De waardebeschikkingen vastgoedbelasting zijn onderweg

Recent zijn de waardebeschikkingen vastgoedbelasting verzonden. Deze waardebeschikking geeft de waarde van uw onroerend goed aan voor de vastgoedbelasting. Op basis van deze waarde wordt daarna de verschuldigde vastgoedbelasting bepaald.

De huidige waarde van uw onroerende zaak staat op deze waardebeschikking, dit is dus niet het bedrag dat u aan vastgoedbelasting verschuldigd bent. De effectief te betalen vastgoedbelasting bedraagt 1% van de vastgestelde waarde.
De aanslag vastgoedbelasting waarop vermeld staat wat u moet betalen, ontvangt u eind 2012.

Inmiddels heeft de Staatssecretaris van Financiën echter een wetsvoorstel aangekondigd dat beoogt het effectief tarief van de vastgoedbelasting met ingang van 2011 voor hotels te verlagen naar 0,4% en voor overige onroerende zaken naar 0,8%. Ook zal met ingang van 2011 de eerste USD 50.000 van de waarde van tweede woningen van particulieren worden vrijgesteld van vastgoedbelasting. Daarenboven stelt de Staatssecretaris bovendien nog een extra verlaging van het effectief tarief met 0,2% voor de jaren 2011 en 2012. Dit omdat de aanslag 2011 tegelijk met de aanslag 2012 wordt opgelegd.

Vastgoedbelasting is bedoeld voor o.a. eigenaren van een tweede woning op Bonaire, Saba of Sint Eustatius en voor niet-natuurlijke personen (lichamen) die onroerend goed bezitten.

Indien u een eigen woning heeft en daar ook in woont of een woning huurt, betaalt u geen vastgoedbelasting. Hebt u wel een tweede woning en geeft de waardebeschikking vastgoedbelasting een waarde aan beneden de USD 50.000 dan hoeft u daarover ook geen vastgoedbelasting te betalen.

Raadpleeg de website: www.belastingdienst-cn.nl mocht u meer informatie wensen, of haal de vastgoedbelasting folder bij het kantoor van de Belastingdienst.

Aspiranten politie leggen examen Verkeersongevallen af

Op maandag 29 oktober hebben 7 aspiranten van politie de proeve van bekwaamheid ‘verkeersongevallen’ afgelegd. Zij stonden met een, door de docenten van de Politie Academie opgezet, “verkeersongeval” in een zijstraat van de Kaya Nikiboko Noord.

Dit examen was het sluitstuk van de module Verkeersongevallen welke bestond uit 3 onderdelen, te weten het voeren van slechtnieuws gesprekken, overlast en verkeersongevallen. Alle aspiranten zijn voor dit onderdeel geslaagd.

De aspiranten krijgen onderwijs van docenten van de Politie Academie Nederland op een locatie in St. Maarten. Iedere module is een combinatie van 8 weken theorie en 4 weken praktijk. Nu de laatste loodjes nog, de module Geweldsdelicten en module Wapenwetgeving die beiden ook 12 weken duren.

De studenten zijn in 2011 gestart met hun politieopleiding en eind juli 2013 klaar. Zij krijgen dan de functie van Basis politiemedewerker. Aansluitend zullen ze een jaar praktijkervaring gaan opdoen en aansluitend in 1 jaar de op opleiding tot Allround politiemedewerker volgen. Daarbij worden theorie en praktijk regelmatig afgewisseld.

Draag bij aan de culinaire ontwikkeling van het VMBO

De leerlingen van de SGB unit VMBO hospitality, nodigt een ieder uit om een lunch en diner te nuttigen in hun restaurant Chez Nous, aan de Kaya Nikiboko Nort/kaya Gabilan op Bonaire. Dit is vanaf dinsdag 20 november 2012 mogelijk. In het kader van de praktijklessen die de leerling moeten krijgen zou de participatie van de inwoners van Bonaire van groot belang zijn voor de verdere professionalisering van het beroep dat de leerlingen gekozen hebben.

Elke dinsdag om 18:00 uur bereidt de VMBO hospitality leerlingen een driegangen diner voor slechts 20 dollar per persoon. Dit is exclusief drank.
Er is ook de mogelijkheid om te lunchen –ook driegangen menu- voor slechts 12,50 dollar per persoon. Elke woensdag en donderdag is dit mogelijk. Dit is om 12:30 uur.

