een kleinschalig initiatief dat vanuit het Wereld Natuur Fonds in samenwerking met Economische Zaken wordt gefinancierd. Naast de organisatie van deze beurs zal Boneiru Duradero samen met lokale partners in 2013 starten met diverse hands-on projecten zoals “recycle je wijk”, een project gefocust op energie- en waterbesparing in volkswijken, en schoolprogramma’s die bewustwording helpen te bevorderen.

Door belangrijke thema’s aan te kaarten zoals water en energie besparing probeert Boneiru Duradero aan te tonen dat duurzaamheid zeer relevant is voor lagere inkomensgroepen. Via een wijkgerichte en persoonlijke aanpak kunnen bewoners overtuigd worden dat duurzaamheid niet alleen te maken heeft met investeren in LED lampen en windenergie, maar ook draait om bewust omgaan met de natuur, en dat dit uiteindelijk een voordelig effect op hun portemonnee kan hebben! Op die manier bespaart men niet alleen geld, maar draagt men tevens bij aan de in stand houding van de economie en de natuur op het eiland. Onderzoek onder leiding van de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft onlangs opnieuw aangetoond dat een gezonde natuur op Bonaire een onmisbare peiler is waarop het toerisme, en daarmee de lokale economie, steunt. Het onderzoek naar de economische waarde van de natuur op Bonaire, laat zien dat de natuur er jaarlijks 105 miljoen dollar waard is!

Deze studie, gedaan in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, maakt deel uit van de Economics of Ecosystems and Biodiversity Netherlands (TEEB NL) studie. Het onderzoek drukt de waarde van de natuurlijke bronnen van Bonaire’s natuur uit in dollars, om een wetenschappelijke basis te vormen om besluitvorming te begeleiden wat betreft de bescherming van Bonaire’s ecosystemen en het besturen van de economie van het eiland (zie: http://www.ivm.vu.nl/en/projects/Projects/economics/Bonaire/index.asp). De studie laat onder andere zien dat als de huidige bedreigingen op de natuur en haar ecosystemen niet worden aangepakt dat de totaal waarde van de natuur in de komende tien jaar zal dalen van 105 miljoen dollar naar 60 miljoen! Bewijs dat verlies van haar natuur economische kosten met zich mee zal brengen voor het eiland. Aldus, het beheren van een gezonde natuur samen met duurzaam consumeren en produceren vormen de basis voor een gezonde economie op Bonaire.

KMAR start opleiding opsporingsambtenaren op Bonaire

De Koninklijke Marechaussee (KMAR) start op 7 januari 2013 een opleiding voor algemeen opsporingsambtenaren. De opleiding zal worden gevolgd door 17 lokale medewerkers die nu als grensbewaker bij de (lucht)haven werkzaam zijn. Zij hebben allemaal gesolliciteerd naar de functie van algemeen opsporingsambtenaar en hebben met goed gevolg een assessment gedaan. De interne opleiding duurt 36 weken en bestaat uit theorie en praktijk. Tevens zal deze opleiding worden gevolgd door 2 nieuwe lokaal geworven medewerkers.

Thans bestaat de Kmar uit twee afzonderlijke afdelingen. De afdeling “Mobiele Pool” en de afdeling “Grensbewaking”. Eind 2013 worden deze twee afdelingen samen gevoegd tot 1 afdeling “Grenspolitie”. Na afronding van deze opleiding zijn de medewerkers veel breder inzetbaar dan in hun huidige functie. Zij gaan deel uitmaken van de nieuwe afdeling “Grenspolitie” en zullen worden ingezet bij de grensbewaking lucht- en zeehaven, maritieme grensbewaking/patrouilles met de kustwacht en STINAPA, politietaken op de luchthaven, Beveiliging Burger Luchtvaart, het Flamingoteam, of als lid van een rechercheteam.

In de opleiding wordt onder meer aandacht besteed aan BES-wet- en regelgeving, maatschappijleer, ethiek, sport, EHBO en reanimatie, gedrag, profiling, kennis van politiesystemen en documentenherkenning.

