Gedeputeerde Serfilia informeert scholen over aanpak asbest in Bonairiaanse schoolgebouwen

Op donderdag 27 september kwamen alle scholen van Bonaire onder leiding van gedeputeerde van Onderwijs mevrouw Silvana Serfilia samen in het Plataforma di Enseñansa. Een van de agendapunten was het verbeterprogramma van de Bonairiaanse schoolgebouwen. Onderdeel van dit programma zijn de asbestsaneringsmaatregelen die genomen gaan worden. Tijdens de grote vakantie is een inventarisatie uitgevoerd in de schoolgebouwen door asbestadvies- en saneringsbureau Oesterbaai uit Nederland. De scholen werden tijdens het Plataforma overleg geïnformeerd over de uitkomsten van het rapport en de maatregelen die getroffen gaan worden.

In de komende vijf jaar worden alle scholen op Bonaire gerenoveerd. De in de scholen aanwezige asbest wordt op het moment van renovatie verwijderd. Tijdens de Plataforma di Enseñansa bijeenkomst presenteerde programmamanager Frans de Witte van de Rijksgebouwendienst een overzicht van de geplande bouw- en renovatiewerkzaamheden. Vervolgens gaf Dmitri Boers van de firma Oesterbaai per schoolgebouw een overzicht van de plekken waar asbest is gevonden. Ook ging hij per gebouw in op de maatregelen die genomen gaan worden. Hij maakte duidelijk dat de aanwezigheid van asbest in de schoolgebouwen geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Er zijn pas risico’s op het moment dat de asbesthoudende materialen verwijderd en/of beschadigd worden (bijvoorbeeld door breken, boren, schuren of zagen). Bij de asbestverwijdering worden de in Europees Nederland geldende voorschriften voor sanering van asbest toegepast. De veiligheid van leerlingen en personeel wordt daarmee gewaarborgd.

Uit een onderzoek dat enkele jaren geleden plaatsvond, was al duidelijk geworden dat zich in veel gebouwen op Bonaire, waaronder ook de schoolgebouwen, asbesthoudende materialen bevinden.Tijdens de grote schoolvakantie van dit jaar vond in opdracht van het Openbaar Lichaam Bonaire en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een volledige inventarisatie plaats om per schoolgebouw te achterhalen waar zich asbest bevindt. De bevindingen van de firma Oesterbaai zijn per gebouw vastgelegd in een rapport.

In het gebouw van Kolegio San Luis Bertran zijn geen asbesthoudende materialen aangetroffen. In alle andere schoolgebouwen (van de Scholengemeenschap Bonaire, Kolegio San Bernardo, Kolegio Papa Kornes, de Watapana School, Kolegio Kristu Bon Wardador, Kolegio Reina Beatrix en De Pelikaan School) wel. Het gaat vooral om asbest dat verwerkt is in dakplaten en in ventilatiepijpen en -kokers. Op drie scholen (San Bernardo School, Pelikaan School en Watapana School) zijn asbestsituaties aangetroffen die niet kunnen wachten tot het moment van renovatie van de school, om gevaar voor de gebruikers te voorkomen. Een daarvan is inmiddels aangepakt. Het betrof een carport op het terrein van de San Bernardo School, met een asbestdak dat sterk beschadigd was. Dit dak is inmiddels conform de Europees Nederlandse wetgeving op het gebied van asbest gesaneerd en afgevoerd. Voor de asbestsituaties bij de Pelikaan School en de Watapana School zijn ondertussen concrete plannen gemaakt, die met de betrokken scholen besproken worden. De situatie op de Watapana School wordt komende maand aangepakt, de situatie op de Pelikaan School in januari 2013.

Aangifte zedendelict medewerker Koninklijke Marechaussee Caribisch Gebied

Op woensdag 19 september jl. is er aangifte gedaan van een zedendelict tegen een medewerker van de Koninklijke Marechaussee Caribisch Gebied, met standplaats Bonaire.