U kunt contact opnemen met juffrouw L. Rijna voor uw reservering op het telefoonnummer: (+599) 7004639. Het is van groot belang om van tevoren te reserveren. Dit is vanaf 20 november 2012 mogelijk.

Draag uw steentje bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen door te reserveren voor een spotgoedkope lunch of spotgoedkoop diner.

PHU over management, politiek en bedrijfsleven

In het dagelijks leven hebben we te maken met bestuurders, zowel in de politiek als in het bedrijfsleven. Dit beïnvloedt onze dagelijkse levenssfeer op een veel groter wijze dan we vaak beseffen. In de politiek hebben we te maken met gekozen bestuurders die ons belang moeten vertegenwoordigen. Zo ook in grotere bedrijven, die een samenleving op zich zijn, worden bestuurders gekozen in de Raad van Bestuur.

Beide vormen van bestuur vertegenwoordigen het belang, zij het landsbelang of bedrijfsbelang. Hier houdt de vergelijking dan ook op. In tegenstelling tot een Raad van Bestuur waarbij personen gekozen worden die de ervaring en “bagage” hebben om goed te besturen, worden politici vaak emotioneel gekozen en hierbij vaak geen aandacht besteed aan kundigheid om te besturen. Wie heeft er wel eens een politicus om zijn opleiding en ervaring gevraagd om te oordelen of hij of zij wel kan besturen?

Daarnaast is de Raad van Bestuur een orgaan dat discuteert net als een Bestuurscollege met het verschil dat de Raad geen regeringspartij en oppositie kent. Hier neemt men beslissingen die het bedrijfsbelang dienen en spelen persoonlijke interesses veel minder een rol.

Dit in tegenstelling tot de politiek waar vaak persoonlijke of partijbelangen goede beslissingen in de weg staan en vergeten wordt dat de genomen beslissing het belang van het volk moet dienen. Het politieke systeem is niet slecht, als PHU zijn wij hier ook niet tegen, maar soms moeten de bestuurders handelen primair in het belang van het volk.

Neem als voorbeeld nu de situatie met het WEB. De politieke verdeeldheid blijft bestaan en haarkloverijen voeren de boventoon. Het WEB is van levensbelang voor het eiland en politici zouden als goed bestuurders de handen ineen moeten slaan om samen een constructieve oplossing te bereiken die boven het persoonlijk en partijbelang staat. Vergeet de verschillen en zoek een oplossing in het landsbelang hetgeen prevaleert boven alle belangen.

Dit hebben wij als PHU ook voorgesteld. Bij een ongeval werken politie, brandweer en ambulance ook samen in het belang van het slachtoffer, terwijl het doel van deze entiteiten verschillend is. Waarom zou dit in de politiek niet werken? Sommige problemen moeten gezamenlijk worden opgelost. Het gaat hierbij niet om ik, ik en ik maar om wij !! Als dit probleem tot een goed einde is gebracht kan men doorgaan met het regeren en oppositie voeren.

De oplossing voor het probleem met het WEB wordt nu dan ook door Nederland aangedragen, hetgeen bij goed bestuur niet nodig zou moeten zijn. Het eilandbestuur moet GEZAMELIJK een oplossing aandragen. Deze hebben het probleem immers ook veroorzaakt. Eventueel kan Nederland in deze discussie worden betrokken, maar bovenal moet de oplossing van het eilandsbestuur komen, uitonderhandeld met Nederland op een wijze die het volk dient. Business is what you negotiate out of it.

In het bedrijfsleven waren dergelijke tegenwerkende bestuurders ontslagen en vervangen door een andere. Jammer genoeg moeten we in de politiek 4 jaar de rit uitrijden tot de volgende verkiezingen en hopen dat de kiezer iets heeft geleerd.

Namens de PHU,
Rob J. Bonke, penningmeester

Onderzoek van grondwater op Bonaire

Het Openbaar Lichaam Bonaire gaat samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de kwaliteit van het grondwater op Bonaire onderzoeken. Op die manier stelt de overheid vast of sprake is van vervuiling en of maatregelen om bodem en water te beschermen effect hebben.

