Bonhata voert gesprek met gezaghebber Emerencia

Onlangs heeft de Raad van Bestuur van de Bonaire Hotel and Tourism Association, BONHATA, Gezaghebber dr. Lydia Emerencia uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Het doel was om elkaar beter te leren kennen en om de verschillende projecten en activiteiten waarin de vereniging betrokken is te presenteren. BONHATA, in haar functie als officieel erkende hotel en toerisme organisatie op Bonaire, vertegenwoordigt meer dan 80 leden uit verschillende sectoren in het toerisme en daarmee verwante industrieën. BONHATA heeft haar positie in de voorhoede van de toeristische industrie al meer dan 30 jaar en is uitgegroeid tot een gerespecteerde partner in de industrie. Deze positie maakt het mogelijk om informatie te verzamelen en te centraliseren, waardoor er een duidelijk beeld en begrip ontstaat van de problemen aan het hart van de Bonaireanse ondernemers.

BONHATA gaf uitleg aan de Gezaghebber op de rol van de vereniging in de gemeenschap en maakte tegelijkertijd gebruik van de gelegenheid om haar een “position paper “ te overhandigen. Hierin worden de drie gebieden van grootste zorg uitgelicht, namelijk; criminaliteit, airlift en marketing. De “position paper”, eerst gepresenteerd aan het Bestuurscollege in 2010, is een werkdocument wat de situatie en de waargenomen problemen op deze drie gebieden detailleert. Het document presenteert ook een aantal voorgestelde oplossingen voor deze problemen. BONHATA benadrukte het belang van het toerisme voor Bonaire, dat voor ongeveer 80% van de economie verantwoordelijk is. De organisatie vindt dat dit sterker gecommuniceerd moet worden en het besef vergroot moet worden dat het toerisme de sleutel is tot onze economie. De gezaghebber deelde haar visie en verwelkomde de kans om ideeën te delen en de verschillende mogelijkheden voor het toerisme op het eiland te verkennen.

De gezaghebber was zeer open en ontvankelijk voor de discussie, ze benadrukte het belang van verantwoordelijk gedrag en van het onderhouden van een effectieve en efficiënte dialoog. Het is haar wens om regelmatig contact te houden met de organisatie, ze wil graag dat de organisatie regelmatig bijeenkomt met het Bestuurscollege en Eilandsraad. BONHATA, namens haar leden, wil gezaghebber Emerencia bedanken voor deze gelegenheid en kijkt uit naar een nauwe en vruchtbare samenwerking.

Bevolkingsgroei van 4.5% in Caribisch Nederland

Op Caribisch Nederland woonden op 1 januari 2012 ruim 22 000 personen, Een groei van 4.5 procent. Op Bonaire wonen er 16541, op Sint-Eustatius 3791 en op Saba 1971 Iin vergelijking met 2011 een groei voor Sint-Eustatius van 3, voor Saba 7,5 en voor Bonaire 4,5 procent.
De groei van de bevolking van Caribisch Nederland is vergelijkbaar met die in de periode 2005-2010, daarvoor was de groei gematigder.

De groei van 2011 komt vooral door immigratie. Het migratiesaldo (immigratie – emigratie) is goed voor 92 procent van de bevolkingsgroei van Caribisch Nederland.

Op Bonaire zijn er 1533 mensen geïmmigreerd terwijl er 848 zijn vertrokken, het grootste gedeelte, 34 procent, komt uit Nederland. Ander landen waar relatief veel mensen vandaan komen zijn de Verenigde Staten (16%), Canada (12%) en Curaçao (10%). De vertrekkende personen gingen voornamelijk naar Nederland (44%) en Curaçao (22%).

Naar Saba zijn 409 personen geïmmigreerd waarvan 44 procent uit Canada en 29 procent uit de Verenigde Staten. De vertrekkende personen zijn naar Canada (40%), Nederland (20%) en de Verenigde Staten (19%) vertrokken.

Van de 297 immigranten op Sint-Eustatius komt 26 procent uit Nederland, 15 procent uit de Verenigde Staten en 11 procent van Sint Maarten terwijl van de vertrekkende personen het grootste gedeelte (42%) naar Nederland is gegaan. Ook zijn er relatief veel personen naar de Verenigde Staten (15%) en Curaçao (10%) vertrokken.

