Schimmel in politiegebouw Playa

Naar aanleiding van geconstateerde schimmel in een van de ruimtes aan het hoofdbureau van politie in Playa is er onderzoek verricht door een onderzoeksbureau uit Aruba. De uitslag van dit onderzoek werd vorige week woensdag (25 januari) ontvangen, en gaf aan dat er vier ruimten/kamers zijn waarin een schimmel is geconstateerd die bij langdurige blootstelling schadelijk kan zijn voor de gezondheid.
Het hoofd Bedrijfsvoering heeft direct opdracht gegeven deze ruimten te ontruimen en af te sluiten. Van de overige ruimten in het gebouw is geconstateerd dat ze niet goed schoongemaakt en schoongehouden worden, maar dat er wel gewoon in gewerkt kan worden.

Tevens was er op de begane grond stankoverlast. Dit kwam door een kapotte rioleringsbuis welke lekkage gaf in de kruipruimte. Ook deze kruipruimte wordt schoongemaakt waarmee de oorzaak van de stank weggenomen zal worden.

Het korps doet er alles aan haar personeelsleden een gezonde en veilige werkplek te bieden. Er is besloten om alle ruimten in het bureau tegen schimmel te laten spuiten/schoon te maken, inclusief de airco’s. Deze week wordt er dan ook kamer voor kamer schoongemaakt. Dat vraagt een behoorlijke inspanning en flexibiliteit van het personeel en van de bezoekers van het politiebureau Playa. De korpsleiding verwacht dat volgende week alles achter de rug is en iedereen weer op zijn of haar eigen plek aan het werk kan.

 

DEZA bezig met het wegwerken van achterstanden vergunningen

Verschillende aanvragen voor vestigingsvergunning zijn gedurende de jaren om diverse redenen bij DEZA blijven liggen. De meeste aanvragen die niet afgehandeld zijn, blijken niet volledig te zijn. Dit betekent dat niet alle benodigde documenten aanwezig zijn. Bedrijven die een aanvraag hebben ingediend zijn ook meerdere malen schriftelijk en/of telefonisch benaderd voor het leveren van de ontbrekende documenten. Dit heeft echter geen resultaat opgeleverd, met als resultaat dat veel aanvragen nog niet afgehandeld konden worden.

DEZA doet daarom een verzoek aan iedereen die vóór 2010 een aanvraag heeft ingediend om alsnog langs te komen om aan te geven of zij nog geïnteresseerd zijn in het verzoek, en om de ontbrekende documenten te leveren. Dus personen die, vóór 2010 een aanvraag voor een vestigingsvergunning hebben ingediend en om de een of andere reden de eerdere berichtgevingen niet hebben ontvangen, en nog geïnteresseerd zijn in de aanvraag, kunnen langsgaan bij DEZA, zodat hun aanvraag alsnog in behandeling kan worden genomen.

Het is mogelijk om langs te gaan bij DEZA op woensdag 8, 15, 22 en 29 februari 2012 gedurende kantooruren, bij de unit Vestigingsvergunningen. Indien DEZA op deze data niets van een aanvrager verneemt, dan wordt ervan uitgegaan dat die persoon geen interesse meer heeft in de aangevraagde vergunning. De aanvraag zal dan gedeponeerd worden. Wordt een aanvraag gedeponeerd, en de aanvrager wil alsnog een vestigingsvergunning, dan kan hij een nieuwe aanvraag indienen.

Tiende walk-a-thon van Special Olympics

Special Olympics Bonaire organiseert op 4 maart aanstaande voor de tiende keer haar jaarlijkse walk-a-thon. In 2002 zijn Elizabeth Wigny en Delno Tromp op het idee gekomen om deze activiteit te organiseren om fondsen te werven voor de organisatie. De wandelmars start bij de slavenhutjes bij Pink Beach en de finish is bij Pasadia Kariño in Rincon. Vanaf de eerste keer was de walk-a-thon een succes en gedurende de jaren is het aantal deelnemers toegenomen. Voor dit jaar worden er ongeveer 800 deelnemers verwacht.

De afstand van de walk-a-thon is 34 kilometer en op weg is er water en fruit voor de deelnemers. Na aflopen is er een lunch voor iedereen die heeft bijgedragen. De wandelmars start ’s ochtends om 5:00 uur. Personen die op de fiets willen deelnemen kunnen om 7:00 uur starten. Ook hardlopers zijn zoals altijd welkom.

