PHU heeft de 50 Plus Partij geholpen met steunhandtekeningen op Bonaire

De PHU heeft de nieuwe Nederlandse politieke partij ‘50PLUS’ geholpen. Het was niet gemakkelijk voor 50PLUS om 30 steunhandtekeningen voor hun lijst te verzamelen. Maar met hulp van de PHU is het gelukt. Aangezien ‘50PLUS’ had aangegeven dat zij het PHU-standpunt over gelijktrekking van sociale en economische grondrechten delen, heeft de PHU besloten om 50PLUS te helpen. PHU wenst de partij veel succes bij de aanstaande verkiezingen in Nederland.

Deze steun betekent overigens nog niet dat de PHU een stemadvies uitbrengt voor ‘50PLUS’. Dat is een andere kwestie waar nog over moet worden beslist. De PHU heeft reeds aangegeven dat het verstandig is om dit keer ‘over links’ te stemmen in Nederland, dus PvdA, Groen Links of SP. De Partijraad van de PHU zal nog bespreken of deze nieuwe partij in voornoemd rijtje zal worden opgenomen voor een stemadvies en zal hier nog op terug komen.
“Let op, mensen. Ga stemmen voor de Tweede Kamer verkiezingen in september. Onze stem telt!” adviseert de PHU.

Studenten uit Caribisch Nederland veilig in Nederland aangekomen

Maandagochtend om 7 uur Nederlandse tijd zijn 35 van de in totaal 97 studenten uit Caribisch Nederland veilig op Schiphol geland. Deze groep, die ervoor gekozen heeft om zich te laten begeleiden, werd op de luchthaven opgevangen door vertegenwoordigers van St. Maarten Student Support Services (S4). Van de 35 studenten die onder begeleiding reisden, zijn er 24 afkomstig van Bonaire, acht van Sint Eustatius en drie van Saba. De overige 62 reizen op eigen gelegenheid naar Nederland.

De studenten werden per bus vervoerd naar Hotel Schiphol A4, waar ze hun S4 mentor ontmoetten, meer informatie en de polis van hun ziektekostenverzekering ontvingen, een bankrekening konden openen en in sommige gevallen het huurcontract voor de studentenkamer konden ondertekenen. Ook ontving iedere student een SIM-card om via mobiele telefoon contact met het thuisfront te kunnen onderhouden. Aansluitend was er een welkomstceremonie met een maaltijdbuffet, waarna de studenten per bus naar hun nieuwe woonplaats werden gebracht. Op dinsdag 31 juli begint in de verschillende studentensteden de opvangweek, waarin het opvangcomité van S4 diverse activiteiten heeft georganiseerd. De nieuwkomers worden onder meer begeleid voor wat betreft hun inschrijving in de gemeente waar zij gaan wonen en wegwijs gemaakt in de stad, reizen met het openbaar vervoer en het inrichten van hun kamer. Daarnaast worden ze geholpen bij het controleren van hun inschrijving bij de onderwijsinstelling van hun keuze en maken ze ook kennis met de Nederlandse cultuur.

Naast de 97 studenten die kozen voor een vervolgopleiding in Nederland, gaan er vrij veel studenten studeren in de VS en de regio. Op dit moment gaat het om ruim honderd studenten, waarvan er minstens vijftig op Curaçao gaan studeren.

Nieuwe CAO voor medewerkers BIA

De vakbonden ABVO en Curatca hebben een nieuwe CAO getekend met Bonaire International Airport na een onderhandelingsperiode van ongeveer een maand. Deze CAO is voor de periode van 2012 tot 2015. Voor de ondertekening gaf de financiele directeur informatie aan het personeel over de financiele situatie van het bedrijf.

De ondertekening van de CAO vond plaats in het bijzijn van de raad van commissarissen van BIA, de voorzitters van de vakbonden AFBW en BPWU en een bestuurslid van Simabo die samen met ABVO, NAPB en Fedebon de vakbondsunie vormen die onlangs werd gevormd.

