Alle betalingen aan Openbaar Lichaam Bonaire bij Burgerzaken

Vanaf 1 december 2011 gaan alle producten die nu bij de afdeling Financiën van het Openbaar Lichaam Bonaire worden betaald (voormalig ontvanger), verhuizen naar Burgerzaken. Het gaat onder andere om de producten: bouwleges; leges voor rijbewijzen; leges voor aanvragen; vestigingsvergunning; leges voor aanvragen erfpacht en uitzetkosten; leges voor keuringskaarten en spuiten van huizen; verkoop buskaarten.

Voor de betaling van deze producten, moet men vanaf 1 december aanstaande bij Burgerzaken een nummer trekken. Er is voor deze betalingen en overige producten die weinig tijd kosten (zoals een Bewijs van inschrijving) een snelbalie ingericht, waar de klanten snel worden geholpen. Voor meer informatie kan gebeld worden naar 717-5516 of 717-5517 of bekijk de website van de overheid: www.bonairegov.an.

Vakbonden en RCN hebben onderhandelingsresultaat CAO 2012

Na zes dagen van stevige onderhandelingen in drie sessies van twee dagen hebben de bonden ABVO, de STrAF/ACOM/ACP, de NAPB en de WICSU en de Rijksdienst Caribisch Nederland een onderhandelingsresultaat bereikt over een pakket maatregelen met een verantwoorde inkomensontwikkelingen, waarin tevens een belangrijke stap is gemaakt naar de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden voor alle ambtenaren werkzaam bij het RCN.

Over de onderwerpen zwangerschaps- en bevallingsverlof, ambtsjubilea, werktijden, consignatie en toelage onregelmatige dienst zijn afspraken gemaakt, zodat er een wettelijke grondslag voor deze afspraken is, alsmede voor afspraken over de harmonisatie van vergoedingen en overgangsbepalingen.

Loonsverhoging

De generieke loonsverhoging is 3.25 %. Deze gaat in op 1 januari 2012. Vanaf deze datum bouwen de ambtenaren ook een hogere eindejaarsuitkering op naar $500. Deze zal voor het eerst in december 2012 uitbetaald worden. De vakantie uitkering gaat per 1 juni 2012 omhoog met 0,5% naar 7,5%. De vakantie uitkering zal vanaf 1 juni worden berekend over het salaris vermeerderd met alle vaste toelagen waarover ook pensioenopbouw en premiebetaling plaats heeft.

Uniforme werktijdenregeling

In het onderhandelingsresultaat is vastgelegd dat er een nieuwe uniforme werktijdregeling komt, waarin tevens een grondslag wordt opgenomen om ambtenaren te kunnen verplichten om buiten de werktijd beschikbaar te zijn om op afroep arbeid te gaan verrichten. Die verplichting zal in een rooster worden opgenomen. De ambtenaar die verplicht is om beschikbaar te zijn, ontvangt een beschikbaarheidsvergoeding van $1,50 per uur. Als de ambtenaar is opgeroepen om werk te gaan verrichten is sprake van overwerk.

Onregelmatige diensten

In het onderhandelingsresultaat is een nieuwe vergoedingsregeling voor onregelmatige dienst opgenomen, waarbij voor ieder uur dat de ambtenaar buiten de normale werktijden werk moet verrichten, een toeslag per uur ontvangt. Deze toeslag bedraagt afhankelijk van het tijdstip waarop moet worden gewerkt $2,25, $4,50 of $9,00 per uur.

Achterbanberaad

Partijen hebben geconcludeerd dat met dit akkoord een mooi resultaat is bereikt. Partijen hebben afgesproken uiterlijk 10 december 2011 het achterbanberaad te hebben afgerond, zodat medio december 2011 het resultaat omgezet kan worden in een akkoord.