Inschrijving kost $15 per persoon en is inclusief een t-shirt, tas, waterfles en lunch. Iedereen die een kaartje koopt kan op 2 en 3 maart een pakket ophalen bij Hotel Rochaline/City Café aan de Kaya Grandi.
De hoofdsponsors van dit evenement zijn Digicel, Hitess, Fatum en Maduro & Curiel’s Bank Bonaire. Special Olympics Bonaire wil ook Total Car Rental, Toshiba, Bonaire Motorcycle Shop en Hotel Rochaline bedanken voor hun bijdrage.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de national director van Special Olympics Bonaire Arlene Marselia-Engelhart op telefoon 525-8496 of de head coach van Special Olympics Bonaire Chio Selemeer op telefoon 787-2306.

Internationale Douanedag op Bonaire gepast gevierd met twee jubilarissen

Onlangs werd de 60ste Internationale Douanedag ook op Bonaire, Saba en Sint Eustatius gevierd. Ieder jaar heeft de Douanedag zijn eigen thema. Dit jaar was het thema ‘verbinding’.

“Verbinding’ was dan ook een van de onderwerpen waar door Dhr. Bermudez, directeur van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN), de nodige aandacht aan werd besteed in zijn toespraak tijdens het officiële gedeelte van de dag.
Dhr. Bermudez gaf aan dat de Douane in zijn rol om onze gemeenschap te beschermen tegen invoer en uitvoer van verboden goederen, ‘verbinding’ kan zoeken (steun inroepen) met lokale, regionale en internationale instanties (politie, K-mar, kustwacht, FIOD) voor gezamenlijk optreden. Samen vormen ze de handhavingketen.
Deze ‘multitasking’ vereist flexibiliteit, wetskennis, sociale vaardigheden, klantgerichtheid, mobiliteit, stressbestendigheid en computerkennis. Of te wel ‘verbinding’ met alle ‘tools’ die beschikbaar zijn, om te kunnen optreden zoals het een goed douanebeambte betaamt. Dit is waarom B/CN, waar Douane Caribisch Nederland deel van uit maakt, continue investeert in opleiding, training en vorming van zijn medewerkers.

Tevens werden de twee jubilarissen mevrouw Amata Balentin-Manuel, en haar echtgenoot Ludwig Balentin in het zonnetje gezet. Beiden zijn sinds 1 januari 2012, 35 jaar werkzaam bij de Douane. Er waren de nodige lovende woorden van de directie, collega’s en mensen waarmee ze samenwerken. Ook de jubilarissen richten woorden van dank en waardering, doorspekt met de nodige humor tot de aanwezigen. Natuurlijk mocht de gebruikelijke enveloppe met inhoud niet ontbreken. Deze werden samen met een oorkonde door collega’s overhandigd.

De directie en collega’s wensen mevrouw Amata Balentin-Manuel en haar echtgenoot Ludwig Balentin nog vele gelukkige en gezonde jaren bij de Belastingdienst Caribisch Nederland toe.

 

Wijzigingen in pakket zorgverzekering

Met ingang van 1 januari 2012 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in het zorgverzekeringspakket voor de verzekerden van het Zorgverzekeringskantoor.

Wat is er veranderd?
 De pil wordt voor alle verzekerden vergoed, ongeacht de leeftijd.
 Zwangerschapsafbrekingen met medische indicatie in de zin van de Wet afbreking zwangerschap, gedaan door een instelling met een vergunning op grond van die wet, worden vergoed.
 Zwangerschapsafbrekingen zonder medische indicatie in de zin van de Wet afbreking zwangerschap, gedaan door een instelling met vergunning op grond van die wet, worden vergoed, indien deze plaatsvinden op een van de BES eilanden.
 Het aantal in-vitrofertilisatiepogingen (IVF behandelingen of ook wel zwangerschapsbehandelingen genoemd) dat wordt vergoed is één poging geworden.
 Alle verzekerden hebben nu recht op opname in een ziekenhuis in een ruimte met klimaatbeheersing en insectenwering ongeacht de klasse.
 Indien u in het buitenland verblijft bent u altijd verzekerd tegen acute spoedzorg, ofwel zorg die niet is gepland en om medische redenen niet uitgesteld kan worden
 De vergoeding voor hoortoestellen is voor verzekerden van zestien jaar en ouder, indien:
deze voor de eerste keer wordt verstrekt dan wel korter dan zes jaar geleden voor de eerste keer is verstrekt, verhoogd van USD 660 naar USD 1.100;
 een hoortoestel langer dan zes, maar korter dan zeven jaar geleden aan de verzekerde is verstrekt, verhoogd van USD 785 naar USD 1.200, en;
 een hoortoestel dat zeven jaar of langer geleden aan de verzekerde is verstrekt, is de vergoeding verhoogd van USD 900 naar USD 1.300.*
* Verzekerden tot en met de leeftijd van vijftien jaar hebben recht op volledige vergoeding van een hoortoestel.