De CAO werd namens BIA getekend door directeur, Herbert Domacasse, en namens de vakbonden door Wendy Calmes voorzitter van ABVO, Chaly Anthony secretaris voor Bonaireaanse zaken en Elvin Albertus van Curatca.

Vervolg schoonmaakactie Tera Kora

Op zaterdag 28 juli tussen 8.00 en 13.00 uur hebben de bewoners van Tera Kora de gelegenheid om al hun tuinafval, takken, gras, struiken en bomen in te leveren of op te laten halen tijdens de volgende schoonmaakactie “Huntu pa un bario limpi!”

Op 23 juni heeft deze actie voor het eerst met een goed resultaat plaats gevonden en krijgt nu een vervolg in Tera Kòrá en daarna ook in andere wijken. Het is de bedoeling dat buurtbewoners op deze manier betrokken worden bij het schoon maken en schoon houden van hun eigen wijk, onder het motto “Mi Bario, Mi Orguyo”. Men kan verschillende soorten afval buiten zetten, op afspraak laten ophalen, of zelf wegbrengen naar het verzamelpunt naast Tera Kòrá Ranch. Men wordt ook geïnformeerd over het nut van gescheiden afvalinzameling en recycling. De grote schoonmaakactie zal ook zeker bijdragen aan het bestrijden van de denguemug, omdat zwerfafval veel broedplaatsen biedt.

Afval inleveren
Bewoners kunnen op zaterdag 28 juli tussen 08.00 en 13.00 uur behalve tuinafval ook de volgende soorten afval inleveren op het inzamelterrein naast Tera Kòrá Ranch: witgoed (wasmachines, koelkasten, gasfornuizen), bruingoed (TV’s, computers, stereoinstallaties), grof vuil (meubels), overig afval (karton, papier, glas, plastic, blik, metaal en houten pallets).

Ophaaldienst
Bewoners die niet in staat zijn om hun tuinafval, witgoed, bruingoed of grofvuil naar de inzamelplek te brengen kunnen zich vooraf aanmelden bij de wijkcommissie of bij Selibon: 7174-8159. Vrijwilligers en professionals vormen samen een ophaaldienst om het vuil op te halen van alle bewoners die zich vooraf hebben aangemeld. Het vuil mag reeds vanaf vrijdagavond buiten worden gezet en moet aan de weg worden geplaatst, zodat het direct kan worden ingeladen!

Wat mag er niet worden ingeleverd
De volgende soorten vuil zullen worden geweigerd: puin (constructiematerialen), (motor)olie, autowrakken, asbest en kadavers. Ook kan men na 13.00 uur geen afval meer brengen naar het verzamelpunt en is het goed om te weten dat Selibon niet verantwoordelijk is voor vuil dat buiten de gestelde termijn wordt aangeleverd op het inzamelingsterrein of niet tijdig buiten wordt gezet.

Organisatie
De actie is een samenwerkingsinitiatief tussen Integrale Wijkaanpak Bonaire en Selibon N.V. Zij worden ondersteund door Police Ambiental, ROB, Wereldnatuurfonds en wijkcommissie Tera Kòrá den Moveshon. De Integrale Wijkaanpak Bonaire wordt gefinancierd door Usona.

Start bouw tijdelijke uitbreiding Justitiële Inrichting Caribisch Nederland

Vrijdag 27 juli a.s. wordt gestart met de werkzaamheden voor de bouw van de tijdelijke uitbreiding van de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland op Bonaire. De bouwvergunning hiervoor is onlangs afgegeven door het Bestuurscollege van Bonaire.

Tijdelijke uitbreiding
De aannemer, Bouwbedrijf Bonaire N.V. start met het plaatsen van de bouwhekken op het parkeerterrein naast het postkantoor (tegenover het Openbaar Ministerie). Dit betekent dat dit parkeerterrein tijdens de bouw niet gebruikt kan worden. Eerst zullen funderingswerkzaamheden plaatsvinden, daarna kan de nieuwe buitenmuur van JICN gebouwd worden en vervolgens worden de containercellen geplaatst.