Op Bonaire is nog weinig bekend over de samenstelling van het grondwater. Daarom begint komende weken een onderzoek naar de kwaliteit van het grondwater. Voornamelijk langs de kust plaatsen onderzoekers 32 peilbuizen. Dit zijn buizen in de bodem om monsters van het grondwater te kunnen nemen.
Het onderzoek duurt meerdere jaren omdat het belangrijk is om het grondwater over een lange periode te meten. Op die manier stellen de onderzoekers vast of zich schommelingen in het grondwaterpeil voordoen en of de samenstelling van het grondwater verandert. Zo kan bijvoorbeeld in de toekomst ook het effect worden vastgesteld van de rioolwaterzuiveringsinstallatie die nu in aanbouw is.

Als uit beerputten en septic tanks geen afvalwater meer in de grond spoelt, is het belangrijk om vast te kunnen stellen hoe lang het duurt voordat het grondwater weer relatief schoon is. Uiteindelijk zal het onderzoek ook uitwijzen welke maatregelen op bepaalde plaatsen nodig zijn om het grondwater schoon te maken en schoon te houden. Al deze gegevens gebruikt de afdeling Milieu en Natuur van de directie Ruimte en Ontwikkeling voor het Milieuprogramma Bonaire dat jaarlijks door de eilandsraad wordt vastgesteld.

Eilandsraad gaat unaniem akkoord met de instelling van een Gezamenlijke Rekenkamer voor de BES-eilanden

Het Bestuurscollege is blij dat tijdens de raadsvergadering van 2 oktober jl, de eilandraad van Bonaire unaniem akkoord gegaan is met de instelling van een Gezamenlijke Rekenkamer voor de BES-eilanden.
Conform artikel 95 van de WolBes moeten de openbare lichamen een Gezamenlijke Rekenkamer instellen. De rekenkamer bestaat uit drie leden. Elke eilandsraad benoemt een lid voor de periode van zes jaar.

De Gezamenlijke Rekenkamer is er niet om klachten te behandelen. De Gezamenlijk Rekenkamer is onafhankelijk, heeft zijn eigen begroting en beslist zelf wat het onderzoeksobject(en) is (zijn) en controleert of het bestuurscollege de financiële middelen conform de wet en regels gebruikt. De Gezamenlijke Rekenkamer heeft zijn eigen verordening en formuleert elk jaar opnieuw het onderzoeksplan. Met zijn onderzoeken en adviezen draagt de gezamenlijke Rekenkamer bij aan een betere bestuurskwaliteit.

Op deze wijze ondersteunt de gezamenlijke Rekenkamer de eilandsraad in het controleren van het bestuurscollege. Uiteraard staat de Gezamenlijke Rekenkamer open voor suggesties van de gemeenschap en de leden van de eilandraad. Voordat de verordening in werking treedt moet een vertegenwoordiger van het Koninkrijk goedkeuring hiervoor geven conform artikel 105, lid 2 van de WolBES

Spreekuur Rijksvertegenwoordiger op 1 november 2012

Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte houdt op donderdag 1 november van 15.30 tot 17.00 uur weer een spreekuur voor de bevolking van Bonaire.

De Rijksvertegenwoordiger vindt het belangrijk dat hij voor iedereen bereikbaar is. Hij wil graag luisteren naar de inwoners van Bonaire en waar mogelijk een bijdrage leveren aan het vinden van mogelijke oplossingen bij problemen.

Wie de Rijksvertegenwoordiger wil spreken kan een afspraak maken via het secretariaat, 715 8303.

Gedeputeerde Silvana Serfilia geeft uitleg over uitbreiding Brede School

Tijdens de Caribisch Nederlandse week die eerder deze maand plaatsvond, was een delegatie van het Bonaireaanse Bestuurscollege in Nederland. Onder hen was ook gedeputeerde Silvana Serfilia, die onder andere Onderwijs in haar portefeuille heeft. Zij heeft zich samen met de directeur van de afdeling Samenleving en Zorg keihard ingezet voor het Nieuwe Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het Openbaar Lichaam Bonaire (Onderwijshuisvestigingsplan Bonaire 2012-2017). Op 10 oktober werd dit ondertekend door minister Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart namens het ministerie en de gedeputeerden Burney El Hage en James Kroon namens Bonaire (zie foto).

Wat is een Brede School eigenlijk?
Een brede school is een samenwerkingsverband tussen scholen en andere organisaties en instellingen op het gebied van onderwijs, opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Doordat de verschillende partijen met elkaar samenwerken kan beter worden gewerkt aan toegankelijke activiteiten voor kinderen en ouders.

