PHU geeft stemadvies: links stemmen

De PHU raadt alle kiezers in Bonaire, Saba en Statius aan om dit keer ‘links’ te stemmen. Dus stem op één van de partijen PvdA, SP of ‘Groen Links’. De PHU is geen voorstander van socialisme, maar de kapitalisten hebben de laatste 20 jaar zoveel macht gekregen dat ze corrupt en abusief zijn geworden en zelfs een gevaar voor de vrede vormen. Alleen de socialisten zijn in staat en hebben de kracht om ze af te remmen.

Bovendien, we bezien de Tweede Kamer verkiezingen van 12 september a.s. vanuit Bonaireaans gezichtspunt. De vraag is of Bonaire een betere behandeling kan verwachten van links of van rechts? Volgens de PHU zullen de linkse partijen Bonaire beter behandelen dan rechts.

De PHU constateert dat de regeringen van Nederland en Europa kiezen voor bezuinigingsbeleid, d.w.z. maatregelen om de uitgaven te verlagen. Er wordt dus overal gesneden. Dat is een ramp. Bezuinigingen tijdens een economische crisis maken de crisis nog veel erger in plaats van beter. Tijdens een crisis moet de overheid juist meer uitgeven in plaats van minder. De linkse partijen begrijpen dit beter dan de rechtse. Dit is de derde reden om dit keer links te stemmen.
De volgende keer kan ons stemadvies weer anders zijn. De PHU is links noch rechts. Noem ons maar ‘solidair’. De PHU kan samenwerken met zowel links als rechts, omdat onze ideologie net het midden houdt tussen deze twee en de beste elementen van beide kanten combineert en omvormt tot een eigen, nieuwe en unieke ideologie. Hoe die ideologie in elkaar steekt zal gaandeweg duidelijk worden. Maar op dit moment moeten wij een stemadvies geven. Dat advies is: stem dit keer links!
Er is nog een Nederlandse partij die steun verdient. Dat is de partij ‘50plus’. De PHU raadt deze partij aan, omdat zij publiekelijk hebben verklaard dat ze de gelijktrekking van sociale en economische grondrechten tussen Nederland en Bonaire (BES) voorstaan. Dit is één der fundamentele speerpunten van de PHU. Dus, als men toch een beetje twijfelt om dit keer links te steunen, stem dan ‘50plus’.

Directie Samenleving en Zorg officieel geopend

De Directie Samenleving en Zorg werd onlangs officieel geopend. Het is de eerste directie in de reeks van vier directies die officieel worden geopend. De directie werkt toe naar een Bonaire met een krachtige en gezonde samenleving waar de bewoners deelnemen aan ontwikkelingen van het eiland en kwalitatieve diensten ontvangen van de overheidsorganisaties. De bouwstenen van deze visie liggen voornamelijk in de eigen kracht en dynamiek van Bonaire en de erfenis van de bestaande diensten.

De visie en bouwstenen die portefeuillehouder gedeputeerde Silvana Serfilia ook op deze dag nogmaals onderstreept heeft zijn als volgt:
-1- forsa di Boneiru: De boneriaanse samenleving heeft veel kracht. Betrokkenheid en participatie zijn hoog.
Die eigen kracht verdient gewaardeerd en herkend te worden;
-2- Maneho di partisipashon: Een activerend en uitnodigend beleid is noodzakelijk om mensen en groepen te ondersteunen bij het weghalen van beperkingen om zo volledig mogelijk te kunnen participeren;
-3-Maneho di servisio pa publiko: De burger is er niet voor de overheid, de overheid is er voor de burger. Dat komt tot uiting in de wijze waarop de diensten verleend worden.

Onder de directie Samenleving en Zorg vallen de werkzaamheden van de Diensten Educatie en Welzijn (toenmalige SEK en gedeelte Saso), Maatschappelijke Ondersteuning (toenmalige Saso), Publieke Gezondheidszorg (toenmalige DGH) en de afdeling van DEZA die te maken heeft met arbeidsaangelegenheden en arbeidsmarktbeleid, dicht tegen elkaar aan georganiseerd.
De diensten Burgerzaken, Openbare Bibliotheek en Indebon vallen ook onder deze directie maar zijn tot nu toe elders gehuisvest.

