Last Man Standing competitie

Human Power & Stamina Event Foundation is bezig met de voorbereidingen voor haar volgende activiteit. Het gaat om een Last Man Standing wedstrijd die op 27 mei zal plaatsvinden. Teams van vijf personen kunnen deelnemen aan de wedstrijd.
De activiteit zal uit verschillende rondes bestaan. De beste teams zullen doorgaan naar de volgende rondes totdat de laatste man blijft staan. Er zal een eerste, tweede en derde prijs zijn en er zullen verschillende onderdelen zijn zoals ‘wet rope pulling’ en ‘tire relay’.
De teams kunnen gevormd worden door vijf mannen of vijf vrouwen. Vrienden, collega’s en families worden gestimuleerd om hun team te vormen. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de leden van Human Power & Stamina Event. Het is tot en met 4 mei mogelijk om in te schrijven bij de leden van de stichting via telefoon 7957070 of 7860387 of email hpsevent@gmail.com.
Inschrijving voor de Last Man Standing wedstrijd kost 10 dollar per team. De teams zullen na de inschrijving uitgebreide informatie en uitleg krijgen.

 

Verbetering salarisstructuur en invoering normjaartaak voor leraren Caribisch Nederland

Op dinsdag 27 en woensdag 28 maart hebben respectievelijk in Saba, Bonaire en Sint-Eustatius de Gedeputeerden van Onderwijs, de schoolbesturen van Caribisch Nederland, vertegenwoordigers van het Sabaanse onderwijspersoneel en de onderwijsvakbonden van Bonaire en Sint-Eustatius hun handtekening gezet onder de overeenkomst “Harmonisatie en verbetering salarisstructuur en invoering normjaartaak onderwijzend personeel Caribisch Nederland.”. Hiermee is  de in november 2011 door Minister van Bijsterveldt van OCW toegezegde verbetering van de lerarensalarissen een feit.

Minister van Bijsterveld van OCW heeft de Gedeputeerden van Onderwijs gevraagd de onderhandelingen met de schoolbesturen en vakbonden voor te zitten. Zij zegde in november 2011 1,3 miljoen dollar toe voor verbetering van de salarissen van leraren. Nu alle betrokken partijen akkoord zijn gegaan, geldt dezelfde salarisstructuur voor alle leraren in Caribisch Nederland. En krijgen alle leraren in Caribisch Nederland met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 een salarisverhoging van minimaal 5%. Deze verhoging komt voor de leraren bovenop de salarisverhoging van 3,25% van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2012 voor Rijksambtenaren, die op 1 januari 2012 is ingegaan en ook van toepassing was op het onderwijspersoneel. Het percentage van 5% kan in individuele gevallen oplopen omdat de hoogte van de salarissen in de drie Openbare Lichamen, maar ook per school, van oudsher aanzienlijk uiteenliep en deze verschillen nu opgeheven worden. De salarisverhoging is voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Tijdens haar bezoek in 2011 aan Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, is Minister van Bijsterveld geconfronteerd met zorgen over de hoogte van de lerarensalarissen en de problemen die scholen ondervinden bij het werven van leraren. De Minister zegde tijdens dit bezoek een onderzoek toe en beloofde maatregelen om het probleem aan te pakken. Uit het onderzoek bleek dat salarisniveaus van leraren per eiland soms sterk verschilden, maar ook dat de aanvangssalarissen van leraren lager waren dan van vergelijkbare ambtenaren binnen de Rijksdienst Caribisch Nederland en dat leraren er lang over deden om hun maximale salaris te halen. Met de extra 1,3 miljoen dollar worden de aanvangssalarissen verbeterd, worden de verschillen in salarishoogte  weggewerkt en kunnen leraren eerder hun maximale salaris halen.
Vertegenwoordigers van de drie Openbare Lichamen zijn blij met de harmonisatie en verbetering in de salarisstructuur van leraren en de invoering van de normjaartaak voor onderwijzend personeel in Caribisch Nederland.