Geslaagde workshops Openbaar Lichaam Bonaire over ‘Samenwerken en dienstverlening’

Afgelopen week vonden de eerste twee workshops over ‘Samenwerken en dienstverlening’ voor medewerkers van het Openbaar Lichaam Bonaire plaats. Ongeveer 30 medewerkers namen deel aan deze workshops, die tot doel hebben de onderlinge samenwerking tussen medewerkers te verbeteren en hierdoor een betere dienstverlening te kunnen bieden aan de bevolking van Bonaire. Alle 350 medewerkers van het OLB zullen de komende maanden deelnemen aan de workshop, die wordt gegeven door mevrouw Rubya Maduro van LERO Corporate Communications uit Curacao. 

Aanleiding

Om in te kunnen spelen op de behoeften van haar bevolking en om aan de eisen van de veranderde omgeving te kunnen voldoen, is de organisatie van het OLB bezig met een veranderingsproces. Met het aanpassen van de organisatiestructuur, het optimaliseren van de werkprocessen, het verbeteren van de interne samenwerking, het bieden van opleidingen aan het personeel en het verbeteren van de in- en externe communicatie, wil het Openbaar Lichaam de dienstverlening aan de burgers van Bonaire verbeteren.  En zorgen voor een goede toekomst van Bonaire, voor alle Bonairianen.

Alle diensten van het OLB worden in de nieuwe situatie ondergebracht in vier directies, te weten Samenleving & Zorg, Bedrijfsvoering & Ondersteuning, Ruimte & Ontwikkeling, Handhaving.

Programma

De workshop ‘Samenwerken en dienstverlening’ is onderdeel van het communicatieproject, dat gedurende de reorganisatie plaatsvindt. De workshop duurt 1 dag en bestaat uit verschillende onderdelen. Eerst wordt ingegaan op de veranderingen in de organisatiestructuur, is dit duidelijk en bekend voor medewerkers? Vervolgens komt aan de orde dat veranderingen kansen bieden, maar ook onzekerheid kunnen betekenen. Je moet afscheid nemen van het oude bekende en een nieuwe toekomst tegemoet willen gaan. ’s Middags is er ruimte voor een oefening, waarbij spelenderwijs wordt stilgestaan bij het plezier in onderlinge samenwerking, het inzicht in het proces van input naar output, onderlinge afhankelijkheid, taakverdeling en het uiteindelijke doel van de samenwerking: klanttevredenheid.

Reacties

De reacties na afloop van de workshop waren zeer positief. Eilandsecretaris mevrouw Nerry Gonzalez: ‘ In deze activiteit hebben we een grotere gezamenlijke betrokkenheid. Alle medewerkers doen mee, dat is belangrijk om resultaat te kunnen behalen. Samen en met elkaar moeten wij het doen!’

Een deelnemer: ’Ik vond het een hele geslaagde dag met een goede presentatie en opbouw door de trainster. En wij gaan naar huis met een mooie polo van het Openbaar Lichaam Bonaire, als symbool voor het teamwork dat we samen verrichten. Een mooi cadeau.’

Strafbare aktie “weghalen zand” bij Sorobon Beach Resort

Op vrijdag 28 oktober heeft STINAPA geconstateerd dat er bij Sorobon Beach Resort zand van het naastgelegen terrein, behorend bij het Resort, werd verwijderd. Volgens een medewerker van Wilca Transport en Beton bleken er zo’n 10 truckladingen duinzand te zijn afgevoerd.

Volgens de directie van Sorobon Beach Resort heeft het bedrijf nimmer opdracht gegeven aan Gunther Seraus van Wilca Transport en Beton om zand en of vegetatie te verwijderen. Toen dit strafbaar feit onder de aandacht werd gebracht door Stinapa bij het management van Sorobon Beach Resort, heeft het management dit dan ook direkt schriftelijk verklaard aan Stinapa en later aan het Openbaar Ministerie van Bonaire. Sorobon Beach Resort heeft op diezelfde dag, 28 oktober, aangifte gedaan bij de politie. Er is enkel opdracht gegeven aan Wilca Transport en Beton om de berg afval op het braakliggende terrein te verwijderen, aldus mevrouw Annette van Rooijen, general manager van het Resort. Mevrouw van Rooijen is in het bijzijn van Stinapa gaan uitzoeken wie de opdracht wel gegeven zou kunnen hebben, hiervan is in ieder geval vast komen te staan dat geen medewerker en of bevoegd persoon van Sorobon dit gedaan heeft. Tevens kwam vast te staan dat Wilca Transport en Beton erg goed op de hoogte is van het feit dat het strafbaar is om in een beschermd natuurgebied zand en of vegetatie te verwijderen. Derhalve heeft Sorobon vernomen dat Wilca Transport en Beton terecht een proces verbaal gekregen heeft. Tevens heeft Sorobon Beach Resort zelf aangifte gedaan van diefstal door Wilca Transport van Zand behorende aan het terrein van Sorobon bij de politie te Bonaire. Een kopie van deze aangifte en een verklaring vanuit Sorobon Beach Resort zijn afgegeven bij het Openbaar Ministerie.

