Brandveiligheid BOPEC door gebrekkig onderhoud niet op orde

De brandveiligheid bij de Bonaire Petroleum Corporation (BOPEC) op Bonaire was op 8 september 2010 niet op orde. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport, dat vandaag is gepresenteerd. Als gevolg van gebrekkig onderhoud functioneerden de brandbestrijdingssystemen van het bedrijf niet. De overheid van Bonaire heeft nagelaten om eisen te stellen aan en toezicht te houden op de activiteiten en de bedrijfsbrandweer van BOPEC. Hierdoor kon op 8 september een brand in een opslagtank gevuld met licht ontvlambare nafta niet worden geblust. De tank is volledig uitgebrand.

Op 8 september 2010 ontstond rond 12.00 uur door blikseminslag brand in twee opslagtanks bij de Bonaire Petroleum Corporation (BOPEC) op Bonaire. Eén brand in een opslagtank met 14.500 m3 ruwe olie werd nog die middag geblust. Door falende brandbestrijdingssystemen kon de brand in de andere opslagtank niet worden geblust. Deze tank was gevuld met 22.300 m3 nafta. In beide gevallen was sprake van zogeheten ‘rimseal‐fire’, waarbij brand ontstaat langs de flexibele afdichting (rimseal) van het drijvende dak van de tank.

Op verzoek van de toenmalige regering1 van de Nederlandse Antillen en de gezaghebber van de eilandgroep Bonaire is op 11 september 2010 gestart met het onderzoek, waarbij is gekeken naar de oorzaak van de brand en de achterliggende factoren.

Brand als gevolg van blikseminslag is niet uit te sluiten bij de opslag van producten zoals ruwe olie en nafta in tanks met een zogenaamd drijvend dak en komt met regelmaat voor. Wereldwijd accepteren branche en overheden dit risico, mits maatregelen zijn genomen om de kans op brand te minimaliseren en de gevolgen van een eventuele brand te beperken. Daarbij wordt internationaal doorgaans de standaard aangehouden van The American Petroleum Institute (API).

De Onderzoeksraad concludeert dat BOPEC niet aan de standaard voldeed en dat BOPEC de voorzieningen voor brandveiligheid in september 2010 niet op orde had. Weliswaar zijn de opslagtanks in 1973 volgens de geldende API‐standaard ontworpen en gebouwd, sindsdien zijn de inspecties en het onderhoud van de tanks niet volgens de standaard uitgevoerd. BOPEC was van deze gebreken op de hoogte, maar verbond daar geen consequenties aan. 1 Op 8 september 2010 was Bonaire een onderdeel van de Nederlandse Antillen. Op 10 oktober 2010 vond de staatkundige wijziging plaats waardoor Bonaire een bijzondere gemeente van Nederland is geworden.

Op de dag van de brand bleken de rimseals niet voldoende te functioneren, waardoor er brandbare damp boven de tanks aanwezig was. Ook de bliksemafleiding van de tanks voldeed niet aan de standaard. De bluswaterpompen van het bedrijf leverden onvoldoende druk, waardoor een tekort aan bluswater ontstond. De permanente blusinstallatie van de tank met ruwe olie functioneerde niet. Het schuimmengstation bij de naftatank functioneerde eveneens niet. De mobiele blusmiddelen van BOPEC verkeerden bovendien in slechte staat van onderhoud. Nadat de brand in de tank met ruwe olie was geblust, kon men de brandende nafta in de andere tank niet direct  blussen omdat er onvoldoende schuimvormend middel beschikbaar was.

De slechte staat van onderhoud is in de loop der jaren ontstaan en naar mening van de Onderzoeksraad heeft de overheid van Bonaire nagelaten eisen te stellen aan en toezicht te houden op de activiteiten en de bedrijfsbrandweer van BOPEC.

Om herhaling te voorkomen, heeft het bestuur van Bonaire na de branden aan BOPEC een aantal strikte eisen gesteld. Voor de brandveiligheid van BOPEC is het volgens de Onderzoeksraad essentieel dat ook de aanbevelingen van de Onderzoeksraad worden opgevolgd.