In de vrije uren kan de ruimte uiteraard ook door anderen worden gebruikt voor bijvoorbeeld koken, ontmoeten, lezen, praten, film, culturele groepsactiviteiten (film, dans, toneel, muziek, lezingen enz.). Gedeputeerde Servana Serfilia heeft er tijdens de CN-week voor gezorgd dat er nu ook sport- en kinderopvangvoorzieningen komen in de Brede School Bonaire, dat was eerst nog niet zo. Voorwaarde is wel dat de financiering door het OLB wordt gevonden, anders komen die faciliteiten later.

Het Onderwijshuisvestingsplan Bonaire 2012-2017 vervangt het eerdere plan 2010-2015 voor het op orde brengen van de onderhuisvesting in Bonaire. Er is besloten om de Pelikaanschool vooralsnog niet onder te brengen in de nieuwbouw van de Brede School, maar om het bestaande gebouw te renoveren. De Papa Cornesschool zal wel in de Brede School komen, net als de eerder genoemde faciliteiten voor sport en kinderopvang.

Gedeputeerde Silvana Serfilia trots op resultaten Caribisch Nederlandse week

Afgelopen weken was een delegatie van het Bonaireaanse Bestuurscollege in Nederland. Onder hen was ook gedeputeerde Silvana Serfilia, zij beheert de Portefeuille Samenleving en Zorg. Hiertoe behoren de volgende beleidsterreinen: Publieke Gezondheidszorg, Onderwijs, Cultuur, Sportbeleid,Sociale Zaken en Welzijn, waaronder Jeugd en Gezin,Arbeidsaangelegenheden,Burgerlijke Stand en Bevolking en Volkshuisvesting.

Successen die op haar terreinen zijn behaald zijn oa:
– Verruiming van de bijzondere bijstand zodat hier meer gebruik kan worden gemaakt. Te denken valt met name aan de kosten voor schoolbenodigdheden,
– De toeslag voor arbeidsongeschikten in de onderstand wordt verhoogd met 50% ten opzichte van het huidige niveau,
– Werkgelegenheid zal worden bevorderd door het concept van “social return” toe te passen bij Rijksbouwprojecten in geheel Caribisch Nederland. Leerling-bouwstellen zullen hier worden ingesteld, waardoor de sociale impact van de projecten vergroot wordt,
– er wordt een extra financiele injectie gegeven in de kinderopvang,
– Er wordt meer extra geld uitgetrokken voor het onderwijs in het algemeen en de kwaliteit van de onderwijsgebouwen in het bijzonder.

De komende dagen zullen de onderdelen verder uitgelegd worden. Vandaag beginnen we bij de onderwijsresultaten. Net als het gehele bestuurscollege, is gedeputeerde Servana Serfilia zeer blij dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) een convenant gesloten heeft met het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Nu is er de benodigde zekerheid dat de scholen ook echt worden opgeknapt.

Het Onderwijshuisvestingsplan Bonaire 2012-2017 vervangt het eerdere plan 2010-2015 voor het op orde brengen van de onderhuisvesting in Bonaire; deze aanpassing was noodzakelijk omdat in de tweede helft van 2011 is gebleken dat er veel meer budget nodig is om het plan, zoals dat eerst voorzien was, uit te voeren. OCW en Bonaire zetten zich gezamenlijk in voor de genoemde verbetering. Hierbij moeten de volgende partijen, die nauw moeten samenwerken met inachtneming van ieders belangen en verantwoordelijkheden, onderscheiden worden: -1- de minister van OCW, -2- De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) afdeling OCW, -3- Het Openbaar Lichaam Bonaire, -4- De rijksgebouwendienst en -5- De Schoolbesturen.

Het Kolegio San Bernardo, het Kolegio Reina Beatrix, het Kolegio Kristu Bon Wardador, het Kolegio San Luis Betran en de Pelikaanschool zullen grondig worden gerenoveerd. De bestaande schoolgebouwen zullen volledig worden ontdaan van alle asbest, de elektronische installatie zal worden vernieuwd/verzwaard en alle klaslokalen en kantoren krijgen een aircosysteem dat ventileert en koelt om een optimaal leerklimaat te verkrijgen. Daarnaast worden ook maatregelen genomen die de stijging van de electriciteitsrekening zullen beperken, zoals dakisolatie en aanpassing van de dakisolatie. Waar nodig worden vloeren, plafonds en sanitair vervangen en volgt een schilderbeurt.