Naar aanleiding van deze aangifte is er een strafrechtelijk onderzoek gestart. Dit onderzoek is thans nog in volle gang onder leiding van een officier van justitie van het Openbaar Ministerie te Bonaire. Er is tot op heden geen aanhouding verricht.
Gezien de stand van het onderzoek zullen en kunnen er voorlopig geen nadere mededelingen gedaan worden.

Er is vandaag door diverse media gemeld dat de ‘Bonairiaanse politie’ zou hebben gesteld dat er met twee maten gemeten wordt en dat de betrokken medewerker van de Koninklijke Marechaussee gearresteerd zou moeten worden.

Het Openbaar Ministerie BES en de korpsleiding van het Korps Politie Caribisch Nederland distantiëren zich met klem van de geopperde stelling dat er met twee maten gemeten zou worden.
Er vindt een objectief en een gedegen opsporingsonderzoek plaats onder leiding van het OM BES. Dat de betrokken verdachte niet is aangehouden doet hier niet aan af. Of een verdachte moet worden aangehouden hangt af van de concrete feiten en omstandigheden die per casus zorgvuldig door het OM beoordeeld worden. Deze beoordeling heeft in de onderhavige zaak ook plaats gevonden. In het belang van het lopende onderzoek worden hier geen nadere mededelingen over gedaan.

Campagne preventie van dengue op scholen

Afgelopen maandag is de Siman di Salú Públiko (Week van de Publieke Gezondheid) van start gegaan. Siman di Salú Públiko wordt georganiseerd door afdeling Publieke Gezondheidszorg van de Directie Samenleving & Zorg van het Openbaar Lichaam Bonaire en zal elk jaar plaatsvinden met een actueel gezondheidsthema.

Het thema dit jaar is ‘preventie van dengue’. Een van de onderdelen dit jaar van de Siman di Salú Públiko is alle kinderen van het basis onderwijs op een creatieve wijze te betrekken. Het doel is de kinderen bewust te maken van de rol die zij zelf kunnen hebben in het voorkomen van dengue. De inspecteurs van de GKMB, deskundig in vector controle, bezoeken gedurende de Siman di Salú Públiko alle basis scholen om voorlichting te geven aan de kinderen over preventie van dengue.

Gisteren hebben de inspecteurs van de GKMB Kolegio Papa Cornes bezocht. De inspecteurs lieten de kinderen van Kolegio Papa Cornes onder andere zien hoe broedplaatsen van dengue muskieten onstaan en hoe broedplaatsen kunnen worden voorkomen. De kinderen waren erg geïnteresseerd en deden actief mee. Voorlichting over preventieve van dengue op de basis scholen door de inspecteurs van de GKMB zal elk jaar worden herhaald.

Fiscale belemmeringen goederendoorvoer Curaçao – Caribisch Nederland weggenomen

Fiscale belemmeringen bij de doorvoer van goederen tussen Curaçao en Caribisch Nederland zullen binnenkort verleden tijd zijn. Vanaf uiterlijk 1 november 2012 zijn geen invoerrechten of andere indirecte belastingen verschuldigd voor goederen die in het ene land binnen worden gebracht en voor het andere land bestemd zijn.

Staatssecretaris Weekers van Financiën en minister van Financiën Jamaloodin van Curaçao hebben vandaag een convenant getekend in Den Haag om te voorkomen dat er in bepaalde situaties dubbele belasting wordt geheven bij grensoverschrijdend goederenverkeer. Daartoe zijn in het convenant werkafspraken gemaakt over onder andere het kunnen toepassen van (administratieve) douane of handels- en dienstenentrepots waarin goederen in afwachting van hun definitieve bestemming belastingvrij kunnen worden opgeslagen. Ook zijn afspraken gemaakt over belastingvrije doorvoer van Curaçao naar Caribisch Nederland en vice versa, en over belastingvrije export van het ene naar het andere land.
De doorvoer of export naar het andere land dient door belanghebbenden wel te worden aangetoond. Door goede informatie-uitwisseling tussen beide belastingadministraties en douanediensten kan misbruik zo veel mogelijk worden voorkomen.

Weekers is verheugd over het gesloten convenant: “Ik reken er op dat het wegvallen van Curaçaose heffingen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius tot prijsverlagingen zal leiden, en dat zowel burgers als bedrijven daar voordeel van zullen hebben.”