Eerste conferentie kindermishandeling

Op 27 juni werd de eerste conferentie over kindermishandeling op Bonaire gehouden met als thema “Niets doen is geen optie”. Gezaghebber mevrouw dr. Lydia Emerencia onderstreepte het belang van het onderwerp en benadrukte dat het openbaar lichaam volledig achter het thema van deze conferentie staat. Gedeputeerde mevrouw Silvana Serfilia sprak tijdens de conferentie.

Workshop maritieme incidentenbestrijding Caribisch Nederland

In navolging van de workshop maritieme risico analyse op Sint Maarten in maart van dit jaar, organiseerde I&M/Rijkswaterstaat op donderdag 21 juni 2012 een tweede workshop over maritieme incidentenbestrijding.

Aan de workshop, die plaatsvond op Curacao, namen de gezaghebbers, eilandsecretarissen, havenmeesters en managers van de marine parks van Statia en Bonaire deel. Daarnaast waren er vertegenwoordigers van de kustwacht, regionale brandweer, de Rijksvertegenwoordiger, de olieterminals en de ministeries van Defensie en Veiligheid & Justitie aanwezig. De delegatie van Saba kon door omstandigheden helaas niet aanwezig zijn. Zij zijn later in de week persoonlijk over de resultaten geïnformeerd.

Hoofddoel van de workshop was het gezamenlijk bespreken en doorleven van het Tijdelijk Plan Maritieme Incidentenbestrijding Caribisch Nederland en helderheid krijgen over de rol, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de bestrijding van een maritiem incident. In de middag is in twee groepen (Boven- en Benedenwinds) een incident ‘olieramp’ nagebootst en doorlopen.

De workshop leverde verheldering en duidelijkheid over hoe maritieme incident op de eilanden worden afgehandeld. Met de resultaten wordt een volgende slag gemaakt voor de organisatie van de maritieme incidentenbestrijding Caribisch Nederland.

STCB presenteert jaarverslag 2011 over monitoring van zeeschildpadden

Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) heeft in 2011 voor het negende opeenvolgende jaar systematisch onderzoek gedaan naar de zeeschildpadden van Bonaire. In haar jaarverslag van 2011 beschrijft de organisatie de methoden en resultaten van de onderzoek- en monitoring activiteiten, zoals het monitoren van de stranden en het volgen van de migratie van de schildpadden.

Door de nesten op de stranden te monitoren krijgt STCB een beeld van het aantal nesten, de grootte van de nesten en de productieviteit van de schildpadden. Tijdens het veldonderzoek worden de individuele zeeschildpadden gemeten en gefotografeerd. STCB krijgt hierdoor waardevolle informatie.
Het volledige rapport is te lezen op: http://www.bonaireturtles.org/explore/publications/
Met behulp van de informatie die verzameld wordt in de onderzoeks- en monitoringactiviteiten, is de organisatie in staat om de bescherming van de zeeschildpadden te verbeteren.
www.bonaireturtles.org

Bonhata viert Divi Flamingo’s 60 jaar in Hospitality

De Bonaire Hotel and Tourism Association, BONHATA, was aanwezig in het Flamingo’s Nest van het Divi Flamingo Beach Resort & Casino om het 60-jarige bestaan van het resort te vieren. Het hotel werd in 1952 geopend door LD Gerharts als eerste hotel op Bonaire. Oorspronkelijk bekend als Hotel Zeebad, veranderde de naam in Flamingo Beach Hotel voordat het werd overgenomen door de Divi Groep in 1975. Het Divi Flamingo is een van de oprichters van Bonhata en is tot op heden een van de meest actieve en gerespecteerde leden binnen de organisatie. Hugo Gerharts, erelid van Bonhata en een van de oprichters van Bonhata was aanwezig om te spreken in naam van zijn vader LD Gerharts.