Sinds 28 oktober eist Sorobon Beach Resort, in samenspraak- en medeweten van Stinapa, OM en Politie, dat Wilca Transport en Beton de aangebrachte schade herstelt door het zand terug te brengen en het terrein in haar oorspronkelijke herstelt. Tot op de dag van vandaag lijkt Wilca Transport en Beton geen gehoor te geven aan deze eis en blijft Sorobon, na duidelijk overleg met het Openbaar Ministerie, Stinapa en de Politie, Wilca ertoe te dwingen zo spoedig mogelijk de aangebrachte schade te herstellen.

Workshop garantieregelingen voor banken in Caribisch Nederland

Op 16 november 2011 heeft het Agentschap NL  in opdracht van RCN/ EL&I (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie)  een workshop Garantieregelingen Zakelijk Financieren BES gegeven aan medewerkers van verschillende banken op Bonaire.  De workshop is gericht op de medewerkers van banken die in hun werk te maken hebben met het opzetten en beoordelen van financieringsaanvragen van bedrijven.

Op Sint Maarten zal een technische workshop gehouden worden voor de banken die zaken doen met Sint Eustatius en Saba. De Kamer van Koophandel van Sint Eustatius en Saba organiseert workshops voor het bedrijfsleven: op 22 november op Saba en op 23 november op Sint Eustatius. Op 21 november wordt een workshop op Sint Maarten gehouden. 

De workshop heeft onder meer als doel deelnemers goed bekend te maken met de belangrijkste garantieregelingen ter ondersteuning van zakelijke financieringen in Caribisch Nederland en hen de kennis en instrumenten te geven om de regelingen op de juiste manier en efficiënt toe te passen. Zo kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan het vergroten van de reikwijdte van de regelingen, waardoor banken minder risico lopen bij het verstrekken van zakelijke kredieten en ondernemingen beter toegang hebben tot financieringsmogelijkheden.

De workshop laat aan de hand van sprekende voorbeelden uit de praktijk van de banken en het Agentschap NL zien hoe de regelingen kunnen worden toegepast en wat de werking ervan is. De regelingen die aan bod komen zijn ondermeer de GO-regeling, de Groeifaciliteit en de nadruk ligt op de Borgstellingsregeling MKB-Kredieten.

De trainers zijn Roland Starmans, Sectormanager MKB Netwerken en Financiering, en Annemieke Busch, Accountmanager MKB Financiering.

Deelnemers kwamen vanuit de MCB bank,  Giro bank , RBTT bank en Banco di Caribe. MCB en Giro bank hebben de samenwerkingsovereenkomst met de Nederlandse staat inmiddels ondertekend en nemen reeds deel aan de BMKB regeling. Participatie vanuit de andere banken wordt ook verwacht.

Dezelfde workshop wordt op vrijdag 18 november a.s. gegeven op Curaçao, zodat medewerkers vanuit hoofdkantoren (waar veelal de risicobeoordeling van ondernemerskredieten plaats vindt) ook deel kunnen nemen. Participatie wordt verwacht vanuit MCB bank, Giro bank, RBTT, First Caribbean International bank,, Banco di Caribe, OBNA bank en National Investment Bank nv.

