Politie beter zichtbaar op straat

De eerste vijf patrouillevoertuigen zijn nu, in de laatste week van oktober, allemaal voorzien van een tweekleurige politiestriping. Dit zijn fluorescerende roodoranje diagonale strepen die vooral overdag goed te zien zijn en blauwe diagonale strepen die bij aanstraling ’s nachts het licht reflecteren.

Het doel van deze striping is de herkenbaarheid van de auto’s en de veiligheid van de politiemensen te verhogen.  Wanneer zij bijvoorbeeld in de nachtelijke uren bij een verkeersongeval aan het werk waren, was het patrouillevoertuig haast niet als politieauto herkenbaar, waardoor andere weggebruikers soms pas op het laatste moment de situatie goed konden inschatten.

Door de reflecterende striping waar de patrouillevoertuigen nu mee worden uitgerust is dat verleden tijd. Wel zal men de komende tijd ook nog oude auto’s zien rijden  met “Polis 911”, dit omdat deze wagens zelf aan vervanging toe zijn.

De politie wil op een effectieve manier aan veiligheid werken, dichtbij de bewoners en zichtbaar op straat. Daarom is ook het algemene telefoonnummer, locatie Bonaire,  van het Korps Politie Caribisch Nederland op de auto’s zichtbaar 00599 – 717 8000.

Wilt u de politie spreken en heeft u geen spoedgeval, dan belt u met het algemene toegangsnummer 717 8000. Heeft u dringend de politie nodig? Het alarmnummer is 911.

Start arbeidsvoorwaardenoverleg tussen RCN en vakbonden

Op 25  en 26 oktober 2011 heeft een vergadering plaats gevonden tussen de  Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en de vakbonden, in het kader van het sectoroverleg voor Caribisch Nederland. Tijdens dit overleg is de studiefaciliteiten regeling voor de medewerkers van de RCN vastgesteld. Op de agenda van het overleg stonden  de arbeidsvoorwaarden voor het jaar 2012.

Van de zijde van de vakbonden ABVO, NAPB, STrAF/ACOM/ACP en WICSU is met klem aandacht gevraagd voor de verslechtering van de koopkracht, waarbij gewezen is op de hoge inflatiecijfers zoals deze zijn gepubliceerd door het CBS.

Van de zijde van de Rijksdienst Caribisch Nederland is een aantal indicatieve voorstellen ingebracht voor het harmoniseren van de bestaande arbeidsvoorwaarden. Gesproken is over zwangerschaps- en bevallingsverlof, ambtsjubilea, werk- en rusttijden, consignatievergoeding en tegemoetkoming onregelmatige dienst.

Binnen RCN bestaan verschillende rechtsposities, waardoor in een aantal gevallen voor hetzelfde werk een verschillende beloning wordt betaald. De bonden en werkgever hebben hierover constructief overleg gevoerd en afgesproken dat er een nadere uitwerking wordt gemaakt. Ook is van de zijde van de Rijksdienst Caribisch Nederland aangegeven dat ondanks de lastige financiële positie van Nederland er begrip bestaat voor de afwijkende sociaal-economische situatie van Caribisch Nederland. In de volgende vergadering in november zal het overleg worden voortgezet.

Achtste Studie- & Beroepenmarkt Bonaire

Op zaterdag 19 november zal de achtste editie van de Studie- & Beroepenmarkt Bonaire (SBM) plaatsvinden. Zoals de voorgaande jaren zal het weer georganiseerd worden door de stichting Ban Boneiru Bèk. Als locatie voor de markt heeft de SBM commissie onder leiding van mevrouw Lilian Paula-Crestian dit jaar gekozen voor Jong Bonaire. De Sporthal aan de Kaya Amsterdam wordt dit jaar gerenoveerd en zal om die reden niet beschikbaar zijn. Gelukkig was Jong Bonaire weer bereid om de SBM te huisvesten.

Om het meer mensen mogelijk te maken de markt te bezoeken heeft de commissie besloten de aanvangstijden te vervroegen. De SBM  zal om 12.00 uur officieel worden geopend en zal van 13:00 tot 18:00.00 uur toegankelijk zijn voor bezoekers. 