Aantal bedrijfsregistraties toegenomen in tweede kwartaal 2012

Het aantal bedrijfsregistraties in het tweede kwartaal van 2012 is toegenomen ten opzichte van het tweede kwartaal in 2011. In totaal werden er 77 nieuwe bedrijfsoprichtingen geregistreerd. Hiermee is de lichte stijging waargenomen in het eerste kwartaal 2012 ook voortgezet in het tweede kwartaal 2012. Ook het aantal bedrijfsuitschrijvingen in het tweede kwartaal nam af in vergelijking tot dezelfde periode in 2011. In het tweede kwartaal 2012 zijn in totaal 24 uitschrijvingen geregistreerd. Een positieve daling ten opzichte van het eerste kwartaal 2012 waarin 43 uitschrijvingen plaatsvonden.

Overzicht halfjaarcijfers 2012
Over de periode januari t/m juni 2012 steeg het aantal bedrijfsregistraties met 66% ten opzichte van het aantal registraties van dezelfde periode in 2011. Dit resultaat indiceert een herstel in de bedrijfsactiviteiten waarmee het Bonaireaanse bedrijfsleven zich wederom op het niveau van 2010 bevindt. Uit de 134 bedrijfsinschrijvingen bestaat bijna de helft (met 46%) uit Eenmanszaken (zie grafiek rechts). Dit is ook mede door het simplificatie van de oprichtingsprocedures waarmee de onderneming in afwachting van de vestigingsvergunning het bedrijf alvast in de handelsregister kan inschrijven.

Het aantal uitschrijvingen van bedrijven in het eerste halfjaar van 2012 bedroeg 67. De cijfers in het eerste halfjaar van 2011 waren aanzienlijk hoger, doch hielden verband met een administratieve actie van de Kamer ter opschoning van het handelsregister van ondernemingen, die de bedrijfsactiviteiten hebben gestaakt. In het eerste halfjaar van 2011 zijn er in totaal 136 bedrijfsuitschrijvingen geregistreerd.

Per 1 januari 2010 zijn niet-commerciële rechtspersonen, zoals verenigingen en stichtingen zonder onderneming, ook verplicht tot inschrijving in het handelsregister. In het eerste halfjaar van 2012 werden 23 niet-commerciële rechtspersonen ingeschreven. Dit aantal is nagenoeg gelijk aan van het aantal registraties in dezelfde periode van 2010 en 2011.

Conclusie
De halfjaarlijkse handelsregistercijfers van 2012 laten een stijging zien in het aantal inschrijvingen van bedrijven. Deze stijging in combinatie met de daling van het aantal uitschrijvingen indiceert dat de bedrijvigheid op Bonaire aan het herstellen is. Dit herstel is nog moeizaam, immers het aantal bedrijfsregistraties van januari t/m juni 2012 ligt nog 50% onder het niveau van het aantal bedrijfsregistraties in dezelfde periode van het recordjaar 2008.

Voorts is het te vroeg om een prognose voor 2012 te maken daar het resultaat afhankelijk is van tal van factoren, niet op de laatste plaats de weerbaarheid van de bestaande
ondernemingen en de mate van herstel van het vertrouwen in de economie. Daarnaast vormen de prijsstijgingen van goederen en diensten, de inflatie en het relatief groot aantal huishoudens met een laag inkomen belangrijke uitdagingen voor een duurzame ontwikkeling.

Tweede Kamerverkiezingen – iedere stem telt

Op 12 september 2012 gaat de bevolking van Caribisch Nederland voor het eerst deelnemen aan de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Sinds begin augustus voert RCN een informatiecampagne om de stemgerechtigden te informeren over het belang van deze verkiezingen en de manier waarop ze van hun stemrecht gebruik kunnen maken. Ook wordt informatie gegeven over de Tweede Kamer en het belang van de besluitvorming daar, ook voor Caribisch Nederland.

Partijprogramma’s
De campagne van RCN geeft geen informatie over de verschillende politieke partijen en de verkiezingsprogramma’s. Inwoners van Caribisch Nederland kunnen deze informatie verkrijgen via de politieke partijen zelf. De partijen hebben websites, waarop hun verkiezingsprogramma’s staan. Ook voeren enkele partijen campagne op de eilanden.