Met deze volledige vernieuwbouw zijn de schoolgebouwen van de Bonaireaanse lagere scholen weer klaar voor gebruik voor tenminste de komende twintig jaar (mits goed onderhoud wordt gepleegd). De kosten worden ingeschat op 54 miljoen dollar, waarbij het OLB 19,1 miljoen dollar bijdraagt dat middels een leen-en afbetalingsregeling wordt betaald.
De SGB zal ook veranderd worden en ook zal er een uitgebreidere Brede School komen.

Bonhata werknemer en supervisor van het 3e kwartaal bekend

Op donderdag 18 oktober hebben de leden, bestuursleden, medewerkers en genodigden van BONHATA zich verzameld bij Kontiki Beach Bonaire voor de Member Social van de 3e kwartaal van 2012. Dit driemaandelijkse evenement geeft een kans aan BONHATA leden om samen te komen en te netwerken. Daarnaast is het een moment om de werknemer en supervisor van het kwartaal in de schijnwerpers te laten staan.

ENNIA
Op deze avond werden de gasten uitgenodigd om een borrel te drinken met het team van ENNIA. ENNIA is sinds kort lid van BONHATA en heeft een pensioen plan ontwikkeld dat aansluit aan de behoeften van de werknemers in de toeristische sector op Bonaire. ENNIA heeft gebruik gemaakt van deze gelegenheid om een hun nieuwe product te introduceren en te netwerken met mede BONHATA leden.

Werknemer van het 3e kwartaal
Hertha Pietersz van Captain Don’s Habitat werd uitgekozen tot werkneemster van de 3e kwartaal 2012. De motivatie: Hertha is een zeer betrouwbare werkneemster en is verantwoordelijk voor de schoonmaak en onderhoud van de kantoren, toiletten en de conferentiezaal. Ze kan haar werk goed inplannen en zorgt ervoor dat de conferentiezaal altijd klaar is voor de volgende reservering. Hertha is een zeer goede werkneemster om in het team te hebben, en is boven alles betrouwbaar. Claire Sealy, Hotel Manager van Captain Don’s Habitiat is blij om Hertha in haar team te hebben.

Medegenomineerden in deze categorie waren Maxim van Dortmondt van Bonaire Affair en Nelson Nicolaas van Divi Flamingo Beach Resort & Casino.

Supervisor van het 3e kwartaal
Roan Jaspars van Kiteboarding Bonaire won de Supervisor van het 3e kwartaal 2012 Award. Roan introduceerde de Kite Boarding sport op Bonaire. De sport is momenteel een van de snelst groeiende sporten op het eiland. Roan runt een succesvolle Kiteboarding school op Atlantis Beach dat veiligheid en milieubewustzijn combineert. Een waar voorbeeld van een “groene” sport die zelfs Olympische erkenning in 2016 zal krijgen. Roan als eigenaar van Kiteboarding Bonaire verdient deze erkenning voor al zijn inspanningen voor de sport op ons eiland. Freek Hoving heeft namens Roan de award in ontvangst genomen.

Diana Thomas van Maduro & Curiel’s Bank Bonaire was ook genomineerd in deze categorie.

De winnaars gaan verder in BONHATA’s verkiezing tot medewerker en supervisor van het jaar 2012, en maken kans om genomineerd te worden voor de Caribbean Hotel and Tourism Association’s Employee en Supervisor van het jaar.
Stars of the Industry

De Werknemer van het Jaar 2011, Anthony Angila van Maduro & Curiel’s Bank Bonaire en de Supervisor van het Jaar 2011, Cornelia Felida van InselAir waren ook aanwezig op het evenement. Beide winnaars zijn onlangs in Aruba geweest om deel te nemen aan het “Stars of the Industry” programma. Anthony en Cornelia hebben meegedaan aan een driedaags programma en hebben de kans gekregen collega’s en mensen uit hun industrie op Aruba te ontmoeten. Cornelia Felida deelde haar ervaringen en was dankbaar voor BONHATA voor deze geweldige kans.
Dankwoord.
BONHATA wil de Aruba Hotel and Tourism Association samen met haar leden en Tiara Air Aruba bedanken voor hun bijdrage in de Stars of the Industry programmma. BONHATA feliciteert alle genomineerden en winnaars en bedankt iedereen die aanwezig was voor de geweldige avond.