De tijdelijke uitbreiding bestaat uit 18 containercellen, die plaats bieden aan 36 gedetineerden. Volgens de planning worden de nieuwe cellen in december 2012 in gebruik genomen. Gelet op de bouwwerkzaamheden zal het huidige terrein waar nu geparkeerd wordt afgesloten worden totdat de bouw gereed is. Het OLB verzoekt de medewerking van de gemeenschap bij de ontstane situatie en vraagt begrip voor het ongemak.

Toezegging Minister
De tijdelijke uitbreiding van JICN is begin dit jaar toegezegd door de Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, tijdens zijn werkbezoek aan Bonaire.
De minister maakte zich zorgen over de beschikbare celcapaciteit op Bonaire, die niet toereikend bleek te zijn.

Nieuwbouw
Het nieuwe gebouw van de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland op Bonaire wordt gebouwd op Plantage Aruba. Het terrein hiervoor is ingemeten en momenteel worden diverse onderzoeken verricht, zoals grondonderzoek, flora en fauna onderzoek en onderzoek naar de bodemgesteldheid.
De nieuwe justitiële inrichting zal medio 2015 in gebruik worden genomen. Na ingebruikname van de nieuwbouw zal de tijdelijke uitbreiding worden afgebroken.

Afvalwaterverordening door Eilandsraad aangenomen

De eilandsraad heeft ingestemd met het ontwerp van de Eilandsverordening afvalwater Bonaire. Deze nieuwe verordening bevat regels die nodig zijn voor de uitvoering van het Rioleringsproject Kralendijk.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de bouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij LVV en aan de aanleg van een rioleringsstelsel. De Eilandsverordening afvalwater is nodig omdat hierin de regels staan voor het aansluiten op het riool van de huishoudens en bedrijven in de kuststrook. Een andere reden is dat de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES sinds 1 juli jongstleden voorschrijft dat het openbaar lichaam over een afvalwaterverordening moet beschikken. Daarnaast voldoet Bonaire zo aan de afspraken met de Europese Unie, die het project grotendeels financiert.

Inzamelen en transporteren
Na de zomervakantie begint de fase waarin de aansluitingen op het riool worden gerealiseerd.de bestuurlijke onderhandelingen over deze verplichte aansluiting met Nederland zijn nog niet afgerond. De huishoudens en bedrijven die hiermee te maken krijgen hoeven nu zelf geen actie te nemen. De overheid zal tijdig een brief sturen en door middel van voorlichting informeren over de gang van zaken.

De afvalwaterverordening regelt het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater. Dat gaat verder dan de huishoudens en bedrijven in de kuststrook die verplicht op het riool worden aangesloten. De overheid heeft ook de plicht om in aangewezen gebieden het afvalwater op te halen met tankwagens. Het gaat daarbij vooral om de bebouwde kom en om percelen binnen de 500 meter aan weerszijden van de weg naar Rincon en naar Lagun.

Zorgplicht
De verordening bevat ook de plicht voor iedereen die afvalwater loost om ervoor te zorgen dat het milieu geen schade lijdt. Dat betekent dat de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater in principe niet mogen worden vervuild. Ook mag de werking van de zuiveringsinstallatie niet worden belemmerd door verkeerde stoffen of producten in het afvalwater te doen.

Het rioleringsproject is een actie uit het Milieubeleidsplan Bonaire ter bescherming van de volksgezondheid, de gezondheid van onze koraalriffen Dit komt ook ten goede aan het toerisme en de economie van het eiland. Uiteindelijk is het dus in het belang van ons allemaal. Verantwoordelijk gedeputeerde James Kroon is tevreden dat zijn afvalwaterverordening door de eilandsraad is aangenomen.