Op Saba is de overeenkomst getekend door Gezaghebber Jonathon Johnson. “Ik ben blij dat we vandaag de “Proposal for Salary Structure Harmonization and for Improvement and Implementation of a Standard Working Year for Teaching Staff in the Dutch Caribbean” (Voorstel voor Harmonisatie van de Salarisstructuur en voor de Verbetering en Implementatie van een Standaard Werkjaar voor de Lesgevende Staf in Caribisch Nederland) hebben ondertekend. Als voormalig docent en voormalig hoofd van de middelbare school weet ik dat deze discussie gedurende lange tijd werd gevoerd. Wij zijn verheugd dat het Ministerie van Onderwijs ook het belang hiervan inziet door een financiële injectie te doen om de voorgestelde harmonisatie van de salarisstructuur tot stand te doen komen. Vandaag is een belangrijke stap gezet om te verzekeren dat degenen die op onderwijsgebied werkzaam zijn, op gelijkwaardige wijze in heel Caribisch Nederland worden betaald” aldus Johnson.

Gedeputeerde Glenville Schmidt van Sint-Eustatius was ook positief over deze ontwikkeling op het gebied van onderwijs. “Ik ben erg opgetogen dat het Ministerie van Onderwijs de uitdaging is aangegaan om verbetering aan te brengen in het beloningspakket van leraren. De overeenkomst die we vandaag tekenen is de eerste stap om de leraren datgene te geven waar ze financieel recht op hebben. We verzoeken het Ministerie om te blijven werken aan dit aspect van het onderwijs, zoals ze dat reeds doen op verschillende andere gebieden, opdat de kwaliteit van ons onderwijs kan worden verhoogd. Ook vraag ik de leraren om gericht te blijven op de resultaten van hun leerlingen, wat voldoening zal geven aan alle betrokken stakeholders.”

Gedeputeerde van Onderwijs van Bonaire, mevrouw Sylvana Serfilia: “De implementatie van harmonisatie en een verbetering in de salarisstructuur van het onderwijzend personeel is vooral een stimulans voor de verdere uitwerking van de normjaartaak waar ze al enige tijd met veel inzet me bezig zijn. En dat waarderen wij als overheid. Dat wij samen streven naar verbetering van de kwaliteit van het onderwijs hier op Bonaire.”

Met de ondertekening van de overeenkomst verklaren de eilanden zich ook akkoord met invoering van de zogenoemde normjaartaak van 1659 uur. De minister stelde dat als voorwaarde.  Binnen die normjaartaak komt 10% van de werktijd beschikbaar voor scholing en opleiding van de leraren.

Nieuwe masterplan voor Bonaire

Miguel Pourier bracht in het jaar 1992, onder opdracht van het toenmalige bestuurscollege van Bonaire, een uniek en visionair ontwikkelingsplan uit voor het eiland Bonaire. Dit plan is bekend geworden onder de naam “Rapport Pourier”. Sinds het uitbrengen van het plan in 1992 heeft Bonaire consequent alle ontwikkelingsactiviteiten, zowel sociaal als economisch, gebaseerd op dit rapport en heeft zich feitelijk ontwikkelt onder de leuze “groei met behoud van cultuur en natuur.

Bonaire werkt sinds 2008 aan een vervolg op het ontwikkelingsplan van 1992. Onder initiatief van toenmalige gedeputeerde van Economische zaken, Burney el Hage is wederom beroep gedaan op Miguel Pourier om deel te nemen in een nieuwe “masterplan” voor Bonaire.
Nu vier jaar later zal het “Bonaire Masterplan 2025” binnenkort gepresenteerd worden aan de Eilandsraad en het publiek en zal de presentatie onder “voorwoord” van Miguel Pourier geschieden. Miguel Pourier heeft een zeer indrukwekkend curriculum en is onder andere ook Minister President van de Nederlandse Antillen geweest.

Bonaire heeft, in vergelijking met de andere eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen, in een heel vroeg stadium de waarde van de natuur, cultuur, solidariteit , veiligheid en rust onderkend als welzijnsbepalende factoren. Vaak waren enkele invloedrijke personen, zolas een Lodewijk D. Gerharts of een Don Steward, die met hun vooruitziende blik hebben bijgedragen dat Bonaire thans over uitzonderlijke natuur- en onderwaterparken beschikt.

De wettelijke bepalingen die Bonaire in een vroeg stadium nam hebben remmend gewerkt op bijvoorbeeld het speervissen en de inherente schade aan de koraalriffen. En het ongeremd bomen kappen voor de productie van houtskool werd ook aan banden gelegd.
Al deze maatregelen gingen niet zonder tegenstand en onbegrip bij voornamelijk het armste deel van de bevolking, die vaak van dit soort activiteiten moest zien rond te komen. Een oplossing van het probleem van de loslopende geiten moest ook lang op zich laten wachten omdat rekening moest worden gehouden met de weinige andere economische activiteiten op het eiland.  Het ecologisch belang moest daardoor noodgedwongen wijken voor het economische.