BOPEC moet aantoonbaar prioriteit geven aan veiligheid en bedrijfszekerheid van de installaties. De opslagtanks moeten worden voorzien van de juiste bliksemafleiders en worden geaard. Bovendien moeten het onderhoud en de inspecties van de opslagtanks en de brandbestrijdingssystemen conform de API‐standaard worden uitgevoerd.

Het bestuurscollege van Bonaire moet de brandveiligheid van BOPEC borgen door duidelijke voorwaarden aan het bedrijf stellen. BOPEC kan bijvoorbeeld verplicht worden bedrijfsbrandweer in te stellen, die gezamenlijk oefent met de eilandsbrandweer. Het bestuurscollege is als toezichthouder en vergunningverlener verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de brandveiligheid bij BOPEC.

Bonairiaanse Tafeltennis Bond is lid geworden van Caribische organisatie

Tijdens de algemene vergadering van Carribean Regional Table Tennis Federation (CRTTF) op 23 augustus te Guyana is de aanvraag van Bonaire om lid te worden behandeld. Op 25 augustus ontving de Bonairiaanse Tafeltennis Bond het officiële bericht dat Bonaire als lid werd aangenomen. De algemene vergadering vond plaats tijdens de door de CRTTF  georganiseerde Caribische tafeltenniskampioenschappen voor senioren.

Met de staatkundige veranderingen die per 10 oktober 2010 zijn ingegaan en de ontbinding van het NAOC had de Bonairiaanse TafelTennis Bond (BTTB) in feite geen enkele formele internationale relatie en status. Met het lidmaatschap van de CRTTF is hieraan een eind gekomen. Dit betekent dat tafeltennissers uit Bonaire vanaf heden onder hun eigen vlag kunnen deelnemen aan internationale toernooien in de regio. Een belangrijke stap die ook weer zal zorgen voor meer motivatie en uitdagingen voor de spelers.

De BTTB is het afgelopen jaar weer uitermate actief en ziet momenteel haar ledenaantal sterk toenemen. Ook in het najaar organiseert zij weer diverse toernooien op het eiland. Meer informatie over de BTTB is te vinden op www.bttb.nu

Tweede Kamer vragen over stroomvoorziening op Bonaire

De urenlange stroomstoring van afgelopen woensdag was aanleiding voor Tweede Kamerleden André Bosman en René Leegte (VVD) om een aantal vragen over dit onderwerp te stellen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Ten eerste vragen de Kamerleden of de ministers kennis hebben genomen van het nieuws dat Bonaire urenlang zonder stroom was.

Ze vragen of de ministers kunnen aangeven hoe het mogelijk is dat de betalingsachterstand van WEB aan Ecopower zo groot is geworden dat de stroomvoorziening op Bonaire niet langer gegarandeerd is en hoe deze situatie rijmt met de leveringsplicht van WEB.

In de antwoorden op vragen van het lid van Gent (GroenLinks) van mei 2011, heeft de minister aangegeven dat hij vertrouwde dat de betrokken partijen op Bonaire hun verantwoordelijkheid zullen nemen zodat de voorzieningszekerheid niet in het geding komt en dat het niet leveren van stroom voorkomen wordt. De vraag is nu of de ministers kunnen aangeven of dit vertrouwen nog steeds bestaat. “Zo ja, kunt u aangeven waarop dit vertrouwen is gebaseerd? Zo niet, wat voor actie gaat u ondernemen?” vragen de Kamerleden.

Bosman en Leegt willen verder ook weten of mensen risico’s hebben gelopen vanwege het uitvallen van de stroom bij bijvoorbeeld belangrijke publieke voorzieningen. Ze vragen tevens om aan te geven of bedrijven en/of particulieren schade hebben geleden door de langdurige stroomuitval op Bonaire en wie verantwoordelijk is voor de eventueel geleden schade.

Andere vragen van de Kamerleden waren: “Welke verantwoordelijkheid hebben de gezaghebber en de eilandraad ten aanzien van de energievoorziening en de betaling van rekeningen? Welke verantwoordelijkheid heeft de rijksoverheid ten aanzien van de energievoorziening?