PHU:Mensenrechten van Booi en el Hage geschonden

Een verdeeld volk gaat ten onder. De PHU kan en zal corruptie niet goedkeuren, maar de wijze waarop de zaak Booi/el Hage is aangepakt, is ook niet goed. Dat zegt PHU in een persverklaring. Er is volgens de partij dan ook geen enkele reden om blij te zijn. Iedereen moet in zijn geweten kijken. “Hoe velen zijn niet direct of indirect betrokken bij overheidscorruptie? Of zijn op een of andere manier medeplichtig?” vraagt PHU.

PHU: “Booi en el Hage moeten zich thans verantwoorden voor het Gerecht. Zoveel staat vast. Maar wij geloven niet dat dit zal leiden tot begrip onder het volk over wat er nu eigenlijk fout is gegaan. En nog steeds fout gaat. Deze kwestie zal alleen maar de verdeeldheid onder het volk vergroten, zowel als Booi en Elhage veroordeeld worden, als wanneer zij vrijuit gaan.

El Hage is nu moreel verplicht af te treden. En Booi moet ophouden Bonaire te besturen vanuit Radio Energia, waar hij bedrijven uitnodigt om te adverteren ‘in hun eigen belang’. Wij weten allemaal wat daarmee wordt bedoeld. De afgelopen 55 jaar heeft Bonaire steeds een gekocht bestuur gehad. Gekocht op twee manieren. Bedrijven ‘garneerden om vis te vangen’, terwijl de partijen stemmen kochten. Iedereen weet dat het zo niet moet. Zal de kwestie Booi/el Hage deze verkeerde politieke cultuur ombuigen? Het is te hopen, maar de kans is miniem.
De PHU heeft een legitieme grief tegen de UPB over de wijze waarop zij vorig jaar de macht hebben gegrepen. El Hage was daar zeer nauw bij betrokken, terwijl Booi de coup heeft goedgekeurd en misschien zelfs heeft georkestreerd. Toch verandert dit onze principes niet. De PHU blijft aandringen op respect voor mensenrechten. Voor de ogen van iedereen heeft zich een politiek drama afgespeeld, waarbij de mensenrechten van Booi en el Hage werden geschonden.”

“Al diegenen die nu blij zijn moeten bedenken dat zijzelf het volgende slachtoffer kunnen zijn van dezelfde onmenselijke vervolging die Booi en el Hage hebben moeten ondergaan,” stelt PHU. “Er was geen sprake van een eerlijk en objectief onderzoek. Het is een ‘Fishing Expedition’ geworden, d.w.z. net zolang blijven vissen tot men iets vangt. Zij waren verdachten in de ‘Zambesi’ zaak, maar moeten nu voor iets heel anders terecht staan. Dat is in strijd met het mensenrecht. Daarom behoren zowel Booi als el Hage vrijuit te gaan, niet zozeer omdat zij onschuldig zijn (dit weten wij niet), maar omdat het bewijs tegen hen op onrechtmatige wijze verkregen is.

Dat betekent overigens NIET dat zij in de politiek moeten kunnen blijven. Neen. Zij moeten de politiek uit. Volledig. De macht en het bestuur van de UPB is gebaseerd op een vergiftig mengsel van commercie en politiek. Als partij heeft de UPB nu de kans te bewijzen dat zij de kern van het probleem hebben begrepen. De UPB zou er daarom verstandig aan doen, als zij zich nu – politiek gezien – van Booi en el Hage distantieerden en nieuwe politici naar voren zouden schuiven. Politiek gaat niet om personen. Het gaat om ideeën. De UPB-Eilandsraadleden moeten zich los maken van Booi en el Hage en aantonen dat de UPB een echte partij is. Niet een partij van Booi of van el Hage. Dat zou een flinke stap vooruit zijn in de ontwikkeling van onze democratie”, aldus de PHU.