Het Agentschap NL voert de garantieregelingen uit die het financieringsrisico voor financiële instellingen moeten beperken. Banken die gebruik maken van de garantieregelingen kunnen het financieringsrisico overdragen aan de overheid. Zo wil de overheid de markt voor bedrijfskredieten een concrete steun in de rug geven.

Het Bestuurscollege wil volgend jaar een duurzaam delfstoffenbeleid en een uitvoeringsplan vaststellen

Het bestuurscollege wil volgend jaar een duurzaam delfstoffenbeleid en een uitvoeringsplan vaststellen. Het college heeft daarom een groep van samenwerkende ingenieursbureaus opdracht gegeven hiervoor onderzoek uit te voeren. De nieuwe aanpak is nodig om de winning van schaarse delfstoffen op het eiland in goede banen te leiden. 

Delfstoffen die op het eiland worden gewonnen, zoals zand, diabaas en kalksteen, worden steeds schaarser. Bovendien is bij de winning ervan een wildgroei ontstaan doordat beleid en wetgeving ontbrak. Het college heeft de ingenieursbureaus Civil Engineering Caribbean (CEC), Witteveen en Bos, Geotron en GIS4C opdracht gegeven een diepgaand delfstoffenonderzoek te verrichten. Deze bureaus gaan uitzoeken hoe Bonaire de komende vijftien jaar op een duurzame manier van delfstoffen kan worden voorzien. Het onderzoek bestaat uit onder andere uit interviews met exploitanten om de delfstoffenbehoefte te bepalen, een boorplan voor het lokaliseren van winplaatsen en het beoordelen van import en hergebruikmogelijkheden. Daarnaast stellen de bureaus een strategische milieubeoordeling op en maken een maatschappelijke kosten-baten analyse. Als afsluiting wordt volgend jaar een delfstoffenconferentie georganiseerd.

Het uitgebreide onderzoek moet in mei 2012 leiden tot een advies op basis van maatschappelijke kosten-batenanalyse, waarin tevens een kaart wordt opgeleverd waar mogelijke winningen kunnen plaatsvinden Met dit plan krijgt Bonaire instrumenten in handen om delfstoffenwinning, import en hergebruik op een duurzame wijze te organiseren en te regelen. Een evenwichtige en verantwoorde winning van delfstoffen past in het streven van Bonaire naar een groene economie. De studie wordt inhoudelijk begeleid door de afdeling Milieu- en Natuurbeleid van DROB en betaald door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Van Gezinsvoogdij-instelling (GVI) naar Gezinsvoogdij Nieuwe Stijl

De Gezinsvoogdij op Bonaire is vernieuwd. Recent hebben de gezinsvoogden een brede groep collega’s van onder andere scholen, de Voogdijraad, Jong Bonaire, het EOZ, Forma voorgelicht over de veranderingen bij de Gezinsvoogdij.

Coördinator Brenda Simmons legde uit, dat de gezinsvoogdijtaken voor 10-10-10 waren belegd bij de Stichting Guia di Famia. Die Stichting ontving van het Land Nederlandse Antillen een te krap budget, waardoor ze de taken niet goed konden uitvoeren. Het bestuur heeft vorig jaar aan de Rijksdienst Caribisch Nederland gevraagd of zij tijdelijk konden helpen. Zo is de gezinsvoogdij een ‘pleegkind’ geworden van de RCN. Omdat het goed ging met het pleegkind binnen de nieuwe familie is in goed overleg tussen bestuur van de Guia di Famia en de RCN besloten om de Gezinsvoogdij bij de RCN te laten. Momenteel is de gezinsvoogdij een afdeling binnen de RCN-dienst “Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland”.

Ook de werkwijze van de Gezinsvoogdij is veranderd. Vol verve legden de huidige drie gezinsvoogden uit, dat zij nu werken volgens de Deltamethode. Er zijn nog twee vacatures voor gezinsvoogden, waar momenteel voor wordt geworven. Daarnaast is er een gedragswetenschapper om het team bij te staan. Een gezin krijgt een gezinsvoogd toegewezen als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind en de ouders hulp moeten accepteren. De gezinsvoogd is de hulpverlener van het gezin. Met deze methode werken de gezinsvoogden meer samen met de ouders. Zo kunnen ouders ook aangeven welke doelen ze willen bereiken. De Deltamethode is in Nederland ontwikkeld, en is aangepast aan de situatie op Bonaire: de Deltamethode model Bonaire.