Zoals elk jaar heeft de SBM een motto om de jongeren, de toekomst van Bonaire, te stimuleren zich goed te laten informeren over studie- en werkmogelijkheden, opdat zij een weloverwogen keuze kunnen maken. Het motto van de SBM dit jaar is: “Estudio ta lusa mi kaminda di profeshon”

Tijdens de SBM worden workshops gegeven door Studiekeuze 123, Universiteit Leiden, Girobank en de RK MTS. 

Voor de bezoekers uit Rincon zal er transport geregeld zijn. De bus zal dezelfde route rijden als de reguliere bus. De bus vertrekt om 13.00 uur uit Rincon en zal om 17.30 uur terugkeren. De commissie van de SBM moedigt allen aan om op 19 november de SBM te bezoeken.

Benoeming Norwin Carolus tot griffier van de Eilandsraad

Norwin Carolus is dinsdagavond (18 oktober 2011) in de Eilandsraad benoemd tot griffier. Hij is voor deze functie gevraagd voor een tijdelijke periode van drie maanden. De eilandsraad heeft op 10 september 2011 een advertentie laten uitgaan voor het werven van een griffier voor lange duur. Deze procedure is nog niet afgerond; er zijn 16 reacties binnengekomen.

Vandaar dat besloten is voor een tijdelijke periode een griffier te benoemen.

Na de transitie van 10 oktober 2010 is de Eilandsraad verplicht op grond van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba een griffier te benoemen in verband met het nieuwe dualistische systeem. Dit systeem geeft een duidelijke scheiding aan tussen Bestuurscollege en Eilandsraad. In dit systeem is het niet meer mogelijk dat de eilandsecretaris secretaris is van de Eilandsraad.

Dinsdagavond is er dan ook afscheid genomen van de eilandsecretaris, Nerry Gonzalez, als secretaris van de Eilandsraad. Zij heeft dit met veel voldoening ruim dertien jaar gedaan. Zij werd door alle Eilandsraadleden bedankt voor haar volledige inzet, enthousiasme en positieve inslag gedurende deze jaren. Zij zal haar werkzaamheden als eilandsecretaris van het Openbaar Lichaam Bonaire voortzetten.

Norwin Carolus gaat de komende drie maanden de griffie opzetten en werkzaamheden verrichten als griffier. De heer Carolus heeft de laatste jaren (vanaf 2003-2010) gewerkt als Directeur Wetgeving en Juridische Zaken bij het Ministerie van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen van het voormalig land Nederlandse Antillen. Daarvoor heeft hij verschillende bestuurlijke adviseursfuncties gehad op het eiland Curaçao.

Voorzitter en fractievoorzitters Tweede Kamer praten met Bonairiaanse samenleving

Tijdens hun bezoek aan Bonaire op 20 oktober 2011 zullen de voorzitter en fractievoorzitters van de Tweede Kamer in een bijeenkomst in gesprek gaan met vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen uit de Bonairiaanse samenleving. Dit is live te volgen via 93.1 FM.

De bijeenkomst wordt gehouden in plaats van de Meet & Greet die oorspronkelijk stond gepland. Die kan niet doorgaan omdat de delegatie het bezoek plotseling in moest korten. De reis zou aanvankelijk tot zondag 23 oktober duren. Maar in verband met een ingelast Kamerdebat over de Eurotop, waarbij de fractievoorzitters aanwezig moeten zijn, is besloten donderdag 20 oktober terug te keren naar Nederland. Het debat over de Eurotop vindt zaterdag 22 oktober plaats.

De leden van de delegatie vinden een ontmoeting met de bevolking echter zo belangrijk dat het programma voor Bonaire is aangepast. Van 11.00 tot 11.45 uur praten zij eerst met jongeren. Aansluitend zullen zij met vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen uit de samenleving spreken. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.

De discussie wordt geleid door de gezaghebber de heer Glenn Thodé. De bijeenkomst vindt plaats in de Passangrahan en duurt tot  12.30 uur. De inwoners van Bonaire kunnen de discussie live volgen via de radio uitzending op 93.1 FM.

Onderzoek naar asbestsituatie bij SGB

Naar aanleiding van berichten over mogelijke stukjes asbest op het terrein van de Scholengemeenschap Bonaire, onderzocht een expert van bureau Oesterbaai deze week de situatie bij de scholengemeenschap. Volgens de eerste bevindingen van deze asbestexpert zijn er op dit moment geen verhoogde gezondheidsrisico’s voor de leerlingen en leraren van SGB.