B2B Duurzaamheidsbeurs bij Mangazina di Rei

Op vrijdag 28 september organiseren EL&I en Project Groen Bonaire (WNF) in het kader van het bezoek van Annemie Burger, Directeur Generaal Natuur en Regio’s van het ministerie van Economische Zaken Landbouw & Innovatie, gezamenlijk een kleine business to business duurzaamheidsbeurs. Locatie: Rincon, Mangazina di Rei.

De duurzaamheidsbeurs In de cultureel historische setting van Mangazina di Rei biedt lokale ondernemers een platform waar zij hun product of dienst kunnen presenteren. Genodigden uit het bedrijfsleven en de publieke sector krijgen een display van wat “duurzaamheid” kan betekenen in de praktische toepassing op Bonaire. Hierbij gaat het niet alleen om ‘hightech’ toepassingen waarmee energie en water kan worden bespaard, maar ooks om producten van eigen bodem, zoals honing, likeur, jam en geitenkaas. Een ander belangrijk aspect van duurzaamheid op Bonaire is het hergebruiken en recyclen van afval; afval wordt daarmee een belangrijke nieuwe grondstof. Tot slot mag duurzaam (electrisch) vervoer niet ontbreken, want een duurzaam imago is tegenwoordig een belangrijke onderscheidende factor op de toeristische markt.

EL&I en Project Groen Bonaire bedanken de navolgende participanten voor hun deelname aan de duurzaamheidsbeurs: Bon Eco Solutions, Cadushi, Bon Tuk, Bon Recycling, Selibon (BonCompost), Bonaire Bike Rentals, Semper Kontentu Geitenkaas, Marjan Swagerman (confituren), Roald Boom (honing) en Caribbean Facility.

Wat is duurzaam?
De theorie over duurzaamheid wordt vaak omschreven aan de hand van de 3 P’s: People, Planet, Profit. In simpele woorden wil duurzaam zeggen dat mensen hun huidige behoeften kunnen vervullen zonder dat dit ten koste gaat van mens, milieu
en economie in de toekomst. Het houdt in dat we een verantwoordelijkheid dragen voor toekomstige generaties en die verantwoordelijkheid serieus nemen.

Vervolg; Boneiru Duradero
Er zijn op Bonaire tientallen innovatieve ondernemers die zich richten op het zelf produceren, dan wel wederverkopen van duurzame producten en/of diensten. Deze producten en diensten zijn veelal onbekend. Om die reden zal Project Groen Bonaire eind jaar 2012 een tweede duurzaamheidsbeurs organiseren, dan voor het brede publiek, onder de titel “Boneiru Duradero” (Duurzaam Bonaire). “Boneiru Duradero” wil alle doelgroepen, van jong tot oud, iets interessants bieden, zodat iedereen zich welkom voelt om een kijkje te nemen. Duurzame ondernemers die willen deelnemen aan die duurzaamheidsbeurs Boneiru Duradero in november 2012 kunnen zich aanmelden via: boneiruduradero@gmail.com.

Ingezonden stuk van PHU

DE WEG VOOR ONS (6)
Zetelverplaatsing
Er is veel spanning in de wereld. In Syrië is een burgeroorlog in volle gang. Europa begint te kraken. Er zijn vele oorzaken. Sommige zijn inherent aan het kapitalisme, andere komen voort uit religieus fanatisme. Wederom vragen wij ons af of we moeten zwijgen of waarschuwen? Als we waarschuwen, gooien we zelf olie op het vuur. Want als men het negatieve aandacht geeft, dan geeft men het kracht. Als men zwijgt, kan men geen voorzorgsmaatregelen suggereren.
Een maatregel voor de Antillen is om de eilanden internatonaal als NEUTRAAL GEBIED erkend te krijgen. Wij zijn te klein om te worden verwikkeld in een Derde Wereldoorlog, of welke oorlog dan ook. Daarom moet de Amerikaanse basis op Curaçao weg. En moet er geen basis op Bonaire komen. De Verenigde Naties belasten zich met de defensie van de eilanden en het commando over de Koninklijke Marine in Curaçao wordt overgedragen aan de VN.