Inflatie op Caribisch Nederland verder omlaag

De inflatie op de eilanden van Caribisch Nederland was in het tweede kwartaal van 2012 flink lager dan in het eerste kwartaal. In het eerste kwartaal was de inflatie ook al afgenomen. Op Bonaire was de inflatie 3,0 procent, op Sint-Eustatius en Saba kwam de inflatie in het tweede kwartaal uit op 5,3 en 3,9 procent.

Prijzen voeding en woninginrichting drukken inflatie Bonaire
Op Bonaire is de inflatie in het tweede kwartaal van 2012 uitgekomen op 3,0 procent. Een kwartaal eerder was dat 3,6 procent. De daling van de inflatie komt vooral doordat de prijzen van voedingsmiddelen en woninginrichting minder sterk zijn gestegen dan in het eerste kwartaal. De prijs van voedsel was gemiddeld 6,0 procent hoger dan een jaar eerder, terwijl dat in het eerste kwartaal nog 8,9 porcent was. Daarnaast was kleding in het tweede kwartaal zelfs iets goedkoper dan een jaar eerder.

Lagere elektriciteitsprijzen op Sint-Eustatius
De inflatie op Sint-Eustatius bedroeg in het tweede kwartaal 5,3 procent. In het eerste kwartaal van 2012 was dat nog 6,6 procent. Lagere elektriciteitsprijzen zijn de belangrijkste oorzaak voor de daling. Mede daardoor waren huisvesting, water en energie in het tweede kwartaal slechts 1,5 procent duurder dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal was de prijsstijging met 16,2 procent veel hoger. Ook de prijzen voor benzine en onderhoud van auto’s drukten de inflatie. De prijzen van vervoer waren in het tweede kwartaal 2,8 procent hoger dan een jaar eerder. In het vorige kwartaal was dit nog 8,9 procent.

Elektriciteitsprijzen drukken inflatie op Saba
In het tweede kwartaal van 2012 was de inflatie op Saba 3,9 procent. Dat was in het voorgaande kwartaal nog 5,6 procent. Ook op Saba zijn lagere elektriciteitsprijzen de belangrijkste oorzaak van de gedaalde inflatie. Huisvesting, water en energie waren hierdoor 2,3 procent goedkoper dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal lagen deze prijzen nog 7,5 procent hoger dan een jaar eerder. Ook de voedselprijzen verlaagden de inflatie. Hoewel voeding in het tweede kwartaal 9,5 procent duurder was dan een jaar eerder was de prijsstijging minder sterk dan de 14,5 procent in het eerste kwartaal.

Bijstelling
Voor Saba zijn enkele cijfers over het eerste kwartaal van 2012 bijgesteld ten opzichte van de eerdere publicatie als gevolg van nagekomen informatie. De cijfers over het eerste kwartaal zijn nu definitief. De cijfers over het tweede kwartaal van 2012 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het derde kwartaal van 2012.

Dierenwelzijnsbeleid Bonaire veroorzaakt onnodige commotie in Den Haag

Het bestuurscollege is tegelijkertijd blij en vereerd dat de politiek in Den Haag aandacht toont voor Bonaire. Vandaag werd namelijk bekend dat er een vijftal Kamervragen zijn gesteld over de mogelijke overbrenging van Bonaireaanse ezels naar Haiti. Middels deze ingezonden brief wil het OLB opheldering verschaffen rondom de ontstane misopvattingen hieromtrent.

Het huidige bestuurscollege is thans bezig om-net zoals (bijna) iedere andere gemeente in Nederland- een dierenwelzijnsbeleid op te stellen. Thans bevindt dit zich echter nog in een voorstadium, een fase waarin verkend wordt wat de opties zijn om de problematiek van loslopende dieren op te lossen. Voor de goede orde: het gaat niet alleen om slechts een ezelbeleidsplan, maar om een integraal dierenwelzijnsbeleid waarbij alle dieren meetellen. Bonaire is wettelijk verplicht om een oplossing te vinden voor de overlast van voornamelijk loslopende geiten, ezels en honden; ook om verdere achteruitgang van flora en fauna tegen te gaan. Dit kan Bonaire doen door het opstellen van een strategische natuurbeleidsplan, waarvan het dierenwelzijnsbeleid een onderdeel vormt.