Sharlina Martis en Julina Felida werken beide ruim 10 jaar als grensbewaker op Bonaire. Zij zijn enthousiast dat ze de opleiding gaan volgen. Sharlina:”Ik vind het belangrijk om mij te ontwikkelen. Met deze opleiding krijg ik een baan met meer afwisseling en uidaging en het biedt ook betere doorgroeimogelijkheden voor de toekomst”. Julina sluit zich daarbij aan “straks hebben we ook algemene opsporingstaken en kunnen intensiever samenwerken met de politie en ook deel uitmaken van het Flamingoteam op de luchthaven”. Het “Flamingoteam” is een samenwerkingsverband van de KMar en de Douane Caribisch Nederland belast met 100% controle op aanwezigheid van verdovende middelen gericht op de vluchten naar Nederland.

De opleiding start 7 januari 2013 op Bonaire en duurt tot eind oktober. In een later stadium zal deze opleiding ook voor een aantal grensbewakers van Saba en Sint Eustatius worden gegeven.

Achtergrond informatie over de pakketwijzigingen Zorgverzekering

De uitgaven voor Zorg in Caribische Nederland zijn het laatste jaar harder gestegen dan ooit tevoren. Dat heeft allerlei redenen, zoals de toegenomen toegankelijkheid van zorg, de toegenomen kwaliteit van de Zorg die de Ziekenhuizen kunnen aanbieden, het wegwerken van achterstanden enzovoort. In 2011 waren de kosten van de gezondheidszorg circa $ 85 miljoen, waarvan $ 42.5 miljoen door de eilanden zelf opgebracht werd als premies. Voor 2012 wordt een kostentotaal van circa $ 100 miljoen verwacht. Daarvan zullen de eilanden naar verwachting $ 42.5 miljoen betalen. Het verschil wordt betaald door Europees Nederland. In Caribische Nederland zijn daarnaast geen eigen betalingen.

Gegeven deze situatie is de Minster van VWS gedwongen geweest kritisch naar de kosten van de gezondheidszorg in Caribische Nederland te kijken en passende maatregelen te treffen. De Minister heeft daarbij als uitgangspunt genomen om geen ingrepen in essentiële zorg, zoals huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, specialistische zorg te doen. De Minister heeft wel enkele beperkte ingrepen in het verzekerde pakket moeten doen. De belangrijkste veranderingen die per 1 januari 2013 zullen ingaan, zijn dat de tot 2012 bestaande tijdelijk vergoeding van eenmalige saneringskosten in de mondzorg voor verzekerden ouder dan 18 jaar zal verdwijnen. Daarnaast zal er geen dekking meer zijn voor orthodontie. Ook de tijdelijke vergoeding van de eerste 9 zittingen fysiotherapie die in 2012 van toepassing was, zal verdwijnen. De vergoeding voor fysiotherapie zal nog van toepassing zijn vanaf de 21 zitting voor die gevallen die vallen onder de chronische indicatie (“de lijst Borst”). Op deze manier is het vergoedingen pakket overeenkomst het pakket in Nederland.

Omdat de Minister kiest voor een zorgvuldige invoering zal er een overgangsregeling komen waardoor verzekerden en zorgaanbieders een half jaar de tijd krijgen om zich aan te passen op de veranderde omstandigheden. Die overgangsmaatregel zal in januari verder uitgewerkt worden. Belangrijk voor verzekerden is dat bestaande afspraken, voor zowel mondzorg als fysiotherapie, kunnen worden afgemaakt, mits afgerond voor 1 juli 2013.

Ondanks deze wijzigingen zal er de komende jaren meer geld uitgetrokken worden voor de zorg in Caribische Nederland. De verwachting, in de miljoenennota, is dat de kosten in de komende jaren zullen groeien van circa $ 96 miljoen in 2013 naar $ 131 miljoen in 2016. Daarmee is de fundamentele verbetering van de Zorg in Caribische Nederland, verzekerd.

Pakketwijzigingen Zorgverzekering 2013

Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van het zorgpakket van de verzekerden in Caribisch Nederland door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De minister stelt op basis van deze evaluatie het nieuwe pakket vast. Zowel in Europees Nederland als in Caribisch Nederland moet er op allerlei terreinen worden bezuinigd. Dit geldt ook voor het zorgpakket in Caribisch Nederland. Hierdoor wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd in de aanspraken die door het Zorgverzekeringskantoor niet langer worden vergoed.