Bureau Oesterbaai (het grootste asbest- en saneringsadviesbureau van Nederland) heeft voor dit onderzoek opdracht gekregen van het Openbaar Lichaam Bonaire en RCN/OCW. Aanleiding voor deze opdracht was een melding, dat zich op het terrein stukjes asbest zouden bevinden. Het dak van de school, waarin asbestplaten verwerkt zijn, was beschadigd geraakt doordat er vuurwerk en stenen op zijn gegooid.

De aanwezigheid van asbest is op zich niet schadelijk voor de gezondheid. Asbest wordt pas gevaarlijk op het moment dat het kapot wordt gemaakt en er vezels ingeademd worden.

Er is op dit moment geen reden om bepaalde gebouwen van de SGB buiten gebruik te nemen of preventief asbest te gaan verwijderen. De asbestexpert bewerkte de beschadigde dakplaten, om te voorkomen dat er eventueel vezels vrij kunnen komen en verwijdert alle aanwezige restjes losgeraakte asbest. Om er helemaal zeker van te zijn dat geen asbest in de lucht zit, worden op het terrein van de SGB ook luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de schooluren, conform de Nederlandse wet- en regelgeving.

In de afgelopen paar jaar is een asbestinventarisatie uitgevoerd, waardoor voor iedere school op Bonaire bekend is waar en hoeveel asbest zich in de gebouwen bevindt. Zolang de asbesthoudende delen niet beschadigd worden, zal er van gezondheidsrisico’s geen sprake zijn. De scholen worden in de komende jaren gerenoveerd, waarbij de asbest overal conform de Nederlandse wet- en regelgeving verwijderd zal worden.

Vandaag wordt, met de medewerking van bureau Oesterbaai, een voorlichtingssessie georganiseerd voor de schoolleiders.

Aansluitend zullen ook voorlichtingssessies georganiseerd worden voor de leerlingen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen.

Aanpassing van Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie past de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES aan. De wijzigingen vinden plaats op grond van opmerkingen die binnen gekomen zijn naar aanleiding van consultatie van Kamers van Koophandel en bestuurscolleges

Sinds de vorming van Caribisch Nederland op 10 oktober 2010 is er naast de bestaande Kamer van Koophandel op Bonaire een nieuwe Kamer van Koophandel voor Sint Eustatius en Saba. Voor de transitiedatum kenden deze eilanden geen eigen Kamer van Koophandel, maar vielen ze onder de Kamer van Koophandel die gevestigd was op Sint Maarten. Een aspect van de oprichting is de verkiezing voor de bestuursleden die eind 2011 zal plaatsvinden.

Stemmen en gekozen worden

Met de huidige wetswijziging is het vereiste Nederlanderschap komen te vervallen voor zowel het actieve en passieve kiesrecht . Dit vanwege de internationale ondernemersgemeenschap op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

De wetswijziging is gedaan om het mogelijk te maken dat alle per 15 oktober 2011 ingeschrevenen in het handelsregister die betrokken zijn bij een onderneming kunnen stemmen . Degenen die zich verkiesbaar willen stellen, kunnen zich tot half november 2011 kandidaat stellen via melding bij de Kamer van Koophandel. Vereisten daaraan zijn onder andere: twee jaar lang ingezetene zijn van het eiland en ten minste 25 jaar oud zijn.

Daarnaast wordt ook aangepast per welke datum men ingeschreven moet staan in het handelsregister om aan de verkiezingen mee te mogen doen. Vanaf 2012 is dat 1 juli van elk jaar. Dit omdat de kamer de verkiezingen en het opstellen van de kieslijsten moet kunnen voorbereiden. De kieslijsten (dat zijn de lijsten van de stemgerechtigden) worden met ingang van 2012 telkens per 1 augustus opgesteld uitgaande van de informatie in het handelsregister per 1 juli. De termijn van een maand is zo kort mogelijk en werkbaar.

De aanpassing die de wet nu treft, betreft de verkiezingen van 2011: om aan de verkiezingen mee te mogen doen moet men per 15 oktober 2011 in het handelsregister geregistreerd staan. Deze eenmalige aanpassing heeft te maken met de transitie van de Kamers van Koophandel en het handelsregister, dat voor de bovenwindse eilanden oorspronkelijk gehouden werd op Sint Maarten. Door de peildatum op 15 oktober 2011 te stellen, wordt de mogelijkheid geboden dat zoveel mogelijk bedrijven die pas in de loop van 2011 in het juiste handelsregister zijn ingeschreven, in aanmerking komen voor het actief kiesrecht.