Is een investering op Bonaire, zoals een investering in Ecopower, een risico voor investeerders door het gebrekkig betalen van rekeningen? Lopen Bonaire en mogelijk ook Saba en Sint Eustatius het risico dat vanwege het slechte betalingsgedrag er geen of minder investeringen meer worden gedaan?”

Ten slotte vragen ze of de ministers het met de VVD eens zijn dat de stroomvoorziening in heel Nederland, dus inclusief de BES-eilanden, ten alle tijden gegarandeerd moet zijn. “Zo ja, bent u bereid om erop toe te zien dat de stroomvoorziening op Bonaire in de toekomst gegarandeerd is? Zo nee, waarom niet?” vragen de Tweede Kamerleden Bosman en Leegte van VVD.

Deelnemers aan Miss Teen en Mister Bonaire

A.D. Produkshon maakte de namen van de deelnemers bekend dia aan de verkiezingen van Miss Teen Bonaire en Mister Bonaire zullen deelnemen. De voorbereidingsperiode begonnen van de kandidaten. Er is een intensief programma van activiteiten die de komende maanden georganiseerd worden met de eindverkiezing als hoogtepunt op 12 november 2011.

De deelnemers aan Miss Teen Bonaire zijn: Miosotis Mata, Demi Marelin Holkenborg, Vera Ghazzouli, Fenegail Leming, Anusjka Beaumont, Chanel Vrieswijk, Ingelou Martilia en Sabine Schleper.

De deelnemers aan Mister Bonaire zijn: Thevin Clappers, Rodmer Frans, Paulo Allee, Dayrickson Vlijt, Eraimy Wanga, Terrance Trinidad en Renzo Silva.

A.D. Produkshon bedankt zowel de deelnemers als hun ouders voor hun vertrouwen in de organisatie.

SZW zal zorgvuldig omgaan met het invorderen van teveel betaalde onderstand

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal uiterst zorgvuldig omgaan met het invorderen van teveel betaalde onderstand. Dat zei Huub Bouwen, hoofd van de afdeling RCN/SZW .

Er hebben in Caribisch Nederland in de afgelopen tijd 120 inwoners teveel onderstand gekregen. Dat kon gebeuren doordat vanaf 10-10-2010 de correcte bedragen niet in één keer zijn doorgevoerd én omdat er mensen soms ten onrechte een onderstandsuitkering hebben gehad, bijvoorbeeld omdat zij niet hadden gemeld dat zij inmiddels werk hadden gevonden of dat er inmiddels andere inkomstenbronnen waren.

Het gaat daarbij om bedragen die per persoon kunnen oplopen tot  ruim  1500 dollar. Dat geld moet in principe worden terugbetaald, iets wat tot veel vragen en ook onrust heeft geleid bij mensen die op onderstand zijn aangewezen.

Sociale Zaken zal nu met alle 120 betrokkenen een persoonlijk gesprek voeren om te bepalen of en hoe het teveel betaalde geld moet worden terugbetaald, zo werd bekend. Huub Bouwen sloot daarbij niet uit dat mensen die vanwege hun financiële situatie echt niet kunnen terugbetalen en die niet wisten dat zij teveel onderstand kregen, de schuld hoogst waarschijnlijk zal worden kwijtgescholden.

Overigens kregen nog eens 160 mensen wel terecht een correctie op hun uitkering. Het ging daarbij om bedragen oplopend tot  3000 dollar per persoon. Het aantal mensen in Caribisch Nederland dat een beroep doet op de onderstanduitkering daalde van 290 op 10-10-10 tot 214 nu.

‘Breakfast in School’ Programma verstrekt 480 maaltijden per dag

Een nieuw schooljaar betekent een nieuw jaar voor het Breakfast in School (BIS) programma van de Rotary Club Bonaire.

We gaan nu het zevende jaar van dit succesvolle BIS programma in. Het programma ging van start in augustus 2004.