Informatie
Informatie over de zorgverzekering is te vinden op www.rijksdienstcn.com onder het kopje zorg. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met het Zorgverzekeringskantoor, op nummer 715-8899 (Bonaire) 416-3552 (Saba) en 318-3375 (St. Eustatius).

Kolegio Papa Cornes en basisschool De Pelikaan in ‘brede school’

Kolegio Papa Cornes en basisschool De Pelikaan gaan vanaf het schooljaar 2014-2015 op in een zogeheten ‘brede school’. Dat houdt in dat zij samen één gebouw betrekken, in Nort di Saliña, met daarin gezamenlijke voorzieningen zoals voor-en naschoolse opvang, een sportzaal, bibliotheek, handvaardigheidslokaal  en schooltuinen. De twee basisscholen delen daarbij de faciliteiten terwijl zij hun eigen identiteit behouden. Zo blijft Kolegio Papa Cornes lesgeven in het Papiaments en basisschool de Pelikaan in het Nederlands, ieder met z’n eigen lesmethodes.

Nilva Wout, van RK Schoolbestuur (het bestuur van onder meer Kolegio Papa Cornes) : “Kolegio Papa Cornes is hard toe aan nieuwe huisvesting. Renovatie van het huidige gebouw is dringend nodig maar blijkt duurder dan nieuwbouw en met alle nieuwe faciliteiten die de brede school biedt, is iedereen enthousiast. We streven naar een goede samenwerking met De Pelikaan en hopen verder dat de school een verrijking wordt voor de buurt.”

De architecten van de brede school op Bonaire, Attika Amsterdam/Zutphen, zijn hard bezig met het ontwerp. De architect is gekozen naar aanleiding van een prijsvraag over het ontwerp van het gebouw. Daarop kwamen tientallen inschrijvingen binnen. Het gebouw wordt eigendom van het Openbaar Lichaam Bonaire, dat de opdrachtgever is. Het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zal bijstaan door middel van financiering en expertise bij de bouw van de brede school.

Ook basisschool De Pelikaan ziet uit naar de samenwerking met Kolegio Papa Cornes in de brede school. Rob van den Berge, bestuurslid van De Pelikaan: “We kunnen samenwerken en van elkaar leren. De Pelikaan heeft sinds vorig schooljaar een nieuw gebouw omdat dat dringend nodig was maar gaat er in de toekomst zeker op vooruit met alle extra voorzieningen in een hypermodern gebouw. Bovendien hebben beide scholen inspraak tijdens het proces van de opzet en uitvoering. We denken dat Bonaire toe is aan een grootschalig project waar beide culturen met elkaar kunnen samenwerken en van elkaar kunnen leren. Het worden mooie en leerzame tijden!”

Brede scholen zijn er in vele soorten en maten, maar de basisprincipes zijn grotendeels hetzelfde: ‘Een brede school is een samenhangend netwerk van toegankelijke en goede voorzieningen voor kinderen, ouders en buurt, met de school als middelpunt. Er is sprake van een structurele samenwerking tussen scholen en één of meerdere instellingen voor kinderopvang, welzijn, zorg, cultuur en sport. Er is een gezamenlijke visie en een doorgaande lijn in de werkwijze. Bovendien is er een organisatorische en financiële verankering in het beleid en de uitvoering van de betrokken organisaties.’