In het jaar 1992 speelde ook het economisch belang een heel belangrijke rol. Er werd belangstelling getoond voor de vestiging van een raffinaderij op het eiland. De Nederlandse  regering , geschrokken voor de desastreuse gevolgen, die zo’n vestiging op het karakter van het eiland zou hebben, beloofde met alternatieve economische voorstellen te komen.

En zo zag de commissie Pourier onder voorzitterschap van Miguel Pourier het levenslicht.  Voor het eerst werd getracht een integrale benadering voor de socio-economische ontwikkeling van Bonaire in kaart te brengen, waarbij factoren zoals de gemoedelijkheid van de bevolking, de rust die het eiland uitstraalt, de schoonheid van de natuur, de rijke cultuur en de veiligheid werden belicht.

Twintig  jaar later wordt via het Bonaire Masterplan 2025 niet alleen gekeken wat sinds 1992 heeft afgespeeld, maar ook een blik vooruit geworpen en wel tot het jaar 2025. Ondanks sommige afwijkingen qua uitvoering van het rapport van 1992 volgt ook dit Masterplan de lijn die toen werd uitgezet. En met betere garanties voor wat betreft de uitvoering omdat door de nieuwe staatkundige structuur van Bonaire zwaktepunten,  zoals een niet optimaal fungerende bestuursapparaat en het gebrek aan financiën, normaliter  tot het verleden zouden moeten gaan behoren.

Hulp bij invullen Aangifte Inkomstenbelasting

Belastingdienst Caribisch Nederland organiseert dit jaar weer een HUBA campagne. HUBA staat voor Hulp Bij Aangifte. Nieuw is dat er in samenwerking met de Vereniging Van Administratiekantoren en Belastingconsulenten BES (VVAB), twee HUBA zaterdagochtenden georganiseerd worden.

Tijdens de HUBA campagne verzorgt de Belastingdienst op Bonaire een maand lang hulp bij het juist invullen van de aangifte Inkomstenbelasting 2011. Daarnaast worden er in samenwerking met de Vereniging Van Administratiekantoren en Belastingconsulenten BES (VVAB), twee HUBA zaterdagochtenden georganiseerd. Dit is speciaal voor de groep mensen die op werkdagen geen kans zien om deel te nemen aan de HUBA campagne, én een inkomen genieten dat in totaal lager is dan USD 15.000 bruto per jaar. Ondernemers zijn uitgesloten van deelname.

Op zaterdag 31 maart en zaterdag 14 april kunt u hiervoor van 9.00 tot 13.00 uur terecht bij het Belastingkantoor te Kralendijk.
De Belastingdienst is erg blij met de medewerking van de VVAB. De belangrijkste motivatie voor de VVAB is het sociale aspect aan deze campagne (wij zijn allen medeverantwoordelijk voor het welzijn van de samenleving). De VVAB draagt op deze manier graag een steentje bij.
Er zijn informatiefolders verkrijgbaar in het Papiaments en Nederlands. Hierin staat ook wat de belastingplichtige mee moet nemen wanneer hij gebruik wenst te maken van de hulp bij aangifte.

 

Politiebureau Amboina opgeleverd

Het politiebureau Amboina staat er, na een grote schoonmaak- en opknapbeurt, weer helemaal fris bij.
De medewerksters van het bureau Slachtofferhulp, Sheloutska Martinus-Francees en  Zuhgeli Marchena en de barioregisseur Ronald Schleper, kunnen weer trots zijn op hun bureau.
“Het is fijn om de mensen die ons nodig hebben in een prettige omgeving te kunnen ontvangen”, zegt Sheloutska. Binnenkort wordt ook het bord dat in de tuin staat aangepast met het nieuwe logo van het Korps Politie Caribisch Nederland.
Het Bureau Slachtofferhulp is op werkdagen geopend van 07.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Telefonisch zijn zij bereikbaar via nummer 717-6181.
De barioregisseur is in bureau Amboina telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 717- 2981 of via het algemene politienummer 717-8000.