Iedere schooldag verstrekt het BIS programma maaltijden voor 350 kinderen, die anders op school zouden zijn zonder ontbijt te hebben gehad. Samen met de na-schoolse opvang verzorgt het BIS programma 480 maaltijden per dag voor de schoolgaande jeugd. De maaltijden bestaan uit een eenvoudig en voedzaam pakket, dat nodig is om de groei van de kinderen te ondersteunen. Het hongergevoel is dan verdwenen en de kinderen kunnen zich concentreren op de lessen. Het is gebleken dat door een goed ontbijt te eten, de kinderen beter kunnen functioneren in de les, en de lesstof beter kunnen onthouden en verwerken. Ook de aggressiviteit die kan ontstaan door gebrek aan eten, is voor een groot deel verdwenen. Met behulp van een dietiste en TIS (The Island Supplier), die de maaltijden voorbereidt en klaarzet, is het programma samengesteld en wordt het pakket dagelijks per schooldag opgehaald door creches en lagere scholen. SGB zorgt zelf voor de aankoop, bereiding en distributie voor de eigen studenten, waarbij de Rotary Club Bonaire de financiele kant van de zaak regelt.

Vanaf 2010 worden op vrijwillige basis voor de deelnemers in het BIS programma dagelijks supplementen en vitamines rondgedeeld. Onze sponsor TEVA in Nederland stelt deze preparaten gratis ter beschikking.

 Deelnemende lagere scholen in het BIS programma zijn : San Bernardo, Papa Cornes, Luis Betran, Reina Beatrix, Watapana en Kristu Bon Wardador. Stichting Project, die na schoolse opvang organiseert in de bario Nort di Salinja, is ook opgenomen in het BIS programma. Tevens ontvangen 4 creches het hele jaar maaltijden voor de kleintjes, die opgenomen zijn in het BIS programma. Zoals gezegd zit SGB ook in het BIS programma, met eigen interne organisatie van de logistiek.

De afgelopen jaren zijn een aantal bedrijven en organisaties partner en sponsor geweest van het BIS programma van de Rotary Club Bonaire. De grootste zijn Usona en Amfo, Divi Flamingo Hotel en Buddy Dive Resort, met daarnaast vele particulieren en lokale bedrijven. Op dit moment helpt Amfo het BIS programma door gedurende het eerste semester van het nieuwe schooljaar 60% van de kosten van het BIS programma te dekken. Onze lokale overheid onderzoekt hoe zij vanaf 2012 het BIS programma financieel kunnen helpen.

Voor het zevende jaar, vanaf 15 augustus 2011, is de Rotary Club Bonaire op zoek naar een uitbreiding van het aantal sponsors bij bedrijven in Horeca en Toerisme ten gunste van dit waardevolle en noodzakelijke BIS programma.

In 2012 bestaat de Rotary Club Bonaire 30 jaar, en in dat kader organiseert de club in april 2012 de derde Auction Dinner vol entertainment, waarbij de opbrengst naar het BIS programma en andere jeugdprojecten zal gaan.

Een maaltijd kost minder dan $2 (twee dollar) en voor ongeveer $35 per maand kunt U een kind een maand lang aan een maaltijd helpen. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Maricella Croes van de Rotary Club Bonaire onder nummer 7178922. Als U het BIS programma wilt steunen met een donatie, staat de MCB rekening 114238-08 ten name van Stichting Rotary Bonaire open.

Als U vragen heeft over de Rotary Club Bonaire of over het BIS programma, schrijft U een email naar info@Rotarybonaire.org.

Introductie nieuw spreekwoorden boek ‘1001 Proverbio’

Op zaterdag 27 augustus zal gezaghebber Glenn Thodé het eerste exemplaar in ontvangst nemen van een nieuwe spreekwoordenboek ‘1001 Proverbio na Papiamentu’. Het boek bevat meer dan 1000 Papiamento spreekwoorden met een letterlijke vertaling in het Engels en Nederlands. Het boek is geïllustreerd met foto’s van fotografen Jacqueline & Bart Landheer, bekend van hun jaarlijkse Jong Bonaire fundraising kalenders.