Tegen Nederland zeggen wij: “Als u het morele argument om dit te doen niet begrijpt, begrijp dan op zijn minst uw eigen financieel belang”. Vóór de Tweede Wereldoorlog zijn vele Nederlandse bedrijven naar Curaçao uitgeweken. Zij hebben gauw hun zetel vanuit Nederland naar Curaçao verplaatst. Duitsland heeft geprobeerd om aan hun bezittingen buiten Nederland (bijv. in Zuid-Amerika) te komen, maar dat is niet gelukt. De gevluchte Nederlandse bedrijven werden wereldwijd erkend als Curaçaose bedrijven, omdat zij vlak vóór de Oorlog hun zetel in Curaçao hadden gevestigd. Alle besluiten die onder druk van Duitsland in Nederland werden genomen, werden daarom door rechtbanken geacht nietig te zijn. Zonder toestemming van de nieuwe directeuren in Curaçao kon Duitsland dus niets doen. Hoewel dit alleen de bezittingen gelegen buiten Nederland kon beschermen, was deze maatregel toch effectief.
Zetelverplaatsing is geregeld in twee Rijkswetten. Bedrijven kunnen dit van te voren regelen, zodat een eventuele Wereldoorlog hen niet onvoorbereid overrompelt. De PHU raadt alle bedrijven in Nederland en de Antillen aan om zich op deze manier voor te bereiden. En als Nederland er dan in de tussentijd voor wil zorgen dat de eilanden worden erkend als NEUTRAL GEBIED, dan hebben we (zowel Nederland als de Antillen) veel minder hoofdbrekens als er een nieuwe Wereldoorlog mocht uitbreken. En dan hebben wij allemaal een plaats waar we rustig en in vrede kunnen leven en waar onze financiële belangen naar omstandigheden veilig zijn.

Het is ironisch dat we middels financiële argumentatie Nederland in de moreel juiste richting moeten sturen. Het is echter nu eenmaal de economische macht die regeert tijdens deze fase van de geschiedenis. En dat geldt overigens niet alleen voor Nederland. Bij ons is het ook zo. Het enige verschil is dat we minder geld hebben. De hebzucht heerst hier ook. Wijzere hoofden zullen zowel hier als in Nederland uiteindelijk wel de overhand krijgen. Dan zal het Natuurrecht weer de leidraad zijn in onze gemeenschap. In de tussentijd moeten we echter de realiteit onder ogen zien. Een mondiale explosie zit eraan te komen, tenzij we snel een andere koers gaan varen en eigendomsherverdeling op grote schaal ter hand gaan nemen. Wij zullen blijven aanbevelen, waarschuwen en hopen, maar we zijn ook realistisch. Dovemans oren horen nu eenmaal niet.

Bonaire, 15 september 2012
Namens de PHU,
Heinrich Prinsen, secretaris
Michiel Bijkerk, 2de secretaris

Integraal Wijkgericht werken gaat starten

Gedeputeerde Silvana Serfilia, portefeuillehouder Samenleving en Zorg, heeft aangegeven bij de workshop Integrale Wijkaanpak Bonaire dat “de overheid klaar staat om de beleidsgroep met alle mogelijke middelen bij te staan om de activiteiten in de wijken te kunnen realiseren.” De overheid heeft de naam integrale wijkaanpak veranderd in Integraal Wijkgericht werken. “Nu gaat het werken beginnen, wat zeker geen gemakkelijke taak is” aldus Serfilia.

Volgens de gedeputeerde dien je eerst de wijkbewoners te motiveren om mee te helpen in het leefbaar maken van de wijk. Het is niet de overheid die met ideeën moet komen, maar de wijkbewoners zelf. De overheid heeft hierin een facilitaire taak. Het is de wijk die uiteindelijk het werk moet doen.

Er is gekozen voor de Oásis Game aanpak: deze Oasis Game is een methode voor wijkopbouw, sociale cohesie en dynamiek waarin je mensen de kans geeft samen aan hun droom te werken. Deze wijkgerichtwerken-methode wordt ook reeds in diverse Europees Nederlandse steden toegepast. De eerste wijk die aan de beurt komt in Bonaire is Nort Saliña. In deze wijk zal ook een brede school gebouwd worden. De faciliteiten voor sport en naschoolse opvang in deze wijk zullen verbeterd worden. Voor de wijken Tera Kòrá, Nikiboko en Amboina. liggen er al plannen klaar die binnen niet al te lange tijd uitgevoerd zullen worden.