Wijziging Wet vestiging bedrijven BES

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie past de Wet vestiging bedrijven BES aan. De wetswijziging betreft het toevoegen van enkele artikelen waardoor de meeste aanvragen voor een vestigingsvergunning sneller en eenvoudiger kunnen worden afgehandeld.

Procedure
Degene die een vestigingsvergunning wenst te krijgen dient daartoe een aanvraag in. DEZA controleert of de aanvraag volledig is, en stelt de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag aan te vullen als dat niet het geval is. Vervolgens wordt de Kamer van Koophandel en Nijverheid gehoord over de aanvraag. Is het bestuurscollege van mening dat er geen bezwaar bestaat tegen het verlenen van een vestigingsvergunning, dan kan het de vergunning verlenen.

Nieuw in de wet is, dat een beslistermijn van acht weken geldt. Ook nieuw is, dat als de acht weken termijn verloopt,  de vergunning van rechtswege aan de aanvrager wordt verleend.  Het bestuurscollege publiceert binnen twee weken na het van rechtswege verlenen een lijst met ondernemingen aan wie een vestigingsvergunning van rechtswege is verleend. Daarna heeft het bestuurscollege, indien nodig, nog acht weken de tijd om nadere voorwaarden te stellen (artikel 6 van de wet voorziet daarin). Maar de ondernemer kan alvast beginnen met zijn bedrijf.

 Termijn
De termijn begint te lopen op het moment dat een aanvraag voor een vestigingsvergunning is ingediend,en deze aanvraag aan alle daaraan gestelde eisen voldoet. Daaronder wordt ook begrepen dat alle benodigde bescheiden zijn aangeleverd. Voldoet de aanvraag niet aan de gestelde eisen, dan stelt het bestuurscollege de aanvrager in staat om de aanvraag aan te passen of aan te vullen. Als de aanvraag is aangepast of aangevuld, en als zij op dat moment aan de gestelde eisen voldoet, dan begint op dat moment de beslistermijn te lopen.

 Bezwaar
Indien er volgens het bestuurscollege bezwaar bestaat tegen het verlenen van de vestigingsvergunning, en dat bezwaar is erin gelegen dat de ondernemer kennelijk onvoldoende vaardigheden bezit of kennelijk onvoldoende financiële middelen, dan kan het college de aanvraag binnen acht weken na indiening gemotiveerd afwijzen. In dit geval is het essentieel dat het Bestuurscollege de beslistermijn in acht neemt, omdat anders de beschikking van rechtswege toch wordt verleend.

 Afwijzing
Indien er volgens het bestuurscollege bezwaar bestaat tegen het verlenen van de vestigingsvergunning en dat bezwaar is gelegen in de noodzaak om een algemeen belang te beschermen, dan kan het de aanvrager binnen de eerste periode van acht weken meedelen dat de beslistermijn met een tweede periode van acht weken wordt verlengd. Binnen die 16 weekse periode treedt het bestuurscollege in contact met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en licht toe op welke gronden de vergunning afgewezen zou moeten worden. Als de Minister instemt met het afwijzen van de vergunning, dan stuurt het bestuurscollege binnen de gestelde termijn een afwijzingsbeschikking. Als de Minister niet instemt met de afwijzing, dan volgt alsnog een positieve beschikking en kan het bestuurscollege nadere voorwaarden stellen, indien dat nodig wordt geacht.

De vestigingsvergunning is in het verleden ook geweigerd om andere algemene belangen te beschermen. Dergelijke belangen zijn onder meer, maar niet uitsluitend, volksgezondheid, milieu, consumentenbescherming, openbare orde en veiligheid. Met de omzetting van 10 oktober 2010 is de mogelijkheid om die andere belangen te beschermen verminderd, in de veronderstelling dat andere regelgevingcomplexen die belangen zouden kunnen beschermen. Dat blijkt niet, althans te weinig, het geval. Totdat die andere regelgeving in werking is getreden om de algemene belangen te beschermen, heeft het bestuurscollege ook het instrument van het weigeren van een vestigingsvergunning tot zijn beschikking, zij het dat de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met weigering van de vergunning ingestemd moet hebben.