Stempas
De openbare lichamen zijn verantwoordelijk voor het verspreiden van de stempassen en de kandidatenlijst aan de kiezers. Als u nog geen stempas of kandidatenlijst hebt ontvangen, neem dan contact op met burgerzaken van het openbaar lichaam waar u woont.

Informatiekrant
In augustus is op alle drie de eilanden huis-aan-huis een speciale informatiekrant verspreid, met allerlei informatie over de Tweede Kamer verkiezingen.

Iedere stem telt
Het is belangrijk dat iedereen van zijn stemrecht gebruik maakt. Stemrecht is een democratisch recht. Door te stemmen oefent u mede invloed uit op de wijze waarop u wordt vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Een relatief klein aantal stemmen kan net het verschil maken, bijvoorbeeld ook bij de verdeling van restzetels onder de partijen. Iedere stem telt, ga daarom stemmen op 12 september.

Pers en communicatie adviseurs komen bijeen voor de Dag van de Pers

Pers en communicatie adviseurs van Bonaire, Sint Eustatius en Saba komen bijeen op Bonaire voor de Dag van de Pers. De Rijksdienst Caribisch Nederland houdt op 31 augustus en 1 september een evenement voor de leden van de pers en communicatie deskundigen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en RCN. Het is voor het eerst dat deze communicatieprofessionals met elkaar aan de slag gaan in workshops en een brainstormsessie. Voor dit unieke evenement hebben zich 45 deelnemers aangemeld.

Op de eerste dag staan workshops gepland onder leiding van mediatrainer Bob Harms en journalisten Belkis Osepa en Oscar van Dam.
Parallel hieraan wordt een mediatraining gegeven aan de diensthoofden van RCN. Op de tweede dag staat een brainstormsessie tussen de medewerkers van communicatie en de pers op het programma. Uiteraard wordt ook de Dag van de Pers door alle deelnemers gezamenlijk gevierd.

TUI Nederland organiseert conferentie duurzaam ondernemen

In samenwerking met Travelife, Tourism Corporation Bonaire en Bonaire Hotel and Tourism Association organiseert TUI Nederland op Bonaire de conferentie Duurzaam Ondernemen. Op 21 september worden hoteliers op Bonaire geïnformeerd en geïnspireerd over het belang van duurzaam ondernemen. Op 17 en 19 september vindt deze conferentie ook plaats op Curaçao en Aruba in samenwerking met de lokale partners. Door Travelife, blueContec en aan de hand van ‘best practices’ wordt getoond wat duurzaam ondernemen hoteliers kan opleveren.

Travelife is een internationaal duurzaamheidkeurmerk dat door veel gecertificeerde hotels wordt gebruikt om zichzelf te profileren als duurzame accommodatie. Travelife laat hoteliers op deze conferentie zien hoe het reduceren van de kosten voor water, energie en afval hand in hand gaat met het verbeteren van duurzaam ondernemen.

blueContec organiseert een interactieve workshop waarmee hoteliers op een praktische manier meer energie kunnen besparen. De consultants van blueContec hebben meer dan tweehonderd hotels wereldwijd gesteund in de verhoging van hun rendement, het implementeren van milieumanagementsystemen en het vermarkten van groene activiteiten.

De conferentie wordt afgesloten met voorbeelden van ‘best practices’. Drie hotels met een Travelife Gold award vertellen hoe zij deze hebben behaald en wat dit voor voordelen heeft opgeleverd.

De merken van TUI Nederland geven accommodaties met een Travelife award en andere officiële duurzaamheidlabels extra aandacht in de gidsen, bij de reisagenten, op de boekbare websites en via andere marketingkanalen. TUI Nederland stimuleert accommodaties duurzamer te werken. Via het Travelife systeem kunnen zij advies inwinnen hoe ze dit aan kunnen pakken. Wereldwijd biedt TUI Nederland op dit moment meer dan 425 accommodaties met een duurzaamheidlabel aan. Meer informatie over TUI Nederland en duurzaam toerisme is te vinden op www.tui.nl/duurzaamtoerisme. Hoteliers die geïnteresseerd zijn in de conferentie kunnen zich aanmelden via duurzaamtoerisme@tui.nl.