De problematiek van loslopende geiten, honden en ezels is niet van vandaag, maar speelt al jarenlang. De loslopende dieren, waaronder dus ook de wilde ezels, veroorzaken vaak zeer ernstige ongelukken, waarvan niet alleen de dieren maar ook de mensen slachtoffer worden. Het aantal geiten is reeds in aantal afgenomen, waardoor er minder ongelukken zijn geweest met loslopende geiten. Eenzelfde aanpak van de rondlopende wilde ezels lijkt aldus een goede optie om verkeersongelukken te voorkomen.

Ten onrechte wordt vaak gezegd dat de ezels behoren tot de inheemse diersoorten, echter dit is niet het geval: in het verleden zijn deze dieren geimporteerd als vervoermiddel. Helaas is het ook zo dat de dieren, naast verkeersschade, ook veel schade aanrichten aan de Bonaireaanse natuur. Doordat Bonaire een relatief grote populatie loslopende ezels bezit, is er een constant tekort aan voedsel voor hen. Verder worden de ezels vaak mishandeld (door mensen en honden) en wellicht ook sexueel misbruikt, zoals PVVD-Eerste Kamerlid Koffeman aanhaalde in zijn Kamervragen van 9 juli jongstleden.

Verantwoordelijk gedeputeerde James Kroon wilt een dierenwelzijnsbeleid ontwerpen dat past bij alle factoren, zoals de geldende (rijks)wetten en een goede verhouding tussen natuur, dieren en mensen. Daarom is hij gestart met het onderzoeken hoe de beste oplossing gevonden kan worden, echter dit is slechts nog in een verkennende fase. In dit stadium worden alle wereldwijd toegepaste oplossingen bekeken en zo leerde men kennen hoe de Turks, Cai en Caicos eilanden in 2008 kozen voor het verplaatsen van de ezels naar andere eilanden. Hierin werden ze ondersteund door een organisatie die zich al veertig jaren hardmaakt voor ezelwelzijn (Donkey Sanctuary Nederland). Daarnaast heeft Kroon en zijn staf gesprekken gevoerd met mensen van diverse pluimage, waaronder mensen van de Donkey Sanctuary Bonaire, om de adviserende fase zo democratisch mogelijk te maken.

Het OLB betreurt het dat er op basis van onvolledige informatie en onderbuikgevoelens wilde (internationale) handtekeningenacties gestart zijn. Normaliter is het zo dat een lokale overheid zelf het lokale bestuur kan bepalen, zonder dat de Tweede Kamerleden zich daarmee bemoeien. Dat is immers een onmogelijke opgave voor de Kamerleden, naast het feit dat het buiten hun bevoegdheid ligt om lokaal beleid te maken. Afsluitend wilt gedeputeerde James Kroon nogmaals erop hameren dat de heden gestelde Kamervragen van mevrouw Thieme zeer prematuur zijn: het dierenwelzijnsbeleid is nog niet vastgesteld, doch bevindt zich slechts in een verkennende fase waarin de beleidsmakers openstaan voor alle mogelijke en wenselijke opties. Het kan niet zo zijn dat lokaal beleid wordt bepaald door internationale handtekeningen-acties; wat zou bijvoorbeeld moeten gebeuren als er een handtekeningenactie zou ontstaan met de strekking “stuur de ezels naar Colombia” en daarmee 10.000 handtekeningen zouden worden opgehaald? Goed bestuur vindt plaats op basis van ratio en empirisch, wetenschappelijk onderzoek en niet op basis van de waan van de dag.