Illegale zandwinning bij Sorobon Beach Resort

Op vrijdag 28 oktober heeft STINAPA geconstateerd dat Sorobon Beach Resort zand en vegetatie van het terein ten zuiden van hun bungalows heeft weggehaald. Zo’n 10 truckladingen duinzand zijn afgevoerd en het terrein is bouwklaar gemaakt.

“Ik ben gevraagd om het werk te doen,” gaf Gunter Seraus van Wilca Transport en Beton aan, terwijl het trucking bedrijf goed geïnformeerd is over het feit dat dit een beschermd gebied is en dat het illegaal is om er zand weg te halen.

Sorobon Beach Resort heeft eerder tevergeefs getracht een vergunning te verkrijgen voor verdere ontwikkeling door het herbouwen van het ‘Salsa’-restaurant in dat gebied. Zonder vergunning en een milieu effect rapportage is het verboden om ontwikkeling, delfstofwinning, beschadiging of egalisering in een natuurgebied te laten plaatsvinden of om archeologisch erfgoed te vernietigen.

De (mede)eigenaar van Sorobon Beach Resort legde uit dat ze slechts de overblijfselen van het oude ‘Salsa’-restaurant wilden weghalen. De additionele verwijdering van zand en het vlak maken van het terrein zou het resultaat zijn van een individuele actie van een Sorobon Beach Resort-werknemer.

Het Sorobon Beach Resort-gebied heeft hoge natuurwaarde. Het bevindt zich binnen de grenzen van Lac, dat een mangrove watergebied is, beschermd via het internationale Ramsar-verdrag. Het is eveneens een van de weinige plekken waar je nog duinhabitat in originele staat kunt vinden op Bonaire. “We hebben nestactiviteit van zeeschildpadden geregistreerd in dit specifieke gebiedje,” zegt Mabel Nava of Sea turtle Conservation Bonaire.

Het is ook bekend dat het gebied historische waarde heeft. Een archeoloog van de overheid heeft eerder vastgesteld dat het verwoeste stuk landschap onderdeel was van een belangrijke archeologische plek, die de overblijfselen van de cultuur van de eerste bewoners van Bonaire bevat.

De schade aan het culturele erfgoed kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Echter, Aliansa Naturalesa di Bonaire pleit ervoor dat er compleet ecologisch herstel van het vernietigde gebied plaatsvindt. Sorobon Beach Resort zou ervoor moeten zorgen dat al het zand teruggebracht wordt door Wilca Transport en Beton, en dat vegetatie opnieuw wordt aangeplant. De reconstructie van het gebied zou moeten plaatsvinden onder begeleiding van professionelen.

De natuur van Bonaire is van groot belang, ook voor onze economie. Aliansa verzoekt het bestuurscollege tot handhaving over te gaan en zal de vervolgacties bij Sorobon Beach Resort nauwlettend in de gaten houden.

Aliansa Naturalesa di Bonaire is een netwerk van nonprofits die samenwerken om de natuur en het milieu te beschermen en behouden.

Kaminda di Arte gaat weer starten

De Kaminda di Arte is vorig jaar gestart als nieuw initiatief om  deelnemende kunstenaars een gelegenheid te bieden op geheel eigen wijze, aan huis of atelier hun werk te exposeren. Zo ontstond er een kunst/atelier route over het hele eiland waar geïnteresseerden  de kunstenaars op de diverse locaties op de 3de zondag van een aantal maanden konden bezoeken. Dit jaar zal de Kaminda di Arte opnieuw plaatsvinden en wel in de periode vanaf november tot met maart. Het concept blijft verder hetzelfde buiten een paar kleine wijzigingen.