Wat gaat er per 1 januari 2013 veranderen?
• De eenmalige sanering in de mondzorg voor verzekerden van 18 jaar en ouder wordt niet meer vergoed.
• De orthodontie voor verzekerden van 18 jaar en jonger wordt niet meer vergoed.
• Voor fysiotherapie en oefentherapie die voorkomen op de lijst van aandoeningen waarvoor een fysiotherapeutische behandeling en oefentherapie wordt vergoed geldt dat de eerste 20 behandelingen per indicatie voor een verzekerde van 18 jaar of ouder niet meer worden vergoed.
• Van de lijst van aandoeningen waarvoor fysiotherapeutische behandelingen en oefentherapie wordt vergoed, wordt een aantal aandoeningen geschrapt.
• Van de hulpmiddelen wordt een aantal niet meer vergoed, waaronder krukken, loophulpen met drie en vier poten, looprekken, rollators en serveerwagens.
• De eerstelijns psychologische zorg bij werk- en relatieproblemen wordt niet meer vergoed.
• Het aantal uren dieetadvisering wordt teruggebracht van 4 naar 3.
• Ook is er een aantal wijzigingen op het gebied van medisch- specialistische zorg m.b.t. vruchtbaarheid (IVF) gerelateerde behandelingen.
De exacte wijzigingen in het zorgpakket zullen binnenkort via advertenties bekend worden gemaakt.

Overgangsregeling
De minister realiseert zich dat de maatregelen als ingrijpend kunnen worden ervaren. Vandaar dat Minister Schippers kiest voor een zorgvuldige invoering hiervan. Er komt een overgangsregeling, zodat burgers en zorgverleners in Caribisch Nederland (net zoals dat in Europees Nederland gebeurt) een half jaar de tijd krijgen om zich op de wijzigingen voor te bereiden. Er is nu voor gekozen om de essentiële zorg (dat is zorg bij huisarts, ziekenhuis en specialist) bij deze maatregelen te ontzien. Over de overgangsregeling zullen in het nieuwe jaar de details bekend gemaakt worden.

Stijgende kosten (bedragen in Euro’s)
In 2011 bedroegen de zorgkosten in Caribisch Nederland 60 miljoen, waarvan 30 miljoen door de eilanden zelf werd opgebracht, Europees Nederland nam de andere 30 miljoen voor zijn rekening. In 2012 zullen de zorgkosten zo’n 80 miljoen zijn. Europees Nederland betaalt daarvan circa 50 miljoen.

Concessie post Caribisch Nederland verlengd

Gelet op het belang om de continuïteit van de postvoorziening in Caribisch Nederland te waarborgen heeft de minister van Economische Zaken, Henk Kamp, besloten de postconcessie van Nieuwe Post Nederlandse Antillen (NPNA) te verlengen tot 31 december 2013. Dit betekent dat NPNA gehouden is zorg te dragen voor de uitvoering van de in de concessie opgenomen opgedragen diensten. Het betreft onder meer het vervoeren van brieven van ten hoogste 2000 gram, het plaatsen van brievenbussen en postbussen en het uitgeven van postzegels.

Daarnaast is het ministerie gestart met de formele procedure om de postconcessie aan een nieuwe partij te gunnen. Ook NPNA zal op deze gunning kunnen inschrijven. De nieuwe concessiehouder zal uiterlijk per 1 januari 2014 de aangewezen postdienstverlening van de huidige concessiehouder overnemen.

Aangezien de postconcessie Caribisch Nederland met een jaar is verlengd, heeft dit in de ogen van het ministerie geen consequenties voor het huidige personeel van NPNA in Caribisch Nederland. Dit is echter aan NPNA en geen verantwoordelijkheid van het ministerie.

Uiterlijk 31 december 2013 is de postconcessie opnieuw gegund. Dit kan betekenen dat de postconcessie over gaat op een nieuwe partij. In dat geval is het aan NPNA en de nieuwe concessiehouder om afspraken te maken over de positie van het huidige postpersoneel. Het ministerie vindt het belangrijk dat een goede oplossing wordt gevonden en kan waar nodig tussen partijen faciliteren, zonder dat daarmee de verantwoordelijkheid voor de rechtspositie van het huidige personeel wordt overgenomen. Die is en blijft een verantwoordelijkheid van NPNA.