Om deze mijlpaal te vieren heeft het Divi Flamingo Beach Resort & Casino een reeks evenementen en activiteiten georganiseerd om de legendes van het verleden te eren. Bonhata wil het hotel feliciteren met het bereiken van deze mooie mijlpaal, het hotel staat als een monument voor baanbrekende visie en blijft één van de pilaren van de toeristische industrie op Bonaire. Om deze feestelijke gelegenheid te vieren, overhandigde Anja Romeijnders, voorzitter van de raad van bestuur van Bonhata, een herdenkingscertificaat aan Sara Matera, General Manager van het hotel.

Handelsmissie naar Aruba

Gedeputeerde Burney El Hage zal van 4 tot en met 6 juli 2012 in samenwerking met de Kamer van Koophandel en Nijverheid ondersteund door het Ministerie van EL&I en Bureau van de Rijksvertegenwoordiger een handelsmissie leiden naar Aruba. Doelstelling van de missie is het uitbouwen van de economische samenwerking en handelsbetrekkingen tussen Aruba en Bonaire.

Deze missie heeft als doel het aantrekken van Arubaanse ondernemers en investeerders naar Bonaire. Verder wil men ook de export van Bonairiaanse producten en diensten bevorderen, de Arubaanse markt voor Bonairiaanse bedrijven en investeerders openen en handel en economische samenwerking tussen Aruba en Bonaire stimuleren. Tijdens de handelsmissie wordt er een samenwerkingsovereenkomst tussen de twee eilanden getekend om deze doelen te versterken.

Iedereen die zaken wil doen op of met Bonaire of de economische mogelijkheden van de Bonaireaanse markt wil onderzoeken wordt uitgenodigd om deel te nemen.
De deelnemers van Bonaire zijn: gedeputeerde Burney el Hage als delegatieleider, Evert Piar als voorzitter van de Kamer van Koophandel, Wilbert Stolte als Rijksvertegenwoordiger, Angel Bermudez van de Belastingdienst, Huub Groot van Tourism Corporation Bonaire, Martien van der Valk van Bonaire Hospitality Group, Ruth Schipper van het Ministerie El&I en deelnemende ondernemers van Bonaire.

Bovendien biedt het programma van deze missie de gelegenheid om te netwerken tussen vertegenwoordigers uit de private en publieke sector van Aruba en Bonaire. Het is een goede manier om in contact te komen met potentiële (zaken)partners en geeft het u een goed beeld van de mogelijkheden die er zijn. Alvorens deze missie begint kunnen deelnemers aangeven naar welk bedrijf of sector hun interesse uitgaat zodat alvast de match en afspraken gemaakt kunnen worden met de relevante bedrijven en/of personen.

Deelname aan de handelsmissie kost 200 dollar per persoon. Lunch, diner en borrel is inbegrepen. Aanmelden en betalen is tot 29 juni mogelijk via het registratieformulier van ATIA. Het formulier kan worden aangevraagd via email of op de website www.atiaruba.org.

Deze handelsmissie tussen Bonaire en Aruba wordt georganiseerd door het Openbaar Lichaam Bonaire, Kamer van Koophandel Bonaire en Aruba Trade and Industry Association, ATIA. Voor meer informatie en details kunnen belangstellenden contact opnemen met Esther Broeksema van de International Desk van ATIA via e-mail: esther@atiaruba.org of telefoon +297 5827593.

RCN Studiefinanciering bereid aanstaande studenten voor

In de week van 18 tot en met 22 juni hebben circa 25 aanstaande studenten de VOBESScursus, georganiseerd door RCN-Studiefinanciering, gevolgd. De cursus bestond uit twee onderdelen, een gedeelte zelfredzaamheid en een oriëntatiecursus. Tijdens de zelfredzaamheidscursus werd zowel aandacht geschonken aan theorie als praktijk. Bijvoorbeeld het belang van een goede maaltijd en waar een goede maaltijd uit bestaat. Vervolgens werd de theorie in praktijk gebracht en werd er gekookt in de keuken van de Scholengemeenschap Bonaire. Ook het doen van inkopen met een beperkt budget stond op het programma.

VOBESS is de afkorting van Voorbereiding BES Studenten, een cursus die is bedoeld voor de studenten die komend studiejaar in Nederland gaan studeren.