Samenwerkingsovereenkomst tussen Selibon en Bon Recycling

Selibon N.V. en Bon Recycling B.V. hebben een samenwerkingscontract getekend over het inzamelen en verwerken van afvalstoffen. Het gaat om papier en karton, batterijen en accu’s, kunststoffen, glas, blik, schroot , autobanden, frituurvet, afgewerkte olie, puin en oude koelkasten, wasmachines, televisies en computers. De publiek – private samenwerking draagt bij aan een beter afvalbeleid op Bonaire.

Een jaar geleden startte Bon Recycling als een nieuw Bonairiaans bedrijf dat gescheiden afval inzamelt en verwerkt. De directeuren zijn Herbert de Jongh junior en Edison Rijna.
Op hun bedrijfsterrein bij Santa Clara blijkt duidelijk dat de bedrijfsactiviteiten zijn toegenomen. Het eerste wat opvalt zijn de hoog opgestapelde balen geperst karton. “Honderdduizend kilo”, zegt Edison trots. “Afgelopen maart nog hebben we de dubbele hoeveelheid uitgevoerd. Het karton halen we op bij supermarkten, waar we vaak ook plastics meenemen. De materialen worden in het buitenland verwerkt en hergebruikt.”

Autobanden
Verscholen achter de balen karton staat de nieuwe balenpers die een veel grotere capaciteit heeft dan de eerste pers. “De oude pers gebruiken we nu voor afgedankte autobanden. Voor die banden hebben we een afnemer gevonden in het buitenland”, verklaart Edison. “Het is belangrijk om oude autobanden te verwijderden, omdat het broedplaatsen zijn voor de dengue-mug en ze op de landfill teveel ruimte innemen”. Rudsel Leito, de directeur van Selibon, licht toe: “Voor de banden hebben we een apart contract met Bon Recycling afgesloten. Vervelend is wel dat nu veel afgekeurde autobanden uit Nederland worden ingevoerd. Ze worden hier goedkoop verkocht aan automobilisten, maar na korte tijd zijn ze versleten en dan worden ze afgedankt. Zo wordt onze afvalberg nog groter dan al het geval was.”

Bon Recycling zamelt ook autowrakken in. Op het terrein ligt een behoorlijke berg. “De wrakken worden geshredderd”, vertelt Edison, “en automatisch gesorteerd naar materiaalsoort. Gesorteerde materialen brengen meer op.”
Ook staat 10.000 liter frituurolie in containers klaar voor verzending. Het is een grondstof voor de vervaardiging van biodiesel.
Eens in de twee weken verscheept Bon Recycling een tankwagen afgewerkte olie naar Curaçao voor verdere verwerking. Toch bestaat bij Selibon het gevoel dat nog lang niet alle garages en andere bedrijven hun afgewerkte olie afgeven aan de speciale inzamelbedrijven. Waar die olie dan wel blijft?

Glas
Lege glazen flessen en potten, die op het eiland worden ingezameld in de bekende gele glasbollen komen ook bij Bon Recycling terecht. Het glas wordt door ons naar kleur gesorteerd: wit, groen en bruin. Gesorteerd glas heeft een grotere waarde. Het sorteren gebeurt nu handmatig, maar in de toekomst misschien machinaal. “We hebben de indruk dat de hoeveelheid ingezameld glas in het tweede kwartaal is afgenomen”, zegt Edison. “Waarschijnlijk wordt dat veroorzaakt door het sinds januari ontbreken van een voorlichtingscampagne waarin het publiek wordt opgeroepen om glas in de glasbonbons te gooien. We exporteren het glas nu, maar hopelijk zijn we in de toekomst in staat om het hier te vermalen en te hergebruiken in bijvoorbeeld de wegenbouw. De overheid zou dat als eis kunnen stellen in aanbestedingen.”