Selibon experimenteert met het composteren van het organische afval

Het composteren van een deel van het afval dat dagelijks wordt gestort bij Landfill, de vuilstortplaats nabij Lagun, kan mogelijk deels bijdragen aan het oplossen van het afvalprobleem van Bonaire. In opdracht van Selibon NV, het vuilophaal- en –verwerkingsbedrijf dat Landfill beheert, is een onderzoek gaande om vast te stellen of het haalbaar is om vooral keuken- en tuinafval tot compost te verwerken. Die kan weer gebruikt worden voor land- en tuinbouw.

Twee studenten, een aan de Technische Universiteit van Berlijn en de andere aan de Haagse Hogeschool in Delft, zijn in het kader van studie bezig met een onderzoek, om de haalbaarheid te onderzoeken van het verwerken van een deel van het afval tot compost. Zij worden daarin begeleid door Oliver Larssen, een wetenschappelijke medewerker van de TU van Berlijn.
Bonaire kampt met een afvalprobleem. Ons eiland produceert steeds meer afval. Dit komt door een toename van het aantal huishoudens en bedrijven. Daarnaast kent ons eiland geen structurele afvalscheiding. Alle vuil wordt bij Landfill gedumpt. Daarom is Selibon naarstig op zoek naar een snelle en adequate oplossing voor dit probleem. Er is gebrek aan voldoende ruimte om het vuil te herbergen.

Afvalscheiding
Het sleutelwoord hierbij is: afvalscheiding. Voor het composteren wordt gebruik gemaakt van organisch afval. Dat moet eerst gescheiden worden van de rest van het vuil. Dat gebeurt nog niet structureel op het eiland. Maar Bonaire moet die kant op, zegt Larssen. “Selibon heeft ons gevraagd om een systeem te ontwikkelen voor het composteren”. Het idee is om organisch afval te scheiden van ander afval en dit te verwerken tot compost. Het product kan later gebruikt worden om de conditie van de grond te verbeteren. Daarmee kan erosie worden tegengegaan en dit draagt bij aan een duurzaam systeem”, aldus de wetenschapper uit Duitsland.
Organisch afval is vochtig en breekt snel af. Het komt vooral voor in keukenafval. Dat dient gemengd te worden met een ander type afval, zodat het een vaste structuur krijgt en lucht doorlaat. Hiervoor is tuinafval geschikt voor, zoals takken en bladeren. “Wij proberen de juiste verhouding te vinden tussen keuken- en tuinafval”, legt Larssen uit.
Daarnaast is er water nodig voor het maken van compost. Bonaire heeft een probleem, omdat het niet veel regent het hele jaar door. Bovendien is de verdampingsgraad erg hoog, vanwege de hoge temperaturen. Dat houdt in dat al zou water worden toegevoegd, dit snel zou verdampen. Daarom moet ook een systeem worden ontwikkeld om het afval in op te slaan en dat ook zorgt voor zo min mogelijke verdamping.

Sorteeranalyse
De eerste twee weken hebben de twee studenten zich vooral bezig gehouden met een analyse van het gesorteerde afval. Zij hebben monsters genomen van het gestorte afval. De monsters zijn vervolgens gesorteerd op materiaal, om vast te kunnen stellen welke potenties het vuil biedt. Om compostering in te voeren, is het belangrijk om te weten, hoeveel organisch afval wordt geproduceerd.
Het composteerexperiment zelf begint volgende week. De eerste resultaten worden in februari 2013 verwacht.
Het project wordt gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Minder afvalberg
Randy Leonara, supervisor bij Landfill, noemt het onderzoek zeer positief voor Bonaire. “Het wordt nu echt tijd om te beginnen met afvalscheiding. Landfill raakt overvol en er is onvoldoende ruimte om nog meer afval op te slaan. Daarom zijn wij al langer bezig om de mogelijkheden te onderzoeken om de hoeveelheid afval te verminderen. Composteren is een van de mogelijkheden om de afvalberg kleiner te maken. De studenten zijn nu bezig met het voorwerk”, aldus Leonora.
Toch is compost niet echt nieuw voor Selibon. Volgens Leonora is het bedrijf zelf enige tijd geleden begonnen met het composteren. Leonara: “Het is ongeveer hetzelfde wat de studenten nu doen. Alleen doen zij het wetenschappelijker. Zij weten precies waar men rekening mee moet houden onder onze omstandigheden”.
Het onderzoek loopt tot februari 2013.