In de wijk Nikiboko werkt de overheid samen met de lokale (sociale) woningbouwvereniging Fundashon Cas Bonaireano (FCB). Zij bouwen nu 101 huizen. Samen wordt gekeken naar de beste manier om de projecten, bestemd voor deze wijk te realiseren. De wijk Rincon zal speciaal aandacht kunnen verwachten van de overheid. Door het toepassen van Oásis Game kunnen de andere wijken zien hoe zo’n aanpak in de praktijk functioneert. Hierdoor kunnen de andere wijken hun voordeel meedoen. Gedeputeerde Silvana Serfilia doet een dringend beroep op elke inwoner van Bonaire om het integrale wijkgericht werken een succes te laten worden.

Het is een meerjarigproject die beoogt de kwaliteit en leefbaarheid van de wijken te verhogen en een duurzaam karakter te verlenen. Een speciaal woord van dank gaat uit naar de projectleider Mary-Lou Santjago en FCB die mee geholpen hebben met de projectinventarisatie voor de wijk Nikiboko.

Het Zorgverzekeringskantoor gaat te veel betaalde daggeldvergoeding terugvorderen

Cliënten die voor een medisch behandeling uitgezonden worden buiten Caribisch Nederland hebben recht op daggeldvergoeding. Het betalen van daggeldvergoeding aan de cliënten van ZVK is in de vorm van een voorschot. Het gebeurt regelmatig dat er te veel daggeldvergoeding betaald wordt bij een Medische Uitzending. Dit komt omdat de uitzending korter duurt dan was gepland. Voorbeeld hiervan is dat cliënt medisch wordt uitgezonden voor 5 dagen naar Aruba of Curaçao. Na bezoek aan specialist, mag cliënt na 3 dagen terug naar Bonaire. Dit houdt in dat cliënt 2 dagen teveel daggeldvergoeding heeft gekregen.

Van een beperkte groep waarvan het bekend is dat ze te veel daggeldvergoeding hebben ontvangen zal het ZVK binnenkort beginnen met het terugvorderen van de te veel betaalde daggeldvergoeding. Deze groep zal per brief geïnformeerd worden hoeveel ze moeten terug betalen en hoe. Cliënten krijgen de mogelijkheid om in termijnen terug te betalen indien zij niet in 1 keer kunnen terugbetalen.

Cliënten die te veel daggeld vergoeding hebben ontvangen, krijgen de gelegenheid om binnen 10 werkdagen na terugkomst zelf langs te komen op kantoor om het nodige te regelen om terug te betalen. Indien cliënten geen gebruik maken van deze gelegenheid, zal ZVK per brief het teveel betaalde daggeld terugvorderen. ZVK zal dit met regelmaat doen.

Terugvorderen van daggeldvergoeding heeft geen invloed op toekomstige Medische Uitzendingen en daggeldvergoeding.

Defensie steunt Dierenasiel Bonaire

Dinsdag 18 en donderdag 20 september heeft het tweede peloton van de Compagnie in de West het dierenasiel Bonaire geholpen bij het opruimen van het terrein en met snoeiwerkzaamheden. Ook heeft de compagnie een grote cactushaag geplaatst zodat de honden niet meer van het terrein kunnen weglopen. De mannen en vrouwen van de compagnie toonden zich heuse dierenliefhebbers en waren zeer betrokken bij het werk van het dierenasiel. Na afloop overhandigden zij het managament van het asiel met een doos vol lekkernijen voor de honden en katten.

Het dierenasiel Bonaire is verantwoordelijk voor de opvang van honden en katten op het eiland die geen eigenaar meer hebben of waarvoor de eigenaar niet meer kan zorgen. Het dierenasiel is grotendeels afhankelijk van giften en donaties en van inzet van vrijwilligers en dit keer dus ook het leger.

Meer informatie over het dierenasiel Bonaire is te vinden op www.animalshelterbonaire.com en op www.facebook.com/AnimalShelterBonaire