Herbert en Edison zijn tevreden over de ontwikkeling van hun bedrijf in het eerste jaar en de samenwerking met Selibon. Momenteel zijn er drie man in dienst en dat aantal wordt binnenkort uitgebreid. Ze maken voortdurend nieuwe plannen en houden vanaf Bonaire de wereldmarkt voor grondstoffen in de gaten.

Negende mini fun triathlon van Jong Bonaire

Zondag 2 september 2012 is het weer zover! De 9de fundraising Mini Fun Triathlon, georganiseerd door Jeugdhuis Jong Bonaire, gaat van start! Iedereen die de vorige keren niet heeft meegedaan, krijgt nu weer een kans om dit sportevenement mee te maken.

En met iedereen bedoelen we ook iedereen! Of je nu profsporter bent, amateur, adolesent of kind, iedereen is welkom om deel te nemen aan de Mini Fun Triathlon. De naam zegt het al, de afstanden van de sportactiviteiten zwemmen, fietsen en hardlopen zijn aangepast en je kunt ook gewoon voor de lol meedoen.

De afstanden zijn verdeeld in 3 categoriën, sprint, olympic en up to 14..
De afstanden in de sprint categorie zijn:
Zwemmen : 750 m
Fietsen: 18,2 km
Hardlopen: 5 km

De afstanden in de olympic categorie zijn:
Zwemmen: 1500 m
Fietsen: 36,4 km
Hardlopen: 10 km

De afstanden in de up to 14 categorie zijn:
Zwemmen: 200 m
Fietsen: 8 km
Hardlopen: 3 km

De inschrijving zal plaats vinden op zaterdag 1 september 2012 van 17.30 tot 19.30 bij City Café. Hier ontvang je een informatiepakket.
De inschrijvingskosten zijn $ 14,- voor individuen en $ 30,- per team (aflossen, 3 personen). Je krijgt een t-shirt en er wordt gezorgd voor drinken en fruit tijdens de triathlon.
Na de triathlon kunt u genieten van een heerlijke maaltijd van onze hoofdsponsor City Cafe.

Overdracht container met oliebestrijdingsmateriaal en oplevering gerenoveerde vuurtoren door staatssecretaris Atsma

Tijdens zijn werkbezoek op Bonaire heeft staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) op 24 augustus 2012 de eerste container met oliebestrijdingsmateriaal in gebruik genomen. Ook Saba en Sint Eustatius krijgen een dergelijke container. Hiermee zijn de eilanden in Caribisch Nederland in staat om snel in te grijpen bij een eventuele verontreiniging van de kust. Later op de dag heeft de staatssecretaris de gerenoveerde vuurtoren Boca Spelonk opgeleverd door de sleutel over te overhandigen aan het lokale bestuur van Bonaire.

Containers
Nu Bonaire, St Eustatius en Saba openbare lichamen zijn, is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van incidentenbestrijding op de zee in dit gebied. Het leveren van containers met ‘First aid’ materiaal om de kust schoon te maken bij olieverontreiniging is een eerste in een reeks van leveringen van oliebestrijdingsmateriaal. Uiteindelijk staan de eilanden hiermee gesteld voor een incident waarbij 12.000 m3 olie bij vrij kan komen.
De inhoud van de container bestaat uit beschermende kleding, handgereedschappen als emmers, scheppen en absorberende materialen en materiaal voor vervoer van vogels. De eerste dagen na een olieverontreiniging zijn cruciaal voor de kwetsbare flora en fauna in het gebied. Rijkswaterstaat stelt de eilandbewoners met de containers in staat om op korte termijn de ergste vervuiling tegen te gaan. Het materiaal zal gebruikt worden door de havenmeesters, marien-parks-rangers en in te zetten aannemers.

De levering van de containers is de eerste stap in het voorzien van Caribisch Nederland van oliebestrijdingsmateriaal. Verder zijn er plannen voor het leveren van een ‘current buster’, voor de oliebestrijding op zee en grote off-shore oliekerende schermen. Ook komen er lage oliekerende schermen voor de bescherming van de mangroves bij het Lac op Bonaire. Daarnaast maakt Rijkswaterstaat afspraken over de inzet van materieel en schepen van de grote olieterminals en samenwerking met andere (buur)landen in de regio bij grotere incidenten.