Zo  zijn een aantal deelnemende kunstenaars gestopt en ook een aantal nieuwe kunstenaars hebben zich aangesloten. Ook zal wat extra aandacht worden geschonken aan de bewegwijzering en op de flyers worden ook de diverse locaties aangegeven waar de deelnemers zich bevinden.

De Affiches en flyers zullen op strategische plaatsen te zien en verkrijgbaar zijn, onder andere bij diverse winkels, resorts en T.C.B.

De opening heeft op zondag 13 november plaatsgevonden bij de Vlindertuin waar alle deelnemende kunstenaars een deel van hun werk exposeerden ondersteund met muziek van Back on Track.

Komende week gaat de Kaminda di Arte dus starten bij de deelnemende kunstenaars. De komende 3de zondagen, 20 november, 18 december, 15 januari, 19 februari en 18 maart hebben de deelnemende kunstenaars vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur open huis of atelier.

Veertien deelnemende kunstenaars op 14  locaties verspreid over het hele eiland betekent mogelijk een welkome en mooie invulling van een aantal zondagen waar belangstellenden kunnen genieten van allerlei vormen van kunst.

De opening van de Kaminda di Arte heeft afgelopen zondag  reeds  plaatsgevonden bij de Vlindertuin. Veertien deelnemers aan deze open atelier route hebben zich hier gepresenteerd.

Minister Van Bijsterveldt verbetert salarissen van leraren in Caribisch Nederland

Minister Marja Van Bijsterveldt (OCW) stelt de komende jaren structureel 1,3 miljoen dollar beschikbaar om de salarissen van leraren in Caribisch Nederland te verbeteren.

Dit is een van de elementen uit een plan dat van Bijsterveldt woensdag presenteerde in een videoconferentie met Silvana Serfilia (gedeputeerde van Bonaire) en Chris Johnson (gedeputeerde van Saba) om het lerarentekort op de eilanden aan te pakken. De minister benadrukte dat het belang van goed onderwijs voor de kinderen voor haar voorop staat. “De leerkrachten vervullen daar een zeer belangrijke rol in. Daar moet ook een reële vergoeding tegenover staan”.

Afgelopen voorjaar bracht Van Bijsterveldt een werkbezoek aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De minister bezocht een aantal scholen voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs en sprak daar met schoolbestuurders over de kwaliteitsverbetering van het onderwijs op de eilanden. Scholen op de drie eilanden kampen met tekorten aan leraren. De minister zegde een onderzoek toe en beloofde maatregelen om het probleem aan te pakken.

Uit dit onderzoek blijkt nu dat salarisniveaus van leraren per eiland soms sterk verschillen, aanvangssalarissen van leraren lager zijn dan van vergelijkbare ambtenaren binnen de Rijksdienst Caribisch Nederland en dat de leraren er lang over doen om hun maximale salaris te halen. Met de 1,3 miljoen dollar worden de aanvangssalarissen verbeterd en kunnen leraren eerder hun maximale salaris halen.

Voorwaarde die Van Bijsterveldt stelt aan de salarisverhoging is dat voor de leraren een zogenaamde normjaartaak van 1659 uur wordt ingevoerd. Binnen die normjaartaak komt 10% van de werktijd beschikbaar voor scholing en opleiding van de leraren. De minister heeft de eilandbesturen (die hier over gaan) gevraagd de onderhandelingen hiertoe te voeren met schoolbesturen en vakbonden. Ze drong bij de gedeputeerde aan op spoed omdat ze graag zou zien dat de salarisverhoging al per 1 januari a.s. kan ingaan.

Pogingen van scholen om leraren in Nederland te werven zijn tot nu toe onvoldoende succesvol omdat de arbeidsvoorwaarden tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland niet goed aansluiten.

Zo lopen docenten die vanuit Europees Nederland tijdelijk in het Caribische deel gaan werken een pensioengat op. Van Bijsterveldt heeft aangegeven ook op dit punt maatregelen te nemen. Zo wordt het praktischer en aantrekkelijker voor leraren uit Europees Nederland om in Caribisch Nederland te werken.