Tijdens de oriëntatiecursus werd onder andere aandacht geschonken aan sociaal emotionele vaardigheden, budgetteren en Nederlandkunde. Ook was er een panel aanwezig, bestaande uit oud studenten, die in Nederland hebben gestudeerd en nu werkzaam zijn op Bonaire en een student van Bonaire aanwezig die momenteel voor haar opleiding in Nederland stage loopt op Bonaire. De panelleden hebben hun ervaringen van het studeren in Nederland gedeeld, wat veel bruikbare tips voor de aanstaande studenten heeft opgeleverd.

In de week van 25 tot en met 29 juni zal de VOBESS plaatsvinden op Saba en Sint-Eustatius.

De studenten die met begeleiding naar Nederland gaan vertrekken zondag 29 juli 2012.

Kindermishandeling: Niets doen is geen optie

Op 27 juni vindt er een conferentie over kindermishandeling plaats op Bonaire. Deze conferentie wordt uitgevoerd door het Nederlands Jeugd Instituut in opdracht van Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland.

Kindermishandeling is een maatschappelijk probleem van alle tijden en van alle samenlevingen. Dit geldt voor Nederland maar ook voor Caribisch Nederland.
Kindermishandeling wordt de laatste jaren nadrukkelijker zichtbaar. Het komt daarmee ook prominenter op de agenda van de politiek, de professionals in zorg, welzijn en onderwijs en het justitiële kader.

Onderzoekgegevens van Caribisch Nederland zijn niet beschikbaar. Maar als we de cijfers van Nederland als uitgangspunt zouden nemen en deze zouden gaan vertalen naar elk eiland van Caribisch Nederland , om een beeld te krijgen waarover we spreken, dan zou dat er als volgt uitzien:
Saba 12 kinderen; Sint Eustatius 26 kinderen en Bonaire 113 kinderen. We spreken hier over mishandelde kinderen per jaar. Of dit getal voor de eilanden klopt, misschien zijn het er minder, misschien zijn het er meer, feit is dat elk kind dat een ervaring opdoet van kindermishandeling er een teveel is.
Dit is de reden om op de eilanden van Caribisch Nederland per eiland een eerste (werk)conferentie te organiseren met als thema de sluitende aanpak van kindermishandeling waarbij niets doen geen optie is.

Deze eerste (werk)conferentie op Bonaire is erop gericht om met enkele sleutelpersonen en partijen die met opvoeden en opgroeien te maken hebben van gedachten te wisselen over het thema kindermishandeling.
Het doel van de (werk)conferentie is om het thema aanpak kindermishandeling op de agenda te plaatsen, gekoppeld aan een gezamenlijk gedragen gevoel van urgentie. Het is een eerste stap om te komen tot een sluitende aanpak kindermishandeling.

De uitkomsten van deze eerste (werk)conferentie zullen worden meegenomen in een contourenplan. Dit contourenplan zal richting geven aan vervolgstappen om uiteindelijk te komen tot een sluitende aanpak kindermishandeling.

Milieu staat centraal in Jong Bonaire Kalender voor 2013

Jong Bonaire brengt binnenkort een zeer speciale kalender voor 2013 uit. Het jeugdcentrum hoopt dat veel mensen dit jaar weer meedoen met het kopen van een of meer kalenders. De leden van Jong Bonaire hebben enkele opties onderzocht voor het milieu van ons eiland en presenteren deze op een prachtige, grafische wijze. Zij beantwoorden de vraag: ,,Wat kan ik doen om ons milieu te verbeteren?”

Ga mee met deze jongeren als zij het windmolenpark, de waterzuiveringslocatie en het beschermde gebied van de zeeschelp bezoeken. Kijk hoe ze glas sorteren, dengue bestrijden en leren een veld te ploegen. Twee jongeren dromen zelfs over het maken van een auto van aluminium blikjes.

Belangstellenden kunnen kalenders kopen om deze te delen met hun werknemers, vrienden en familie. De steun van deze kalender zal het Jong Bonaire Jeugdontwikkelingscentrum en de jongeren helpen bij het geven van een positieve bijdrage aan de toekomst van ons eiland.
De prijs is net zoals vorig jaar $12.50. Het telefoonnummer van Jong Bonaire is 7174303.