Vuurtoren Boca Spelonk
Met het overhandigen van de sleutel van de vuurtoren aan het lokale bestuur van Bonaire is symbolisch ook de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud teruggegeven. Rijkswaterstaat blijft verantwoordelijk voor de lichten van de vuurtorens. De renovatie van de Boca Spelonk maakt onderdeel uit van een project waarbij Rijkswaterstaat vijf vuurtorens op Bonaire weer in goede en veilige staat terugbrengt.
Rijkswaterstaat startte in oktober 2011 met het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan vijf vuurtorens op Bonaire: de Willemstoren, de Seru Bentana, de Boca Spelonk, de Wecua en Klein Bonaire. Met de werkzaamheden wordt de veiligheid verbeterd voor het lokale personeel dat het onderhoud aan de vuurtorenlampen verricht. Tegelijkertijd wordt het monumentale karakter van de gebouwen beter beschermd. Bij het onderhoud wordt gekeken naar veiligheid, afsluitbaarheid, toegankelijkheid en visuele attractiewaarden van de torens. Bij de Boca Spelonk zijn onder andere traptreden en –leuningen, ramen en een deur vervangen. Ook is de vuurtoren waterdicht gemaakt en geheel geschilderd. De vuurtorens op Bonaire waren voor de renovatie al duurzaam uitgevoerd met een zonnepaneel en een energiearme LED-lantaarn.

Partij voor de Dieren organiseert filmvertoning ‘Sea the Truth’ op Bonaire

Vrijdagavond 31 augustus kunnen inwoners van Bonaire kennismaken met de Partij voor de Dieren tijdens een filmvertoning van Sea the Truth. Voor deze documentaire, die ontwikkeld is door het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, zijn onder andere opnamen gemaakt op Bonaire. In een persoonlijke videoboodschap aan de Bonairse kiezer legt lijsttrekker Marianne Thieme uit waarom een stem op de Partij voor de Dieren de enige keuze is voor een duurzame toekomst voor mensen, dieren, natuur en milieu.

Het is voor het éérst dat er bij verkiezingen op Bonaire gestemd kan worden op de Partij voor de Dieren. De Partij voor de Dieren heeft de groenste en meest hervormingsgezinde agenda en denkt fundamenteel anders dan de traditionele politieke partijen. De partij kijkt verder dan de kortetermijnbelangen van mensen. De aarde biedt immers genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.

“De natuur met haar verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen is het meest waardevolle dat wij hebben. Dit geldt zeker voor de bijzondere natuur op Bonaire. De Caribische Zee rond Bonaire is, met haar belangrijke kraamkamers, van ongekende waarde voor de biodiversiteit”, aldus Marianne Thieme. In de documentaire Sea the Truth wordt de schoonheid van het onderwaterleven op Bonaire getoond door onderwaterfotograaf Dos Winkel. De Partij voor de Dieren knokt ervoor om deze natuurlijke pracht ook voor toekomstige generaties te behouden.

In Sea the Truth staat verder de conditie van zeeën en oceanen wereldwijd centraal. Toonaangevende wetenschappers zoals Daniel Pauly geven aan dat als we in het huidige tempo vis blijven vangen en eten, de oceanen en zeeën binnen 40 jaar leeggevist zullen zijn. De jacht op vis is een uit de hand gelopen economisch monstrum: met grote sleepnetten worden de bodems van de zeeën leeg geschraapt, alles wat leeft met een vernietigende kracht met zich meenemend. De massale bijvangst gaat verminkt of dood terug de zee in. In de film gaan twee jonge mariene biologen, Marianne en Barbara, op verzoek van Marianne Thieme wereldwijd op zoek naar wetenschappelijke informatie over de conditie van onze grootste ecosystemen die meer dan 2/3 van onze planeet bedekken.

De filmvertoning vindt plaats op vrijdag 31 augustus om 20.00 uur op de locatie van Flow & BonPhoto, naast Capt. Don’s Habitat, op Kaya Gob N Debrot 103. Inloop is vanaf 19.30 uur. Belangstellenden kunnen voor de gratis filmvertoning reserveren via www.partijvoordedieren.nl/bonaire