Namens het Bestuurscollege Bonaire
Gedeputeerde James Kroon.

Bonaire zet historische topprestatie neer

Tijdens de afgelopen eilandsraadvergadering heeft de Bonaireaanse eilandsraad unaniem de jaarrekening 2011 vastgesteld. In een eerdere besluitvormende Eilandsraadsvergadering werden de nog niet vastgestelde jaarrekeningen tot en met 2010 aangenomen. Dit betekent dat Bonaire nu voldoet aan de tijdlijnen die het Cft (Commissie Financieel toezicht) en Den Haag hieraan stelt, zodat Bonaire nu precies op koers ligt. Dit heeft alleen kunnen plaatsvinden door het keiharde werken van zowel Bestuurscollege alsook alle ambtelijke medewerkers.

In de jaarrekening laat het Bestuurscollege zien hoe het afgelopen jaar financieel verlopen is met het Openbaar Lichaam Bonaire. De jaarrekening en ook de begroting maken onderdeel uit van een aantal instrumenten die nodig zijn om het Openbaar Lichaam Bonaire te besturen. In de jaarrekening legt het Bestuurscollege dus feitelijk hun financiele verantwoording af over het afgelopen jaar.

Het jaar 2011 kende een groot aantal veranderingen die gevolgen hebben gehad voor de financiele administratie en voor de Jaarrekening. Bijvoorbeeld het regime van de vrije uitkering, de dollarisatie, de ontwikkelgelden en de bijzondere- of doeluitkeringen en het nieuwe fiscale stelsel.Over de jaren tot en met 2010 heeft Bonaire zich moeten neerleggen bij een afkeurende verklaring van de accountant. Maar gelukkig ligt die tijd nu achter ons. Voor het jaar 2011 heeft de accountant immers een oordeelsonthouding uitgesproken. Dat is een aanzienlijke verbetering waar Bonaire trots op mag zijn!

In 2011 is Bonaire goed gevorderd met de schuldsanering. Diverse balansposten heeft het OLB kunnen afboeken. Als gevolg daarvan is een omvangrijk positief boekhoudkundig resultaat ontstaan. Voor het eerst is het Bestuurscollege daardoor in staat om voor het OLB (bestemmings) reserves op te bouwen.

Conform de Wet FinBes heeft het bestuurscollege verantwoording afgelegd aan de eilandsraad over het in 2011 gevoerde bestuur en door vaststelling van de jaarrekening verleent de eilandsraad decharge voor verdere gevolgen naar aanleiding van financieel beheer. Het is een zeer positief teken dat de jaarrekening unaniem is aangenomen, zonder dat er moties of amendementen zijn ingediend. Dit betekent dat het huidige bestuurscollege steun heeft gekregen van de oppositie voor het gevoerde financiele beleid. Dat is een zeer positieve ontwikkeling waarmee portefeuille gedeputeerde Burney El Hage zeer blij is. Het bestuurscollege kan nu verder met het uitvoeren van hun “Licht op Groen”-bestuursprogramma, kort samengevat in de slagzin “Groei met behoud van onze natuur en cultuur”.

Zo werkt gedeputeerde mevrouw Silvana Serfilia bijvoorbeeld hard aan de integrale wijkaanpak (waarbij een significante verbetering van de leefomgeving moet worden gerealiseerd) en het huisvestingsplan scholen (bv Brede School en verbetering van de onderwijsgebouwen) Gedeputeerde James Kroon is momenteel druk bezig om de infrastructuur aan te pakken en een verbetering v/d bestaande stadia te realiseren.Gedeputeerde Burney El Hage werkt hard om de (groene) economie een flinke stimulans te geven door bijvoorbeeld overeenkomsten te sluiten met Aruba (handelsakkoord) en het ministerie van economische zaken en hij maakt beleid om het (groene) toerisme een enorme boost te geven zodat er werkgelegenheid gecreerd kan worden.