Selibon maakt Bonaire nog beter en efficiënter schoon

Om hun werk nog beter te  kunnen doen, kregen de medewerkers van Selibon een cursus aangeboden via Stichting Nederland Schoon.  Selibon beoogt hiermee het kennisniveau van haar werknemers te verhogen. De nieuwe werkwijze  leidt tot een efficiëntere inzet van mens en middelen, waardoor de kwaliteit van het werk toeneemt. De cursus voor de veegploeg ging vooral over het ontwikkelen van inzicht om de eigen werkzaamheden zo goed, veilig en efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren.

De medewerkers hebben vaardigheden geleerd om het werk in te delen in verschillende stappen: inventariseren, prioriteiten stellen, plannen en monitoren.  Dit leidt tot een efficiëntere planning  en uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Tijdens de cursus werd uitgebreid stilgestaan bij de arbeidsomstandigheden (ARBO wet), waarbij aspecten zoals veiligheid en verantwoord werken aan de orde kwamen. Op management niveau was er veel aandacht voor het coachen en begeleiden van medewerkers. Andere cursussen richtten zich op specialistische werkgebieden zoals het werken met de veegmachine.

Schoonmaken is een vak!
Schoonmaken is een vak waar helaas niet zoveel waardering voor bestaat.  We  staan er vaak niet bij stil dat ons eiland schoon wordt gehouden door een team van harde werkers.  Cursusleider Henk Wesselius was bij reeds aankomst positief verrast door de aanblik van ons mooie en relatief schone eiland. “Toch is er altijd ruimte voor verbetering, vindt Henk.”  Door zijn jarenlange ervaring kon Henk de medewerkers van Selibon ondersteunen met praktische tips die het werk vergemakkelijken en het werkplezier doen toenemen.  De SPA methode biedt de medewerkers van Selibon een duidelijke werkstructuur en is zeer praktijkgericht. Henk was zeer onder de indruk van de goede motivatie en werkhouding van de medewerkers van Selibon.  “Ik heb mijn mening meer dan eens in positieve zin moeten bijstellen, zegt Henk”.  Vakdocent Henk Wesselius is werkzaam bij een van de beste opleidingsinstituten in Nederland op het gebied van afvalinzameling en reiniging, de SPA groep.

Het belang van monitoren
Tijdens een praktijksessie van de cursus monitoren ging  docent Henk Wesselius met medewerkers op pad om te beoordelen hoe schoon Bonaire is.  De medewerkers hebben hierbij geleerd om een lokatie aan de hand van een meetformulier te beoordelen. Ze waarderen het gebied met een A+, A, B, C of D, waarbij A+ een perfect schone locatie is en een D een zeer vuile locatie.  Daarbij moet vooral worden gelet  op het soort vuil, want de aanwezigheid van zwerfvuil wordt negatiever beoordeeld dan bladeren, zand of onkruid.  Vervolgens maakt men een plan van aanpak waarbij de lokatie op niveau moet  worden gebracht en gehouden. Voor het centrum geldt hierbij een A+ norm, voor de overige gebieden is een A de maatstaf. Als de locatie is schoongemaakt,  zal men regelmatig controleren (monitoren) om te beoordelen of de plek schoon is gebleven of juist achteruit is gegaan. Op basis van de conclusies kan het plan van aanpak worden bijgesteld.

Niet parkeren op de stoep

Vandaag, 26 maart is de politie in het Centrum (Playa) gestart met de actie “Niet parkeren op de stoep”.
Er worden, bij voertuigen die op de stoep geparkeerd staan, folders onder de ruitenwissers aangebracht om de mensen er op attent te maken dat stilstaan of parkeren op de stoep verboden is.
De parkeerplaatsen Centrumgebied,  bij het Stadion en achter het postkantoor bieden nog voldoende ruimte.
Op dit moment zijn het dus alleen nog waarschuwingen, tenzij een voertuig zodanig geparkeerd  staat dat het verkeersgevaarlijk is. Dan wordt er natuurlijk wel verbaliserend opgetreden of wordt de auto weggesleept.

Extra geld voor werven leraren voor Caribisch Nederland

De scholen in Caribisch Nederland ontvangen de komende vier jaar extra geld om leraren te werven. Het gaat om een totaalbedrag van ruim zes miljoen dollar  (4,5 miljoen euro) tot en met 2015. Dit hebben minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs besloten.