Lydia Emerencia, nieuwe gezaghebber van Bonaire

De Ministerraad is vandaag akkoord gegaan met het voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies, om mevrouw L.A. Emerencia, PhD (Lydia) voor te dragen voor benoeming tot gezaghebber van Bonaire.
Mw. dr. Lydia Emerencia is in 1954 in Aruba geboren en is van Bonairiaans afkomst. Haar vader is op Bonaire geboren. Er wonen verschillende familieleden van haar op het eiland. Ze kent Bonaire goed en heeft het eiland vaak bezocht. De nieuwe gezaghebber heeft twee kinderen.
Mw. Emerencia heeft jarenlange ervaring in het onderwijs. Ze is sinds 2010 directeur van het Center for Research and Development aan de Universiteit van Aruba en was daarvoor rector van diezelfde universiteit. Ze heeft twee academische titels: die van Ph.D. van de Utrechtse School voor Bestuur en Organisatie, Universiteit van Utrecht (UU),  en een PhD, AbD. van de Katholieke Universiteit van Nijmegen.  Zij volgt de heer mr. dr. Glenn A.E. Thodé op die met ingang van 1 januari 2012 rector is geworden van de Universiteit van Aruba.
De nieuwe gezaghebber zal op 1 maart door Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte worden beëdigd in de Passangrahan.
Op de vacature van gezaghebber zijn veel reacties ontvangen.
Hieruit is een selectie gemaakt en zijn er gesprekken gevoerd met in beginsel geschikte kandidaten, die aan het opgestelde profiel voldeden.
De uit de eilandsraad samengestelde vertrouwenscommissie heeft een verslag gedaan over haar bevindingen.
De Rijksvertegenwoordiger heeft een aanbeveling gedaan aan de Minister van BZK. De benoeming van de gezaghebber vindt plaats bij Koninklijk Besluit. De gezaghebber wordt benoemd voor een periode van zes jaar.

Online Inschrijving open voor MCB International Tennis Open 2012

Gedurende de Paasweek van 4 tot en met 9 april aanstaande zal de tiende editie van het Internationale MCB Tennistoernooi 2012 plaatsvinden op Bonaire. Na alle succesvolle vorige edities, waarbij deelnemers vanuit alle windstreken naar Bonaire zijn gekomen, is ook dit jaar de organisatie van plan een sterk deelnemersveld bij elkaar te krijgen. Alle lokale vedettes doen mee, en gaan het opnemen tegen spelers uit onder andere Curacao, Aruba, VS, Suriname, Venezuela en Nederland.
De  hoofdsponsor van het toernooi is  MCB Bonaire, co-sponsors zijn Littman’s Jewelers en Harbour Village Beach Club,. Het toernooi is op zoek naar meer co-sponsors en “vrienden” voor het toernooi. Geinteresseerde bedrijven worden verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Tournament Director ,Elisabeth Vos via e.vos@harbourvillage.com.
Het Harbour Village Tennis Center zal de hoofd locatie zijn voor dit grootste evenement van de omringende eilanden, waarbij ruim 125 deelnemers verwacht worden.Tevens zal gebruik gemaakt worden de banen bij Eddy’s, een van de omliggende tennisparken op Bonaire. De categorien zijn dit jaar: Heren Enkelspel, Dames Enkelspel, Heren Dubbelspel, Dames Dubbel spel en Gemengd Dubbelspel, in de speelsterkte klassen A, B, B50+, C1, C2 en C50+. Voor de inschaling naar speelsterktes van buitenlandse spelers wordt gebruik gemaakt van de ITF richtlijnen. De inschrijving is geopend en deelnemers kunnen voor het eerst inschrijven on-line via de link: http://toernooiklapper.nl/toernooi/DJBG16/
Per smart phone kan men inschrijven via: http://tinyurl.com/7dlzpbl
Tevens is het mogelijk inschrijfformulieren op te halen bij alle MCB vestigingen op Bonaire en bij de Tennis Clubs op het eiland. Inleveren van de inschrijfformulieren kan bij de wedstrijdleiding op het Harbour Village Tennis Center, dagelijks tussen 15.00 en 18.30 uur. Tevens kan een inschrijfformulier aangevraagd worden per e-mail e.vos@harbourvillage.com. De inschrijving sluit op 20 maart of eerder indien het maximum aantal spelers bereikt is.
De hoofdlokatie van het toernooi is het Harbour Village Tennis Center, waar op woensdag 4 april de registratie van de spelers begint om 12.00 uur. De eerste wedstrijden gaan op deze avond de baan op. De meeste buitenlandse spelers, waaronder een grote groep uit Aruba onder leiding van Humphrey Hose, komen aan op vrijdagochtend en zullen later die dag worden ingedeeld in het overvolle schema. De spelers zullen eerst in poules uitkomen, waarbij poule winnaars doorgaan naar de Maindraw.
Alle deelnemers spelen dus meerdere wedstrijden. Het maximaal aantal categorieën is
twee per persoon.
De wedstrijdleiding doet een beroep op alle spelers zich op tijd in te schrijven zodat een
goed wedstrijdschema in elkaar gezet kan worden. Telefonische informatie en
inschrijving is mogelijk bij de wedstrijdleiding; Elisabeth Vos  599-7955225.