Wijziging voor seizoensgebonden ondernemingen 
In de wet staat vermeld in welke situaties een verleende vestigingsvergunning kan – dus niet noodzakelijk: zal – worden ingetrokken.  Onderdeel 7c gaf aan dat intrekking mogelijk was wanneer de zaak gedurende drie achtereenvolgende maanden gesloten was. Dat betekent dat sterk seizoensgebonden ondernemingen, zoals in de toeristensector, elk jaar het risico lopen de vestigingsvergunning kwijt te raken. In het nieuwe onderdeel d is een voorziening voor die ondernemingen getroffen. Door een schriftelijke kennisgeving van de tijdelijke sluiting te zenden aan het bestuurscollege kan de ondernemer de termijn verlengen naar zes maanden. Deze voorziening is opgenomen op grond van de consultatie.

Openbaar Lichaam zoekt top kader voor Bonaire

Bij het Openbaar Lichaam Bonaire is een veranderingsproces bezig. Alle diensten van het OLB zijn  inmiddels ondergebracht in vier nieuwe directies: Samenleving & Zorg, Bedrijfsvoering & Ondersteuning, Toezicht & Handhaving en Ruimte & Ontwikkeling. Voor deze  directies zoekt het OLB vier nieuwe directeuren, die de organisatie op inspirerende wijze gaan helpen vormgeven.

Organisatie-aanpassingen en nieuwe structuren en processen. Een uitdaging voor alle medewerkers in de organisatie, met als doel het verbeteren van de dienstverlening aan de bevolking. De uitdaging voor de nieuwe directeuren is duidelijkheid creëren, samenwerking faciliteren, anderen stimuleren te groeien en zo de organisatie vooruit helpen. Elke directeur heeft een eigen aandachtsgebied en focus, maar voor allen geldt dat zij een visie hebben en deze vertalen naar praktische oplossingen.

De kandidaten die het Openbaar Lichaam Bonaire zoekt voor de functie van nieuwe directeuren hebben een academische opleiding afgerond en minimaal vijf jaar werkervaring als eindverantwoordelijk manager binnen een overheidsorganisatie. Zij kennen het ambtelijke en bestuurlijke speelveld als geen ander en weten zij zich hier effectief in te bewegen. Ze zijn gericht op samenwerken en kennis delen. Zij durven zaken bespreekbaar te maken met respect voor de omgeving en het team. Ook hebben zij ruime ervaring met verander- en reorganisatietrajecten binnen overheidsorganisaties. Het hebben van affiniteit met de Bonairiaanse samenleving is een absolute vereiste voor deze functies.

Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft er voor gekozen om het traject onafhankelijk te laten begeleiden door Balance Consultancy Group. Meer informatie is te vinden op www.balance.an  of op www.bonairegov.an

Zeven miljoen dollar extra voor kwaliteitsverbetering van scholen

De scholen op Caribisch Nederland ontvangen dit jaar nog extra geld voor de inrichting van hun gebouwen. Het gaat om een totaalbedrag van ruim zeven miljoen dollar voor alle scholen samen. Dit heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt, besloten.

Afgelopen voorjaar bracht Van Bijsterveldt een werkbezoek aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De minister bezocht een aantal scholen voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs en sprak daar met schoolbestuurders over de kwaliteitsverbetering van het onderwijs op de eilanden.

Tijdens het bezoek werden afspraken gemaakt over verdere samenwerking tussen de eilanden. Centraal in de aanpak staan het verbeteren van het taal- en rekenniveau van de leerlingen en het vergroten van de kwaliteit van docenten en schoolbestuurders. “Elk kind verdient goed onderwijs. Ik weet hoe hard de mensen op de scholen in Caribisch Nederland dag in dag uit werken aan het verbeteren van het onderwijs. Daarvoor is het belangrijk dat je als leraar leerlingen weet te inspireren. Maar het is ook essentieel dat je als school de beschikking hebt over goed onderwijsmateriaal, zoals meubels, schoolborden of boeken.

Zodat leraren een inspirerende lesomgeving kunnen creëren, waardoor leerlingen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.” aldus Van Bijsterveldt.

Elke school ontvangt een eigen deel van het bedrag en kan zelf beslissen waar zij het geld aan uitgeeft. Dit kan zijn aan nieuwe meubels of aan leermiddelen zoals lesboeken.