Extra maatregelen
Het geld uit het budget van Zijlstra is bedoeld om het voor leraren aantrekkelijker te maken om in Caribisch Nederland te gaan werken. Eerder stelde OCW al 1,3 miljoen dollar structureel beschikbaar om de salarissen van leraren in Caribisch Nederland te verbeteren. Het extra geld is bedoeld voor scholen voor primair onderwijs, voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Vacatures
Minister van Bijsterveldt is tijdens haar bezoek in 2011 aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba geconfronteerd met zorgen over de hoogte van de lerarensalarissen en de problemen die scholen ondervinden bij het werven van leraren. De scholen in Caribisch Nederland hebben te maken met relatief veel vacatures, onder andere door het grote verloop van leraren. Het huidige aanbod van (gekwalificeerde) leraren op de lokale arbeidsmarkt is niet toereikend om in alle vacatures te voorzien.

Volgens Van Bijsterveldt en Zijlstra is dat problematisch, want goed onderwijs vergt voldoende en kwalitatief goede leraren. “Leraren zijn cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs en onmisbaar voor de verbetering ervan. Daar moet ook een reële vergoeding tegenover staan. Op deze manier willen we het voor leraren aantrekkelijker maken om docent te worden in Caribisch Nederland”, aldus de bewindslieden.

Mogelijkheden voor scholen
Het uitgangspunt is dat de scholen eerst zoeken naar geschikte leraren in Caribisch Nederland en de Caribische regio zélf. De scholen hebben echter aangegeven dat dit vaak niet lukt. Wanneer de scholen proberen om (tijdelijk) leraren uit Europees Nederland te werven, schrikken deze leraren vaak terug vanwege de lagere salarissen dan in Europees Nederland en de extra kosten die zij vaak moeten maken. De leraren moeten verhuizen en krijgen te maken met nieuwe arbeidsvoorwaarden. Scholen kunnen het geld dat nu tijdelijk extra beschikbaar komt, gebruiken om leraren hierin te compenseren. Hierbij valt te denken aan het dichten van het pensioen- en AOW-gat en een verbetering van de tegemoetkoming in de reis- en verhuiskosten. Het staat de scholen vrij de tijdelijke extra middelen naar eigen inzicht in te zetten om leraren tegemoet te komen. Als daar behoefte aan is, kan het ministerie van OCW de scholen helpen bij de praktische invulling.

Ambtenaren volgden cursus over integriteit en werkethiek

Een workshop voor ambtenaren over integriteit en werkethiek werd afgelopen donderdag afgesloten. De workshop werd georganiseerd door het Openbaar Lichaam en gefinancierd door Usona. Gezaghebber Lydia Emerencia en secretaris Nerry Gonzalez waren aanwezig bij de afsluiting van de workshop.

Het werd georganiseerd in het kader van de inspanningen van het Openbaar Lichaam van Bonaire om het ambenarenapparaat beter te laten functioneren. De ambtenaren leerden onder andere hoe ze met bepaalde situaties die ze op het werk tegenkomen moeten omgaan en hoe ze integer kunnen optreden.
De workshop werd gegeven door Elaine Oleana en Gionarlo Pietersz van KPMG.

Delegatie van Bonaire heeft deelgenomen aan Seatrade Cruise Convention in Miami

De jaarlijkse Seatrade Cruise Shipping Convention werd vorige week gehouden in Miami, Florida. Een delegatie van Bonaire was aanwezig bij deze beurs, waarbij Caribische eilanden en landen van de hele wereld de kans krijgen om zich aan cruisemaatschappijen te verkopen als toeristische bestemming.

Gedeputeerde Burney el Hage (toerisme) heeft een delegatie samengesteld gebaseerd op de kennis van de delegatieleden om deel te nemen aan de beurs. De raad van commissarissen van Tourism Corporation Bonaire heeft Elvis Tjin Asjoe aangewezen als delegatieleider. De delegatie bestond verder uit TCB-directeur Lara Chirino, havenmeester Rob Sint Jago, adviseur Jan Kloos, Marisela Croes (KvK) en Corine Gerharts (Bonaire Tours & Vacation).

Voor het cruiseseizoen 2012-2013 verwacht Bonaire 160.000 toeristen en voor het seizoen 2013-2014 is dat tot nu toe 150.000. De overheid van Bonaire is zich bewust van deze daling en zal zorgdragen voor de nodige inspanningen om het cruisetoerisme verder te promoten.

Gedeputeerde el Hage is in ieder geval blij met de eenheid waarmee Bonaire heeft deelgenomen aan de beurs. De samenwerking tussen de private sector, de Kamer van Koophandel en de lokale overheid is volgens el Hage een stap in de goede richting om het cruisetoerisme te stabiliseren en weer te laten groeien.