Onlangs bezocht President-commisaris van Selibon NV, Elvis Flores (r), Landfill om persoonlijk polshoogte te nemen van de voorbereidingen voor het onderzoek. Hij werd daarbij vergezeld door Rudsel Leito, Selibon-directeur (l) en Randy Leonora, supervisor bij Landfill.

25 jaar FCA Chirino Memorial Dental Clinic:’Met de technologie in dienst van de klant

’25 jaar is een heel leven en patiënten die geloven in orale en tandheelkundige verzorging hebben het mogelijk gemaakt voor ons om dat leven te vervullen’. Dat zegt tandarts Dr. Percy Chirino terugkijkende op de 25 jaren van zijn FCA Chirino Memorial Dental Clinic, de gegeven behandelingen en het werken aan de algemene bewustwording van het belang van tandheelkunde en mondverzorging.

De afgelopen 25 jaren kan worden gezien als een vooruitgang bij patiënten en anderen die gebruik hebben gemaakt van de met de tijd gaande tandheelkundige behandelingen, terwijl men ook kan zien dat steeds meer mensen bewust zijn van hun orale gezondheid.

Dr. Percy Chirino die begonnen was met de kliniek blikt tevreden terug. De kliniek is nu compleet gerenoveerd en de service is beter dan ooit.
“Het was een uitdaging om bij te blijven met de tijd en gebruik te maken van de meest recente kennis en beschikbare tandheelkundige technologie. Dit alles met het oog op de patiënt en zijn belangen. In onze kliniek moet technologie ten dienste zijn van de patiënt en niets anders. Ons doel is om te staan voor kwaliteit, garantie en service om te voldoen aan onze missie en visie’.

Verder zei Dr. Chirino dat ze de economische ontwikkelingen volgen en hoe die samen met de technologie hand in hand gaan, om zo klanten beter te bedienen.
‘We werken met mensen en niet met machines’, observeerde dr. Chirino.
‘Het upgraden, de reorganisatie en verbeteringen geven aan hoe serieus we zijn met wat we voor onszelf willen en willen geven aan de gemeenschap van Bonaire. Onze klanten merken het ook, want ons team is gemotiveerd en blijft zich professionaliseren om de beste service te geven aan elke patiënt.

Manager van de Maduro en Curiel’s Bank in Bonaire, Leonard Domacasse was blij met dit project. ‘Onze bank heeft volledige steun verleend aan dit project, niet alleen omdat het een goed project is, maar ook omdat het een project is van een van onze lokale mensen’.

Gedeputeerde van volksgezondheid Silvana Serfilia was onder de indruk van de vernieuwde faciliteit. Ze vindt een faciliteit als deze heel belangrijk voor Bonaire.
‘Onze mensen verdienen dit omdat onze gemeenschap bewust moet zijn van het belang van tandheelkundige zorg als onderdeel van de algemene volksgezondheid. Dat is de reden waarom we een tandheelkundige zorg bewustmakingsprojecten hebben en een faciliteit zoals deze klopt met waar we naar werken in de toekomst van Bonaire ‘, aldus de gedeputeerde.

Dr. Chirino heeft bewust gekozen voor een eenvoudige 25 jaar herdenking en om de tijd te nemen om terug te kijken naar hoe de gemeenschap van Bonaire hem de kans gaf om hun van dienst te zijn.
Voor meer informatie over de ontwikkelingen binnen FCA Chirino Memorial Dental Clinic kan contact worden genomen via e-mail met chirinodentalclinic@gmail.com, tel. (599) 717-8106 of bezoek de FCA Chirino Memorial Dental Clinic pagina op facebook.

Tijdelijke uitbreiding Justitiële Inrichting officieel open

De officiële opening van de tijdelijke uitbreiding van de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland locatie Bonaire (JICN) vond vandaag plaats.
Er worden speeches gehouden door: de directeur JICN, mevrouw Patricia Hassell mlic, de officier van Justitie, Justine Gonggrijp, de gezaghebber van Bonaire, mevrouw dr. Lydia Emerencia en de hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen, de heer drs. Peter Hennephof.

Op de foto is de openingshandeling van de tijdelijke uitbreiding JICN te zien vlnr. Mw. Patricia Hassell mlic, directeur JICN, dhr. drs. Peter Hennephof, hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen, mw. dr. Lydia Emerencia, gezaghebber van Bonaire.