Dit bijzondere boek is gemaakt met de hulp van leden van de Akademia Papiamentu, docenten en studenten van SGB, jongeren van Jong Bonaire, verschillende (groot) ouders en vrijwilligers die hielpen met vertalingen, correcties en met de produktie van 30 speciale foto’s die de spreekwoorden uitbeelden. Zo is het een boek van, voor en door Bonaire. Natuurlijk ook voor iedereen die interesse in Papiamentu heeft.

Het boek vindt zijn oorsprong in een uitgave van Pater Brenneker, een Dominicaner pater, diemin 1962 Antilliaanse spreekwoorden verzamelde en publiceerde. Fundashon Bon Kousa kreeg in December 2010 toestemming van de erfgenamen van Pater Brenneker om de inhoud van zijn boek als vertrek punt te nemen voor de nieuwe uitgave. Bon Kousa wil met dit spreekwoordenboek de culturele taalschat opnieuw toegankelijk maken voor toekomstige generaties.

Het boek is speciaal ontworpen om ook op school te gebruiken. Alle spreekwoorden zijn genummerd, het is vertaald in het Nederlands en Engels en speciaal geïllustreerd met prachtige foto’s. Het boek kan gebruikt worden in de laatste klassen van de basisschool als ook in de eerste klassen van de middelbare school. Het kan worden ingezet zowel voor taalonderwijs als ook voor maatschappelijke discussies waarbij de inhoud en herkomst kunnen worden getoetst aan de hedendaagse culturele norm.

In Bonaire staan dit jaar de spreekwoorden extra in de belangstelling. Naast het spreekwoordenboek maakten Bremmers en Landheer ook de jaarlijkse fundraising kalender voor Jong Bonaire. In deze kalender zijn 12 spreekwoorden ook voorzien van hun betekenis in het dagelijks gebruik.

Samen met Akademia Papiamentu organiseert Bon Kousa een Proverbio TV game show, een competitie voor de hoogste klassen van de basisscholen. Begin volgend jaar zal de TV registratie hiervan worden uitgezonden.

Het boek is verkrijgbaar bij de boekwinkels in Bonaire. Scholen en bedrijven kunnen ook contact opnemen via de website www.1001proverbio.org.

“Wij hebben met ongelofelijk veel plezier aan dit spreekwoorden project gewerkt. Het Papiamentu kent zoveel prachtige en kleurrijke spreekwoorden waar je zowel vrolijk als verdrietig van kunt worden. Eigenlijk is er wel een spreekwoord voor elke dag,” stelt Landheer. “We hopen dan ook door de extra aandacht voor dit stukje cultuur de jonge generatie hier meer gebruik van gaat maken in het dagelijks leven.”

“Bonaire ligt ons na aan het hart en in de afgelopen 15 jaar hebben we veel zien veranderen.” zegt Jacqueline Bremmers, die samen met echtgenoot Bart Landheer, deze stichting opzette. “We willen waar mogelijk en gewenst op een positieve wijze bijdragen aan de toekomst van Bonaire. We doen dat graag door de op Bonaire aanwezige kennis te verbinden met onze inzet en ervaring.”

Het echtpaar, dat ongeveer de helft van het jaar in Bonaire en het andere deel in Nederland verblijft, is in de afgelopen jaren intensief betrokken geweest bij een aantal projecten voor lokale NGO’s. Zo vormen zij al jaren het creatieve team achter de Jong Bonaire kalenders, hebben ze soortgelijke kalenders voor de jeugd op Statia and Saba gemaakt, helpen ze Mangazina di Rei met hun marketing en verzorgen ze voor de Classical Music Board Bonaire een prachtige website. Dit naast soortgelijke projecten in Nederland.

“We werken graag samen met anderen om zo een beter resultaat te realiseren,” aldus Landheer. “Wij vinden het dan ook heel bijzonder dat we dankzij de enthousiaste inzet van zoveel mensen van Bonaire dit prachtige Papiamentu boek hebben mogen maken”.

Fundashon Bon Kousa (dat ‘voor de goede zaak’ betekent) is een stichting die projecten initieert en ondersteunt op het gebied van cultuur en natuur. Daarbij gaat het vooral om programma’s die bewustwording realiseren of zich richten op het behoud van datgene dat dreigt te verdwijnen.