Prijzen in Caribisch Nederland in 2011 flink hoger

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de gemiddelde consumentenprijzen in Caribisch Nederland in 2011 flink hoger waren dan een jaar eerder. Op Sint-Eustatius was de inflatie met 9,9 procent het hoogst. De prijsstijging op Bonaire bedroeg 5,4 procent en die op Saba 6,4 procent. Ter vergelijking: de inflatie in Nederland was 2,3 procent in 2011.
Voedselprijzen op Bonaire waren fors hoger in 2011. Op Bonaire zorgden vooral de prijzen van voedsel, alcoholvrije dranken en vervoer voor inflatie. Voedsel was vorig jaar 7,8 procent duurder dan in 2010. Dat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de prijzen van vlees. Vervoer is vooral duurder geworden door hogere prijzen voor vliegtickets. Daarnaast hadden ook de benzineprijzen een verhogend effect op de inflatie. Benzine werd vooral in de eerste helft van het jaar duurder. Verder zijn in 2011 de prijzen van kleding met 11 procent omhoog gegaan.
Op Sint-Eustatius zijn de prijzen in 2011 het meest gestegen, met 9,9 procent. Dit kwam vooral door hogere prijzen voor vervoer in het begin van het jaar. Vliegtickets en autobrandstoffen werden toen fors duurder. Ook hogere prijzen van energie en horeca droegen flink bij aan de inflatie. Elektriciteit was in de maanden mei, juni en juli duurder vanwege de doorberekeningen van de brandstofkosten. De horeca was in 2011 bijna een kwart duurder dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2011 hebben veel horecagelegenheden hun prijzen verhoogd als gevolg van het in 2011 ingevoerde nieuwe belastingstelsel.
De inflatie op Saba in 2011 bedroeg 6,4 procent. De prijzen van vervoer droegen het meest bij aan de inflatie. Net als op de andere eilanden kwam dit vooral door hogere prijzen voor vliegtickets. Ook op Saba werden autobrandstoffen fors duurder. In 2011 waren voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken 9 procent duurder dan een jaar eerder. Vlees en brood- en graanproducten hadden hierin een belangrijk aandeel. Een derde belangrijke inflatieverhogende factor zijn de prijsstijgingen in de horeca. Deze lagen in 2011 bijna 21 procent hoger dan een jaar eerder. Deze prijsstijging deed zich net als op Sint-Eustatius in het eerste kwartaal voor.
Enkele cijfers over het derde kwartaal van 2011 zijn bijgesteld ten opzichte van de eerdere publicatie als gevolg van nagekomen informatie. Deze cijfers zijn nu definitief. De cijfers over het vierde kwartaal van 2011 en het jaarcijfer van 2011 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het eerste kwartaal van 2012

Aanmaningen Belastingdienst Caribisch Nederland

De Belastingdienst Caribisch Nederland heeft onlangs weer aanmaningen verstuurd aan belastingschuldigen die ofwel niet, niet tijdig, dan wel niet volledig aan hun fiscale verplichtingen hebben voldaan in 2011.
Mocht u een aanmaning ontvangen en van mening zijn dat deze aanmaning niet correct of niet terecht is, neem dan direct contact op met de Belastingdienst.
De Belastingdienst kan bezocht worden in Kralendijk op Kaya L.D. Gerharts # 12, openingstijden: 08.00 – 16.00 uur (vrijdag:15.30 uur). Het kantoor is bereikbaar op telefoon 715 -8585. Men kan tevens terecht op het kantoor in Rincon te Kaya Rincon, openingstijden: 08.00 – 15.30 uur (vrijdag: 15.00 uur). Of bellen 717-6333.
Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst. www.belastingdienst-cn.nl